Eläketurvakeskuksen kustannusten selvittely

Eläketurvakeskuksen kustannuksiin osallistuvat kaikki yksityisen ja julkisen sektorin eläkelaitokset lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntahallitusta. Em. eläkelaitokset kattavat Eläketurvakeskuksen kustannukset siltä osin kuin Eläketurvakeskuksen saamat toimintakohtaiset palvelumaksut ja muut tuotot eivät siihen riitä. Eläketurvakeskuksen kustannusten kattamisesta säädetään Eläketurvakeskuksesta annetun lain 5 §:n 1 momentissa.

Eläketurvakeskus seuraa tuottamiensa palveluiden ja niistä aiheutuvien kustannusten kohdistumista kustannuksista vastaavien eläkelaitosten kesken. Valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, miten eri eläkelaitosten vakuutettujen työansiot otetaan huomioon, kun lasketaan eläkelaitosten osuutta Eläketurvakeskuksen kustannuksista.

Eläkelaitosten osuudet Eläketurvakeskuksen kustannuksista määritellään tiettynä prosenttiosuutena (ETK:n kustannuskertoimet) kyseisissä eläkelaitoksissa vakuutetuista, edellä mainitun asetuksen mukaisista ansioista ja työtuloista.

ETK:n kustannuskertoimet lasketaan kullekin vuodelle edeltävän vuoden syksyllä eläkelaitoksilta saatujen, vakuutettujen ansioita ja työtuloja koskevien arvioiden perusteella. Ensin määritellään julkisen sektorin eläkelaitoksille, Merimieseläkekassalle ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle oma ETK:n kustannuskerroin ja sen jälkeen määritellään TyEL-YEL-eläkelaitoksille oma ETK:n kustannuskerroin. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa nämä kertoimet Eläketurvakeskuksen esityksestä.

Eläketurvakeskuksen kustannusosuus eläkelaitoksille

Eläkelaitokset maksavat Eläketurvakeskuksen kustannuserän kuukausiennakoita jo kyseisenä vuonna. Kun seuraavana vuonna lasketaan Eläketurvakeskuksen kustannusosuuden lopullisia eläkelaitoskohtaisia eriä, otetaan jo maksetut ennakot huomioon korkoineen. Lopullisen maksun ja ennakoiden erotus on se euromäärä, jonka eläkelaitos maksaa tai saa Eläketurvakeskuksen lopullisessa kustannusselvittelyssä.

Oikopolut:

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: HELENA RAPANEN, ANNE LAITINEN