Työeläkkeisiin liittyvät rahavirrat

Työeläkkeet rahoitetaan työnantajilta, työntekijöiltä ja yrittäjiltä perittävien eläkemaksujen lisäksi Työttömyysvakuutusrahaston työeläkejärjestelmään maksamilla suorituksilla, valtion osuuksilla ja työeläkevaroilla sekä niille saaduilla sijoitustuotoilla.

Työnantajat tilittävät työntekijöidensä työansioiden mukaiset eläkemaksut omille työeläkelaitoksilleen, jotka kustantavat niillä kulloinkin vastuullaan olevia työeläkkeitä ja toisaalta varautuvat maksuja rahastoimalla myös tulevien eläkkeiden maksamiseen. Yrittäjät ja maatalousyrittäjät tilittävät itse eläkemaksunsa työeläkelaitoksilleen.

Työttömyysvakuutusrahasto korvaa palkansaajien työttömyys- ja koulutuspäivärahojen sekä vuorottelukorvausten perusteella karttuneesta eläketurvasta aiheutuneita kuluja eläkelaitoksille.  Palkattomilta päiväraha-ajoilta karttuneiden eläkeosien kustannuksiin osallistuvat kaikki eläkelaitokset. Lisäksi valtio korvaa eläkelaitoksille niiden maksamat opiskelu- ja lastenhoitoaikoihin liittyvät etuudet.

Eläketurvakeskuksen Työeläkerahavirrat-visualisointi havainnollistaa työeläkejärjestelmän varoja ja niiden virtausta. Visualisoinnissa käyttäjä voi valita haluamansa tarkasteluvuoden ja tutkia miten työeläkeraha liikkuu.

Työelakerahavirrat vuonna 2017

Tarkastele työeläkkeiden rahavirtoja visualisoinnissa

Luvut eroavat Työeläke-lehdessä 3:2018 julkaistusta liitteestä, jossa eläkevaroiksi ilmoitettiin 200,8 miljardia euroa ja sijoitusomaisuudeksi 199,1 miljardia. Näistä luvuista puuttuvat Kela ja Suomen Pankki (yht. 1,4 mrd. euroa), jotka ovat mukana rahavirrat-tilastossa.

Työeläkkeiden maksamisen lisäksi perittyjä eläkemaksuja rahastoidaan ja käytetään työeläkelaitosten hoito- ja liikekuluihin. Näitä kuluja ovat esimerkiksi eläkelaitoksen toiminnan hoitamisesta aiheutuneet kulut kuten palkat, palkkiot ja henkilöstösivukulut. Eläkelaitoksen sijoitustoiminnasta aiheutuneita kuluja ei lueta liikekuluihin.

Työeläkelaitokset ovat sijoittaneet eläkevaransa pääasiassa osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja kiinteistöihin sekä kotimaahan että ulkomaille. Lakisääteisten eläkevarojen sijoittamistoiminnasta kerrotaan tarkemmin mm. Työeläkevakuuttajat TELA:n verkkosivuilla.

Lue lisää:

Aiheesta muualla: