Eläkemenot ja eläkemenoennusteet

EU:n eläkemenoennuste vuoteen 2060

EU:n talouspoliittisen komitean (Economic Policy Committee, EPC) työryhmä, ns. AWG-työryhmä (Working Group on Ageing Populations and Sustainability, AWG) julkaisee säännöllisesti selvityksiä väestön ikääntymisen taloudellisista vaikutuksista EU:n jäsenmaissa. Viimeisimmät laskelmat on julkaistu vuonna 2015.

Tässä ns. AWG-raportissa (The 2015 Ageing Report) selvitetään ikääntymisen taloudellisia vaikutuksia eläkkeisiin, terveydenhuoltoon, pitkäaikaishoitoon, koulutukseen ja työttömyysturvaan 28 EU-jäsenmaassa. Raportin vertailulaskelmiin on EU:n ulkopuolisista maista sisällytetty myös Norja. Raportissa esitetyt laskelmat ulottuvat vuoteen 2060 saakka. Laskelmien peruslähtövuosi on 2013.

EU-maiden eläkemenot 11,3 prosenttia bkt:sta

EU28-maiden lakisääteiset eläkemenot ovat keskimäärin 11,3 prosenttia bruttokansantuotteesta. Eläkemenojen BKT-osuudessa ei tapahdu juurikaan muutoksia vuoteen 2060 mennessä (11,2 %). Euroopassa on tehty mittavia eläkemenoja alentavia eläkeuudistuksia. Muutos on merkittävä aiempaan vuonna 2012 julkaistuun laskelmaan verrattuna, jolloin menojen arvioitiin nousevan noin 13 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä.

AWG-raportin laskelmien mukaan Suomessa eläkemenojen osuus kansantuotteesta oli 12,9 prosenttia vuonna 2013. Menojen on arvioitu olevan tällä tasolla myös vuonna 2060. Raportin mukaan eläkemenot ovat Suomessa korkeimmillaan vuonna 2030, jolloin ne ovat noin 15 prosenttia kansantuotteesta. AWG-laskelmissa ei kuitenkaan ole huomioitu syksyllä 2014 neuvoteltua ja vuonna 2017 voimaan tulevaa eläkeratkaisua.

Eläkemenot kasvavat EU-maista eniten Luxemburgissa, Sloveniassa, Belgiassa ja Maltalla, joissa kasvua on yli 3 prosenttiyksikköä.

Sloveniassa ja Belgiassa eläkemenot ovat nykylaskelmien mukaan korkeimmat vuonna 2060, yli 15 prosenttia suhteessa BKT:hen.

Eläkemenot alenevat eniten Kroatiassa (-3,9 prosenttiyksikköä), Latviassa (-3,1 ), Tanskassa (-3,1) ja Ranskassa (-2,8). Vuoteen 2060 mennessä menot vähenevät merkittävästi myös Italiassa (-1,9) ja Kreikassa (-1,9).

EU28-maiden eläkemenojen osuus suhteessa bruttokansantuotteeseen vuosina 2013 ja 2060 
lakisaateiset_elakemenot_2013_2060

Lähde: AWG-raportti.

Oikopolut:

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJAT: ANTTI MIELONEN, MIKA VIDLUND, NIKO VÄÄNÄNEN