Eläketurvakeskus (ETK) laskee elinaikakertoimen arvon vuosittain. Arvo määrätään siten, että sillä muunnetun eläkkeen pääoma-arvo on sama kuin muuntamattoman eläkkeen pääoma-arvo perusvuonna 2009. Vuodesta 2027 alkaen elinaikakertoimen määrittelyssä otetaan huomioon muutokset alimmassa vanhuuseläkeiässä.

Pääoma-arvon (elinaikaluku) ETK laskee käyttäen lakiin kirjattua kahden prosentin korkokantaa sekä Tilastokeskuksen viiden viimeisen vuoden käytettävissä olevien kuolevuustilastojen kuolemanvaaralukuja. Perusvuoden 2009 elinaikaluvun laskennassa käytetään siis vuosien 2003–2007 kuolevuustilastojen kuolemanvaaralukuja.

Vuodesta 2009 eteenpäin elinaikaluku joko pienenee tai suurenee kuolevuuden muutoksen mukaan. Elinajan pidentyessä elinaikaluku kasvaa. Vastaavasti elinajan lyhentyessä elinaikaluku pienenee.

Elinaikakerroin saadaan vertaamalla laskentavuoden elinaikalukua perusvuoden 2009 elinaikalukuun. Elinaikaluvun kasvaessa elinaikakerroin edelliseen vuoteen verrattuna pienenee. Koska ansaitun eläkkeen määrä kerrotaan elinaikakertoimella, myös kuukausittaisen eläkkeen määrä pienenee.

Elinaikakerroin vuodesta 2027 eteenpäin määrätään siten, että sillä muunnetun eläkkeen pääoma-arvo alkaen viimeksi vahvistetusta alimmasta vanhuuseläkeiästä on kulloisenkin viiden vuoden käytettävissä olevien Tilastokeskuksen kuolevuustilastojen perusteella laskettuna sama kuin vuodelle 2026 vahvistetulla elinaikakertoimella muunnetun eläkkeen pääoma-arvo alkaen 65 vuoden iässä vuonna 2026 laskettuna vuosien 2020–2024 kuolevuustilastojen perusteella.

Elinaikakerroin määrätään jokaiselle syntymävuosiluokalle erikseen sille vuodelle, jona kukin syntymävuosiluokka täyttää 62 vuotta. Ensimmäisen kerran kerroin on määrätty perusvuodelle 2009, jolloin vuonna 1947 syntyneet täyttivät 62 vuotta. Arvo oli silloin 1,00000.

Elinaikakerroin lasketaan viiden desimaalin tarkkuudella. Kertoimen arvo on sama miehille ja naisille.

Ensimmäisen kerran perusarvosta poikkeava elinaikakerroin annettiin vuoden 2009 marraskuussa vuodelle 2010. Ensimmäinen syntymävuosiluokka, jonka eläkkeeseen elinaikakerroin käytännössä vaikuttaa, ovat vuonna 1948 syntyneet.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa elinaikakertoimen arvon seuraavalle vuodelle viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

Lue lisää: