Lisäeläkkeet EU:ssa

Lisäeläkkeitä säännellään EU-tasolla direktiivein ja vakavaraisuuskehikoin. Lisäeläkkeitä tarjoavien toimijoiden vakavaraisuutta valvoo Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA. EU-tasolla on käynnissä myös eurooppalaisia lisäeläkehankkeita, joiden tavoitteena on luoda yhteisiä eurooppalaisia lisäeläketuotteita.

IORP-direktiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (2003/41/EY, IORP-direktiivi) uudistamista koskeva komission esitys annettiin 27.3.2014 (COM(2014) 167 final). Esitys oli osa toimenpidepakettia, jonka tarkoituksena on edistää uusia tapoja saada käyttöön pitkäaikaista rahoitusta ja tukea kestävän talouskasvun palauttamista Eurooppaan.

IORP-direktiivin uudistamista koskevan komission esityksen tarkoituksena on lisätä pitkäaikaisten sijoitusten määrää. Uudistuksella on kolme päätavoitetta:

  • Varmistaa lisäeläkejärjestelmissä vakuutettujen henkilöiden asianmukainen suoja riskien varalta
  • Poistaa palvelujen tarjonnan esteet rajat ylittävissä tilanteissa ja saada näin täysi hyöty ammatillisten lisäeläkkeiden sisämarkkinoista
  • Parantaa ammatillisten lisäeläkerahastojen sijoitustoimintaan liittyviä edellytyksiä.

IORP-direktiivi koskee ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toimintaa ja valvontaa. Nämä koskettavat Suomessa eläkesäätiöitä ja –kassoja siltä osin kun ne tarjoavat II pilarin lisäeläkkeitä. IORP-direktiiviä ei sovelleta Suomen lakisääteisiin työeläkkeisiin, jotka kuuluvat EU:n sosiaaliturva-asetusten (883/2004 ja 987/2009) piiriin. Komission  uudistuksessa ei esitetty muutettavaksi IORP-direktiivin soveltamisalaa.

Direktiivi tuli voimaan joulukuussa 2016. Voimaantulosta alkoi siirtymäaika, joka kestää 24 kuukautta.

Solvenssi II -direktiivi

Euroopan Unionissa on pitkään uudistettu henki- ja vahinkovakuutusyritysten vakavaraisuussääntelyä ja -valvontaa. Uudistuksen tavoitteena on harmonisoitu kokonaisvaltainen ja riskiperusteinen vakavaraisuuskehikko, joka edistää EU:n sisäistä kilpailua, pääomien tehokasta hyödyntämistä sekä yritysten omaa riskienhallintaa ja tätä kautta tehostaa vakuutettujen etujen turvaa.

Solvenssi II -direktiivi uudistaa vakuutusyritysten vakavaraisuutta koskevat säännökset ja samalla yhdistää useita vakuutustoimintaa koskevia direktiivejä yhdeksi kokonaisuudeksi. Solvenssi II -direktiivin mukaiset muutokset koskevat Suomessa henki-, vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöitä ja vakuutusyhdistyksiä.

Solvenssi II -direktiiviä koskevat lainsäädännön muutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2016.

Resaver-lisäeläke

Resaver on tutkimustoimintaa harjoittaville organisaatioille tarkoitettu EU:n laajuinen lisäeläkerahasto. Resaver-eläkerahaston kotipaikka on Belgia, jonka lainsäädännön alla se toimii.

Resaver-konsortioon voivat liittyä kaikki Euroopan talousalueella toimivat organisaatiot, jotka harjoittavat tutkimustoimintaa. Toistaiseksi mukana on täysjäseniä neljästä eri EU-maasta (Alankomaat, Italia, Itävalta sekä Unkari). Konsortion jäsenet voivat tarjota työntekijöilleen Resaver-lisäeläkettä.

Resaverin tarjoama eläke on maksuperusteinen. Maksuprosentit vaihtelevat maittain. Eläkeikä määrittyy sen mukaan, missä eläkeoikeus karttui. Eläke kattaa ainoastaan vanhuuden turvan.

Ensimmäiset maksut Resaver-rahastoon suoritettiin maaliskuussa 2017.

Aiheesta muualla: http://www.resaver.eu/

Eurooppalainen lisäeläke (PEPP)

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevalvontaviranomainen EIOPA on selvittänyt mahdollisuutta luoda eurooppalainen yksilöllinen lisäeläkevakuutustuote (PEPP).

EU-komissio järjesti teemasta julkisen kuulemisen loppuvuodesta 2016. Vastaajat nostivat haasteina esiin maiden poikkeavat eläke- ja verotuslainsäädännöt, jotka eivät mahdollista yhdenmukaista tuotetta koko EU-alueella.

EU-komissio antaa yksilöllistä lisäeläkevakuutustuotetta koskevan lainsäädäntöehdotuksen loppuvuodesta 2017.

Aiheesta muualla: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/personal-pension-framework/index_en.htm