EU-asioiden valmistelu Suomessa

Päävastuu EU-asioiden seurannasta, valmistelusta ja Suomen kannanottojen määrittelystä on sillä ministeriöllä, jonka toimivaltaan asia Suomessa kuuluu. Eläkkeitä koskevia EU-asioita valmistellaan pääasiassa sosiaali- ja terveysministeriössä.

Suomen EU-poliittisista linjauksista päätetään pääministerin johdolla hallituksen EU-ministerivaliokunnassa. Eduskunta osallistuu EU:ssa tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun. Virkamiestasolla yhteiset EU-kannat muodostetaan EU-asioiden komiteassa ja sen alaisissa valmistelujaostoissa. Suomen yhteensovittamisjärjestelmä perustuu asioita koordinoivaan virkamiesvalmisteluun, EU-ministerivaliokunnan linjauksiin sekä eduskunnan informointiin ja osallistumiseen EU-asioissa. Järjestely varmistaa, että Suomella on yhteen sovitettu ja Suomen yleisiä EU-poliittisia linjauksia vastaava kanta kaikkiin EU:ssa vireillä oleviin asioihin niiden eri käsittelyvaiheissa.

EU-ministerivaliokunta

Hallituksen EU-ministerivaliokunta kokoontuu viikoittain käsittelemään poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittäviä ajankohtaisia EU-asioita. Ministerivaliokunnassa sovitaan Suomen toimintalinjat mm. kaikkiin Euroopan unionin neuvoston virallisiin ja epävirallisiin kokouksiin. Ministerivaliokunnan puheenjohtaja on pääministeri.

Eduskunta

Pääosan EU:ssa tehtävistä päätöksistä käsittelee eduskunnassa suuri valiokunta, jolle erikoisvaliokunnat antavat lausuntoja.

EU-asioiden komitea

EU-asioiden komitea on ministeriöiden, tasavallan presidentin kanslian, oikeuskanslerin viraston, Suomen Pankin ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen edustajista koostuva yhteistyöelin, joka käsittelee pääsääntöisesti laajakantoisia ja useita ministeriöitä koskevia EU-asioita, kuten hallituksen vuosittaisia EU-politiikan avaintavoitteita. Puheenjohtajana on valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osaston päällikkö (EU-asioiden valtiosihteeri). Komitea tekee myös päätökset asioissa, joissa jaostotyöskentelyssä ei ole päästy yksimielisyyteen.

EU-valmistelujaostot

EU-asioiden komitean asettamat EU-valmistelujaostot muodostavat EU-asioiden virkamiesvalmistelun perustan. Eläketurvaan liittyviä asioita käsitellään pääasiassa EU-jaosto 25:ssä ja EU-jaosto 27:ssä. Molempien jaostojen puheenjohtajat ovat sosiaali- ja terveysministeriöstä.

EU-jaosto 25 valmistelee ensisijaisesti työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa (TSTK-neuvosto) käsiteltäviä asioita. Jaostossa keskustellaan myös sosiaalisen suojelun komiteassa (SPC) esillä olevista kysymyksistä.

EU-jaosto 27:ssä valmistellaan ne TSTK-neuvostossa käsiteltävät asiat, jotka koskevat henkilöiden liikkumista jäsenmaasta toiseen ja sosiaaliturvan yhteensovittamista näissä tilanteissa. Jaostossa valmistellaan myös sosiaaliturvan yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan asioita sekä keskustellaan toimikunnan tekemistä linjauksista.

EU-asioiden osasto valtioneuvoston kansliassa

EU-asioiden yhteensovittamisesta valtioneuvostossa vastaa EU-asioiden osasto. Osasto toimii EU-ministerivaliokunnan ja EU-asioiden komitean sihteeristönä. Lisäksi osasto on edustettuna kaikissa EU-valmistelujaostoissa ja välittää toimintaohjeet Suomen EU-edustustolle Brysseliin yhdessä vastuuministeriöiden kanssa.

Aiheesta muualla:

Lainsäädäntöasioiden valmistelu EU-tasolla

Valtaosa EU-lainsäädännöstä valmistellaan nykyisin ns. tavallisessa lainsäädäntömenettelyssä. Tässä menettelyssä neuvosto ja Euroopan parlamentti käyttävät yhdessä lainsäädäntövaltaa. Tavallinen lainsäätämisjärjestys käynnistyy komission antaessa säädösehdotuksen neuvostolle ja parlamentille. Komissiolla on perussopimusten nojalla yksinomainen oikeus tehdä lainsäädäntöaloitteita.

Euroopan komissiossa eläketurvaan liittyviä asioita käsitellään etupäässä työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosastolla ja talous- ja finanssiasioiden pääosastolla, mutta myös sisämarkkina- ja palveluasioista vastaavalla pääosastolla.

SEUT-sopimuksen (Lissabonin sopimus) mukaisesta lainsäädäntömenettelystä on tarkemmin kerrottu Euroopan unionin sivuilla:

Aiheesta muualla:

Eläkepoliittinen yhteistyö EU-tasolla

EU:n komission ja jäsenmaiden eläkepoliittiseen yhteistyöhön liittyvät asiat valmistellaan komission työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosastolla. Siellä valmistellaan myös sellaiset työllisyyspoliittiseen yhteistyöhön liittyvät asiat, joilla on kytkentöjä eläkepolitiikkaan. Eläkejärjestelmien taloudelliseen kestävyyteen liittyvästä valmistelusta vastaa komission talous- ja finanssiasioiden pääosasto.

Eläkepoliittisen yhteistyön kannalta keskeiset toimielimet EU-tasolla ovat sosiaalisen suojelun komitea (SPC) ja talouspoliittinen komitea (EPC). Työllisyyspoliittisia asioita käsitellään työllisyyskomiteassa (EMCO). Näissä komiteoissa on kaksi edustajaa jokaisesta jäsenmaasta ja komissiosta. Jäsenmaiden edustajat ovat asioista vastaavien ministeriöiden virkamiehiä. Komiteat ovat neuvoston asettamia ja luonteeltaan neuvoa-antavia.

Komiteat valmistelevat talouspolitiikan, työllisyyspolitiikan ja sosiaalipolitiikan yhteisiin tavoitteisiin liittyvät asiat joko neuvoston tai komission toimeksiannosta tai omasta aloitteestaan. SPC laatii mm. eläketurvan riittävyyttä koskevat selvitykset ja lausunnot. EPC puolestaan laatii selvitykset mm. eläkejärjestelmien taloudellisesta kestävyydestä.

Komiteat ovat asettaneet pysyviä ja tilapäisiä alatyöryhmiä erityisiä tehtäviä varten. SPC:n pysyvä alatyöryhmä Indicators’ Sub-Group (ISG) valmistelee ja kehittää mm. eläketurvan riittävyyttä mittaavat indikaattorit, joiden avulla arvioidaan, onko eläkejärjestelmien uudistamista koskevat tavoitteet saavutettu. Se laatii säännöllisesti myös eläkkeiden riittävyyttä arvioivan raportin (Pension Adequacy Report). Viimeisin ilmestyi kesäkuuss 2018.

Eläketurvan kannalta tärkeä EPC:n alatyöryhmä on Working Group on Ageing Populations and Sustainability (AWG). Se laatii muutaman vuoden välein arvion ikääntymisen aiheuttamista julkisten menojen kasvusta jäsenmaissa. Uusin arvio valmistui toukokuussa 2018.

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: NIKO VÄÄNÄNEN, JAANA RISSANEN, MARJUKKA HIETANIEMI