Kustannustenjako käytännössä

Eläketurvakeskus jakaa vuosittain työeläkelaitosten kesken kustannukset maksetuista työeläkkeistä ja Eläketurvakeskuksen kustannusosuudesta.

Samoin Eläketurvakeskus jakaa eläkelaitoksille vuosittain Työllisyysrahastolta saamansa maksun, jolla kustannetaan työttömyysajalta karttuneet eläkeosat.

Nämä selvittelyt tehdään lakien, asetusten ja sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien kustannustenjakoperusteiden mukaisesti.

Miksi työeläkkeiden kustannustenjakoa tarvitaan?

Kustannustenjaon selvittelyt tehdään, koska

  • työntekijä on voinut olla työuransa aikana vakuutettuna useassa eri eläkelaitoksessa. Hänen eläkkeensä maksaa kuitenkin kokonaisuudessaan se eläkelaitos, jossa hän on vakuutettuna eläkkeelle jäädessään. Kustannustenjaossa selvitetään muiden eläkelaitosten osuudet henkilön eläkkeestä.
  • osa maksettavista eläkkeistä kustannetaan eläkkeen maksuvuoden vakuutusmaksuilla. Näiden yhteisesti kustannettavien eläkkeiden kustannukset jaetaan eläkelaitosten kesken.
  • Suomen työeläkejärjestelmä on hallinnoltaan hajautettu ja  työeläketurvaa on hoitamassa kaikkiaan nelisenkymmentä eläkelaitosta. Eläketurvakeskus jakaa työeläkejärjestelmän yhteiselimenä kustannukset eläkkeensaajille maksetuista eläkkeistä keskitetysti. Samoin valtion osuus eläkkeiden kustannuksista ja Työllisyysrahaston maksu työeläkejärjestelmälle jaetaan eläkelaitoksille Eläketurvakeskuksen kautta.

Miten kustannustenjaon selvittelyt tehdään käytännössä?

Eläketurvakeskuksessa jaetaan eläkelaitosten kesken erikseen:

  • kustannukset niistä TyEL:n ja MEL:n mukaisista eläkkeistä, joita ei ole rahastoitu ennakkoon sekä selvitetään toisten eläkelaitosten puolesta maksetut eläkkeet
  • kustannukset YEL:n mukaisista eläkkeistä sekä valtionosuus YEL:n mukaisten eläkkeiden kustannuksiin
  • kustannukset maksetuista, palkattomilta ajoilta karttuneista eläkkeistä ja eläkeosista
  • Työllisyysrahastosta vuosittain työeläkejärjestelmälle tuleva maksu, jolla kustannetaan työttömyysajalta karttuneet eläkkeenosat
  • valtion korvaus lapsenhoito- ja opiskeluajoilta karttuneiden etuusosien kustantamiseen
  • Eläketurvakeskuksen kustannusosuudet.

Selvittelyn tekemistä varten eläkelaitokset antavat kalenterivuosittain Eläketurvakeskukselle tarkat tiedot maksamistaan eläkkeistä jaoteltuina tarvittaviien osiin.

Eläkelaitokset antavat Eläketurvakeskukselle myös eläkelaitoksessa vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien palkka- ja työtulosummiin pohjautuvat maksutiedot, joiden perusteella Eläketurvakeskus jakaa kustannukset eläkeosista eläkelaitosten kesken.

Eläkelaitoksilta saamiensa tietojen perusteella Eläketurvakeskus laskee kullekin eläkelaitokselle kustannustenjakoerät eläkkeiden maksuvuotta seuraavana vuonna ja antaa eristä eläkelaitoksille viralliset valituskelpoiset päätökset.

Jos eläkelaitos on maksanut enemmän kuin oman osuutensa eläkkeistä, Eläketurvakeskus maksaa erotuksen eläkelaitokselle. Päinvastaisessa tapauksessa eläkelaitos maksaa erotuksen Eläketurvakeskukselle.

Kustannustenjaossa liikkuvat rahamäärät ovat suuria, joten niitä selvitellään vuoden aikana etukäteen kustannustenjaon ennakoiden avulla. Eläkkeiden kustannuksiin liittyvällä selvittelyllä ei ole Eläketurvakeskukselle kustannusvaikutuksia.

Lue lisää:

Aiheesta muualla: