Eduskunnan käsittelyssä olevat työeläkelakien muutosesitykset

Kansanedustajat, ministeriöt, työmarkkinajärjestöt tai työeläkejärjestelmän toimijat tuovat esiin työeläkelakien muutostarpeita. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa työeläkelakien muutokset eduskunnan käsittelyä varten.

Eläketurvakeskus toimii asiantuntijana lainmuutoksien valmistelussa tuottamalla tarvittavia taustaselvityksiä yhdessä työeläkelaitosten kanssa ja avustamalla lainvalmistelussa.

Ajankohtaista nyt

Hallituksen esitys laiksi eläketukilain muuttamisesta (HE 204/2018)

Eläketuki laajennetaan esityksen mukaan koskemaan ennen 1. syyskuuta 1958 syntyneitä henkilöitä, jotka olivat olleet työttöminä lähes yhtäjaksoisesti 5 vuotta. Eläketuki on määrältään täyden takuueläkkeen suuruinen eli 775,27 euroa kuukaudessa vuoden 2018 tasossa. Nimestään huolimatta eläketuki ei ole kansaneläkelaissa tai työeläkelainsäädännössä tarkoitettu eläke.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. lokakuuta 2019.

Hallituksen esitys sairausvakuutuslain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 206/2018)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain lisäksi takuueläkkeestä annettua lakia. Takuueläkkeen määrä nousisi esityksen mukaan alkuperäisen lain tasossa runsaat 7 euroa kuukaudessa ja olisi 784,52 euroa vuonna 2019.

Lisäksi tässä yhteydessä työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämislakia muutettaisiin siten, että eläkkeensaajan olisi mahdollista ansaita vähintään takuueläkkeen verran työansioita eläkkeen aikana ennen kuin eläke jätettäisiin lepäämään.

Nämä lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. tammikuuta 2019.

 
Lisätietoa tehdyistä muutoksista saat Työeläkelakipalvelusta.

Lue lisää:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: MARJUKKA HIETANIEMI, ULLA SUOTUNEN