Osa-aikaeläke poistuu työeläkejärjestelmästä. Viimeiset osa-aikaeläkkeet alkoivat 1.1.2017. Myönnetyt osa-aikaeläkkeet voivat jatkua, ja niihin sovelletaan ennen vuotta 2017 voimassa olleita säännöksiä. Osa-aikaeläkkeen korvasi osittainen varhennettu vanhuuseläke. Vuoden 2020 lopussa osa-aikaeläkkeen saajia oli enää alle 300.

Osa-aikaeläke oli mahdollista saada 61-vuotiaana, kun työuraa oli riittävästi eläkettä edeltävinä vuosina. Edellytyksenä oli siirtyminen kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön. Osa-aikaeläkettä saavalla osa-aikatyön ansioiden tulee olla 35–70 prosenttia kokoaikatyön vakiintuneista ansioista.

Osa-aikaeläkkeen määrä on 50 prosenttia eläkettä edeltäneen vakiintuneen ansion ja osa-aikatyön ansioiden erotuksesta (työansioiden alenemasta), kuitenkin enintään 75 prosenttia osa-aikaeläkkeen alkamiseen mennessä karttuneesta vanhuuseläkkeestä.