Keskimääräistä eläkettä kuvaava luku voi vaihdella paljon näkökulman ja tarkasteltavan joukon mukaan. Tästä syystä keskieläkkeiden kuvaamiseen ei riitä yksi luku, vaan on hyvä tarkastella useita eri keskimäärälukuja.

Keskimääräistä kokonaiseläkettä kuvaava luku riippuu tarkasteltavasta joukosta

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke.

Kaikille eläkkeensaajille laskettu keskimääräinen kokonaiseläke on laajimmalle mahdolliselle eläkkeensaajajoukolle laskettu keskiluku. Tämä luku oli 1 677 euroa kuukaudessa vuonna 2020. Luvussa ovat mukana myös ulkomaille maksetut eläkkeet sekä perhe-eläkkeet.

Koska keskimääräinen ulkomaille maksettu eläke oli 437 euroa kuukaudessa ja keskimääräinen lapsen eläke 421 euroa kuukaudessa, näiden eläkkeiden mukaan ottaminen madaltaa keskimääräistä kokonaiseläkettä.

Jos eläkkeensaajien joukko rajoitetaan pelkästään Suomessa asuviin omaeläkettä saaviin, muodostuu keskimääräiseksi kokonaiseläkkeeksi tällöin 1 762 euroa kuukaudessa vuoden 2020 lopussa. Osa-aikaeläkkeitä ja osittaisia vanhuuseläkkeitä ei tässä tarkastelussa lasketa mukaan.

Taulukko 1.  Suomessa asuvien omaeläkkeensaajien (pl. osa-aikaeläke ja osittainen vanhuuseläke) keskimääräinen kokonaiseläke eläkkeen rakenteen ja saajan sukupuolen mukaan 31.12.2020 €/kk

Miehet Naiset Kaikki
 Keskimääräinen kokonaiseläke1 983 1 579 1 762
 – työeläkkeen osuus1 847 1 420 1 613
 – Kelan eläkkeen osuus (sis. takuueläkkeen)115 146 132
 – SOLITA-eläkkeen osuus 20 13 16
Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien kokonaiseläkejakauma 31.12.2020. Vuonna 2020 keskimääräinen kokonaiseläke oli 1 762 euroa kuukaudessa. Joka kolmannen eläke jäi alle 1 250 euron kuukaudessa. Heistä selkeä enemmistö on naisia. Yli 3 000 euron eläkkeitä sai kahdeksan prosenttia eläkkeensaajista. Heistä valtaosa on miehiä.

Vanhuuseläkkeensaajilla korkeimmat kokonaiseläkkeet

Eläkelajeittain tarkasteltaessa vanhuuseläkkeensaajan keskimääräinen kokonaiseläke oli korkein, 1 848 euroa kuukaudessa vuonna 2020. Työkyvyttömyyseläkkeensaajien kokonaiseläke oli 1 156 euroa kuukaudessa.

Keskimääräiset työeläkkeet nousseet

Vuoden 2020 lopussa Suomessa asuvien omaan työuraan perustuvaa eläkettä saavien (lukuun ottamatta osa-aikaeläkettä ja osittaista vanhuuseläkettä saavia) keskimääräinen omaan työuraan perustuva eläke oli 1 661 euroa kuukaudessa. Tämä luku eroaa aikaisemmin esitetystä keskimääräisestä kokonaiseläkkeestä (1 762 €) siksi, että tätä keskimääräistä työeläkettä laskettaessa osa-aikaeläkkeiden lisäksi myös perhe-eläkkeet ja kansaneläkkeet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.

Alkavat työeläkkeet ovat keskimääräisesti korkeampia kuin jo maksussa olevat. Tämä johtuu osittain nuorempien ikäluokkien korkeammista eläkettä kartuttavista palkoista ja osittain myös siitä, että maksussa olevia eläkkeitä tarkistetaan reaaliansiotason muutosta vain osittain seuraavalla indeksillä.

Työeläkejärjestelmän voimaantulovaihe näkyy vielä siinä, että työeläkettä kartuttava aika on lyhyempi jo pitkään eläkkeellä olleilla verrattuna eläkkeelle siirtyviin.

Vuoden 2019 aikana omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle siirtyneillä keskimääräinen omaan työuraan perustuva työeläke oli 1 611 euroa kuukaudessa, joka on noin 30 euroa korkeampi kuin kaikilla työeläkkeensaajilla vuonna 2019.

Suurimmat keskimääräiset työeläkkeet ovat vanhuuseläkkeitä. Vuoden 2020 lopussa työeläkkeenä vanhuuseläkettä saavien keskimääräinen eläke oli 1 669 euroa kuukaudessa. Vuoden 2019 aikana vanhuuseläkkeelle siirtyneillä vastaava luku oli jo 1 870 euroa kuukaudessa.

Taulukko 2. Suomessa asuvat omaan työuraan perustuvaa eläkettä saaneet 31.12.2020 ja vuonna 2019 työeläkkeelle siirtyneet sekä keskimääräinen työeläke eläkelajeittain

Työeläkettä saaneet, lukumäärä Työeläkettä saaneet,   €/kk Työeläkkeelle siirtyneet, lukumäärä Työeläkkeelle siirtyneet, €/kk
Vanhuuseläke*1 293 0001 66942 9001 870
Työkyvyttömyyseläke129 0001 09920 1001 062
Maatalouden erityiseläke8 4007062001 235
Kaikki 1 421 400 1 617 63 200 1 611

*Ei sisällä osittaista vanhuuseläkettä saavia

Naisten työeläke miesten työeläkettä pienempi

Miesten työeläkkeet ovat keskimäärin korkeampia kuin naisten työeläkkeet. Vuoden 2020 lopussa maksussa olevissa työeläkkeissä eroa oli miesten hyväksi 599 euroa. Naisten keskimääräinen työeläke oli 1 346 euroa kuukaudessa ja miesten 1 945 euroa kuukaudessa. Miesten suuremmat työeläkkeet johtuvat pidemmistä työurista sekä korkeammasta palkkatasosta naisiin verrattuna.

Jos tarkasteluun otetaan mukaan myös perhe-eläkkeet, kansaneläkkeet ja SOLITA-eläkkeet, jolloin puhutaan kokonaiseläkkeistä, ero pienenee 433 euroon kuukaudessa. Tällöin miesten keskimääräiseksi kokonaiseläkkeeksi muodostuu 2 053 euroa kuukaudessa ja vastaavasti naisille 1 620 euroa kuukaudessa.

Keskieläke suhteessa keskiansioon

Vaikka keskimääräiset eläkkeet (lukuun ottamatta työkyvyttömyyseläkkeitä) ovat nousseet reaalisesti jo vuosikymmeniä, työkyvyttömyyseläkkeiden keskimääräinen taso suhteessa keskiansioon on kuitenkin laskenut ajanjaksolla 2000–2019 noin 14 prosenttiyksikköä (ks. kuvio alla). Vuonna 2019 keskimääräinen työkyvyttömyyseläke oli 33 prosenttia keskiansiosta. Vanhuuseläkettä saavien keskimääräinen kokonaiseläke on pysynyt yli 50 prosentissa ansiotyössä olleiden keskiansioista.

Keskimääräinen kokonaiseläke ja sen suhde keskiansioon vuosina 2000–2019

Lue lisää:

Aiheesta muualla: