Keskimääräistä eläkettä kuvaava luku voi vaihdella paljon näkökulman ja tarkasteltavan joukon mukaan. Tästä syystä keskieläkkeiden kuvaamiseen ei riitä yksi luku, vaan on hyvä tarkastella useita eri keskimäärälukuja.

Keskimääräistä kokonaiseläkettä kuvaava luku riippuu tarkasteltavasta joukosta

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke.

Kaikille eläkkeensaajille laskettu keskimääräinen kokonaiseläke on laajimmalle mahdolliselle eläkkeensaajajoukolle laskettu keskiluku. Tämä luku oli 1 632 euroa kuukaudessa vuonna 2019. Luvussa ovat mukana myös ulkomaille maksetut eläkkeet sekä perhe-eläkkeet.

Koska keskimääräinen ulkomaille maksettu eläke oli 422 euroa kuukaudessa ja keskimääräinen lapsen eläke 413 euroa kuukaudessa, näiden eläkkeiden mukaan ottaminen madaltaa keskimääräistä kokonaiseläkettä.

Jos eläkkeensaajien joukko rajoitetaan pelkästään Suomessa asuviin omaeläkettä saaviin, muodostuu keskimääräiseksi kokonaiseläkkeeksi tällöin 1 716 euroa kuukaudessa vuoden 2019 lopussa. Osa-aikaeläkkeitä ja osittaisia vanhuuseläkkeitä ei tässä tarkastelussa lasketa mukaan.

Taulukko 1.  Suomessa asuvien omaeläkkeensaajien (pl. osa-aikaeläke ja osittainen vanhuuseläke) keskimääräinen kokonaiseläke eläkkeen rakenteen ja saajan sukupuolen mukaan 31.12.2019 €/kk

Miehet Naiset Kaikki
 Keskimääräinen kokonaiseläke1 937 1 533 1 716
 – työeläkkeen osuus1 810 1 384 1 577
 – Kelan eläkkeen osuus (sis. takuueläkkeen)106 135 122
 – SOLITA-eläkkeen osuus 21 14 17

Vanhuuseläkkeensaajilla korkeimmat kokonaiseläkkeet

Eläkelajeittain tarkasteltaessa vanhuuseläkkeensaajan keskimääräinen kokonaiseläke oli korkein, 1 803 euroa kuukaudessa vuonna 2019. Työkyvyttömyyseläkkeensaajien kokonaiseläke oli 1 117 euroa kuukaudessa.

Keskimääräiset työeläkkeet nousseet

Vuoden 2019 lopussa Suomessa asuvien omaan työuraan perustuvaa eläkettä saavien (lukuun ottamatta osa-aikaeläkettä ja osittaista vanhuuseläkettä saavia) keskimääräinen omaan työuraan perustuva eläke oli 1 578 euroa kuukaudessa. Tämä luku eroaa aikaisemmin esitetystä keskimääräisestä kokonaiseläkkeestä (1 716 €) siksi, että tätä keskimääräistä työeläkettä laskettaessa osa-aikaeläkkeiden lisäksi myös perhe-eläkkeet ja kansaneläkkeet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.

Alkavat työeläkkeet ovat keskimääräisesti korkeampia kuin jo maksussa olevat. Tämä johtuu osittain nuorempien ikäluokkien korkeammista eläkettä kartuttavista palkoista ja osittain myös siitä, että maksussa olevia eläkkeitä tarkistetaan reaaliansiotason muutosta vain osittain seuraavalla indeksillä.

Työeläkejärjestelmän voimaantulovaihe näkyy vielä siinä, että työeläkettä kartuttava aika on lyhyempi jo pitkään eläkkeellä olleilla verrattuna eläkkeelle siirtyviin.

Vuoden 2018 aikana omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle siirtyneillä keskimääräinen omaan työuraan perustuva työeläke oli 1 598 euroa kuukaudessa, joka on noin 60 euroa korkeampi kuin kaikilla työeläkkeensaajilla vuonna 2018.

Suurimmat keskimääräiset työeläkkeet ovat vanhuuseläkkeitä. Vuoden 2019 lopussa työeläkkeenä vanhuuseläkettä saavien keskimääräinen eläke oli 1 631 euroa kuukaudessa. Vuoden 2018 aikana vanhuuseläkkeelle siirtyneillä vastaava luku oli jo 1 823 euroa kuukaudessa.

Taulukko 2. Suomessa asuvat omaan työuraan perustuvaa eläkettä saaneet 31.12.2019 ja vuonna 2018 työeläkkeelle siirtyneet sekä keskimääräinen työeläke eläkelajeittain

Työeläkettä saaneet, lukumäärä Työeläkettä saaneet,   €/kk Työeläkkeelle siirtyneet, lukumäärä Työeläkkeelle siirtyneet, €/kk
Vanhuuseläke*1 283 0001 63147 2001 823
Työkyvyttömyyseläke133 0001 07119 7001 064
Maatalouden erityiseläke9 5006922001 201
Kaikki 1 416 100 1 578 67 100 1 598

*Ei sisällä osittaista vanhuuseläkettä saavia

Naisten työeläke keskimäärin 69 prosenttia miesten eläkkeestä

Miesten työeläkkeet ovat keskimäärin korkeampia kuin naisten työeläkkeet. Vuoden 2019 lopussa maksussa olevissa työeläkkeissä eroa oli miesten hyväksi 595 euroa. Naisten keskimääräinen työeläke oli 1 309 euroa kuukaudessa ja miesten 1 904 euroa kuukaudessa. Miesten suuremmat työeläkkeet johtuvat pidemmistä työurista sekä korkeammasta palkkatasosta naisiin verrattuna.

Jos tarkasteluun otetaan mukaan myös perhe-eläkkeet, kansaneläkkeet ja SOLITA-eläkkeet, jolloin puhutaan kokonaiseläkkeistä, ero pienenee 432 euroon kuukaudessa. Tällöin miesten keskimääräiseksi kokonaiseläkkeeksi muodostuu 2 006 euroa kuukaudessa ja vastaavasti naisille 1 574 euroa kuukaudessa.

Keskieläke suhteessa keskiansioon

Vaikka keskimääräiset eläkkeet (lukuun ottamatta työkyvyttömyyseläkkeitä) ovat nousseet reaalisesti jo vuosikymmeniä, työkyvyttömyyseläkkeiden keskimääräinen taso suhteessa keskiansioon on kuitenkin laskenut ajanjaksolla 2008–2018 noin 13 prosenttiyksikköä (ks. kuvio alla). Vuonna 2018 keskimääräinen työkyvyttömyyseläke oli 35 prosenttia keskiansiosta. Vanhuuseläkettä saavien keskimääräinen kokonaiseläke on pysynyt yli 50:ssä prosentissa ansiotyössä olleiden keskiansioista.

Lue lisää:

Aiheesta muualla: