Unkarin eläkejärjestelmä

Kattavampi kuvaus maan eläkejärjestelmästä: Unkarin eläkejärjestelmä 2009 (pdf)

Yleistä

Työeläkejärjestelmä kattaa sekä julkisen että yksityisen sektorin palkansaajat ja yrittäjät. Muun muassa maanviljelijät eivät kuulu pakollisen vakuutuksen piiriin, mutta voivat liittyä järjestelmään vapaaehtoisesti.

Ansiosidonnaisesta järjestelmästä (ns. I pilari) maksetaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä.

Rahastoeläkejärjestelmästä (ns. II pilari) maksetaan vanhuuseläkkeitä.

Varsinaista vähimmäiseläkejärjestelmää ei ole, mutta eläkeaikaisen toimeentulon turvaamiseksi voidaan maksaa tuloharkintaista sosiaaliavustusta (időskorúak járadéka).

Lisäeläketurvan merkitys

Rahastoeläkejärjestelmään liittyminen on pakollista alle 35-vuotiaille työmarkkinoille tulijoille ja vapaaehtoista muille. Rahastoeläkejärjestelmään kuului 2,8 miljoonaa vakuutettua vuoden 2007 lopussa. Järjestelmään kuuluvien osuus oli 59,7 % työvoimasta vuonna 2006.

Vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen (ns. III pilari) kuuluu noin kolmannes palkansaajista. Vuoden 2007 lopussa järjestelmään kuuluvia oli n. 1,4 miljoonaa.

Rahoitus (2010)

  • Eläkevakuutusmaksu: työnantaja 24 % ja työntekijä 9,5 % (josta 8 % rahastoeläkkeeseen järjestelmään kuuluvien osalta)
  • Varhaiseläkevakuutusmaksu: työnantaja 9,75 % (vain tietyillä aloilla)
  • Työttömyysvakuutusmaksu: työnantaja 1 % ja työntekijä 1,5 %.
  • Terveydenhoitomaksu: työnantaja 1,5 % (1.7.2009 alk.) ja työntekijä 4 %
  • Sairausvakuutusetuudet: työnantaja 0,5 % ja työntekijä 2 %

Maksut lasketaan bruttopalkoista. Työnantaja maksaa sosiaalivakuutusmaksut vähintään kaksinkertaisesta vähimmäispalkasta.

Vähimmäispalkka on n. 280 € (71 500 HUF) kuukaudessa vuonna 2010. Työnantajamaksuilla ei ole ansiokattoa. Työntekijä maksaa eläkevakuutusmaksuja enintään 76 € (20 420 HUF) päivätuloista; 27 740€:n vuosituloista (HUF 7 453 300) eli noin 2 300€:n kuukausituloista.

Ansiosidonnaisen eläkkeen vakuutusaikaa määriteltäessä otetaan huomioon varusmiespalvelusaika, sairauspäivärahan ja työtapaturmaetuuden maksuaika sekä vanhempainetuuksien maksuaika. Lisäksi ennen vuotta 1998 tapahtunut korkeakoulutus kartuttaa vakuutusaikaa. Vanhempainetuuksien maksuaika on myös rahastoeläkkeen vakuutusaikaa.

Valtio kattaa ensimmäisen pilarin vanhuus-, työkyvyttömyys ja perhe-eläkejärjestelmien alijäämän. Valtio maksaa osan tiettyjen alojen varhaiseläkevakuutuksesta (ks. alla). Valtio rahoittaa 90 % eläkeikäisille maksettavasta sosiaaliavustuksesta (időskorúak járadéka). Paikalliset viranomaiset vastaavat lopusta 10 prosentista.

Eläkeikä

Sekä miesten että naisten eläkeikä on 62 vuotta. Eläkeikä nostetaan vuosien 2012 ja 2017 välillä 65 vuoteen.

Eläke voidaan myöntää kaksi vuotta ennen varsinaista eläkeikää vakuutetulle, joka on tehnyt terveydelle vaaralliseksi luokiteltua työtä vähintään 10 vuotta (miehet) tai 8 vuotta (naiset). Jokaisesta viidestä (miehet) tai neljästä (naiset) lisätyövuodesta eläkeikä alenee vielä yhdellä vuodella. Eläkkeeseen ei tehdä varhennusvähennystä.

Pitkän työuran perusteella myönnettävä varhennettu eläke (Előrehozott öregségi nyugdíj) myönnetään 60-vuotiaille miehille ja 59-vuotiaille naisille mikäli heillä on vähintään 40 vuotta vakuutusaikaa. Eläke maksetaan vähennettynä, mikäli vakuutetulla on alle 37 vuotta vakuutusaikaa. Vuodesta 2010 alkaen eläke keskeytetään, mikäli henkilön työtulot ovat yli vähimmäispalkan.

Eläkettä ei makseta alle 62-vuotiaille työssäkäyville, mikäli heidän vuositulonsa ylittävät 12-kertaisen vähimmäispalkan.

Muut kuin virkamiehet ja tuomarit voivat lykätä eläkettään. Eläkkeeseen maksetaan lykkäyskorotusta 0,5 % jokaista kuukautta (30 päivää) kohden.

Eläkkeen määräytyminen

Eläketurva koostuu jakojärjestelmäperiaatteella rahoitetusta työeläkkeestä sekä täysin rahastoidusta rahastoeläkkeestä. Oikeus ansiosidonnaiseen työeläkkeeseen edellyttää, että vakuutusaikaa on vähintään 15 vuotta. Rahastoeläkkeessä ei ole vakuutusaikavaatimuksia.

Ansiosidonnainen vanhuuseläke määräytyy vakuutetun vuoden 1988 jälkeen ansaitsemien tulojen ja vakuutusajan perusteella. Eläke määräytyy seuraavasti:

  • 33 % ensimmäisten kymmenen vuoden tuloista
  • 2 % jokaisesta vuodesta 11. ja 25. vuoden välillä
  • 1 % jokaisesta vuodesta 26. ja 36. vuoden välillä
  • 1,5 % jokaisesta vuodesta 36. ja 40. vuoden välillä ja
  • 2 % jokaisesta vuodesta 40 vuoden jälkeen.

Eläkettä vähennetään neljännes rahastoeläkkeeseen kuuluvien kohdalla.

Vähintään 20 vuoden vakuutusajan perusteella maksettava eläke oli vuonna 2008 vähintään 28 500 HUF (121 €).

Rahastoeläke maksetaan kuukausierinä vakuutetun valinnan mukaan joko vakuutetulle tai vakuutetulle ja hänen edunsaajilleen. Eläke maksetaan kertasuorituksena, mikäli eläkettä on säästetty alle 180 kuukautta tai vakuutettu kuolee ennen vanhuuseläkeiän saavuttamista.

Vanhuusiän toimeentulon takaamiseksi tarkoitetun sosiaaliavustuksen (időskorúak járadéka) määrä on enimmillään 80 % työeläkkeen vähimmäismäärästä (Öregségi nyugdíj) pariskunnalle ja 95 % yksinäiselle henkilölle.

Hallinto

Työeläkejärjestelmän valvonnasta vastaa inhimillisistä resursseista vastaava ministeriö 

Lakisääteisen eläkejärjestelmän keskuselin ONYF (Országos Nyugdíjbiztosítási Foigazgatóság) hoitaa lakisääteisen eläketurvan hallintoa ja täytäntöönpanoa.

Verovirasto (APEH) vastaa maksujen keräämisestä

Rahastoeläkkeitä valvoo Finanssivalvonta. Järjestelmää hallinnoivat yksityiset eläkerahastot.

Aiheesta muualla: