Työkyvyttömyyseläkemaksu eri aloilla

Työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamalli on käytössä yksityisen sektorin työnantajilla sekä valtion piirissä olevilla työnantajilla. Molemmissa järjestelmissä yrityksen maksuluokka määräytyy vertaamalla työnantajan omien toistaiseksi voimassa olevien työkyvyttömyyseläkkeiden eläkemenoa keskimääräiseen tasoon.

Työkyvyttömyysmaksun osuus vakuutusmaksusta on TyEL-eläkkeissä keskimäärin 1,0 % vuonna 2018.

TyEL-sopimustyönantajan maksuluokkamaksu

Yrityksen TyEL-maksuun sisältyvän työkyvyttömyysosan suuruuteen vaikuttaa mm. yrityksen koko, joka määritellään yrityksen kahden vuoden takaisen vakuutettujen palkkasumman perusteella. Palkkasumman ylittäessä hieman yli kahden miljoonan euron rajan maksun työkyvyttömyysosaan vaikuttaa myös yrityksen omien parin vuoden takaisten työkyvyttömyystapausten määrä.

Suuret yritykset jaetaan maksuluokkiin työkyvyttömyysmaksun määräytymistä varten yritysten omien, parin vuoden takaisten työkyvyttömyyseläketapausten perusteella. Erisuuruisille työkyvyttömyysriskeille määriteltyjä maksuluokkia on 11, joissa kussakin on eritasoinen työkyvyttömyysmaksu.

Maksuluokka määräytyy vakuutuksenottajalle lasketun riskisuhteen mukaan. Riskisuhteella tarkoitetaan myönnettyjen uusien työkyvyttömyyseläkkeiden rahastoidun eläkemenon suhdetta TyEL:n keskimääräisen riskin mukaiseen teoreettiseen työkyvyttömyyseläkemenoon.

Riskisuhde ja teoreettinen eläkemeno lasketaan kullekin ikäluokalle erikseen, eli yrityksen tietynikäisten työntekijöiden työkyvyttömyysalkavuutta verrataan keskimääräiseen samanikäisten työkyvyttömyysalkavuuteen. Laskennassa otetaan huomioon myös osatyökyvyttömyyseläkkeet. Kuntoutustukia, kuntoutusrahoja ja muita kuntoutuskuluja ei oteta riskisuhdetta laskettaessa huomioon.

Sopimustyönantajan maksuluokkamalli

Maksuluokka Kahden vuoden riskisuhteiden keskiarvo Maksuluokkakerroin Maksuluokan keskim. maksu palkasta, %
11 Vähintään 5 5,5 5,5
10 4,00-4,99 4,5 4,5
9 3,00-3,99 3,5 3,5
8 2,50-2,99 2,75 2,75
7 2,00-2,49 2,25 2,25
6 1,50-1,99 1,75 1,75
5 1,20-1,49 1,35 1,35
4 0,80-1,19 1 1,00
3 0,50-0,79 0,65 0,65
2 0,20-0,49 0,35 0,35
1 Alle 0,2 0,1 0,10

Yrityksen maksuluokka määräytyy kahden viimeksi toteutuneen vuoden riskisuhteiden keskiarvon perusteella. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain oheisen taulukon mukaiset maksuluokkien riskisuhteiden keskiarvot sekä maksuluokkakertoimet. Oheisen taulukon luvut on vahvistettu vuodelle 2018.

Mitä pienempi yrityksen omien työkyvyttömyyseläketapausten eläkemeno on, sitä alempi on sen maksuluokka ja työkyvyttömyysmaksu. Yrityksen työntekijöiden ikäjakauma ei kuitenkaan vaikuta maksuluokan määräytymiseen, sillä eläkemenoa tarkastellaan kussakin ikäluokassa erikseen.

Maksuluokka määritellään vain suurelle työnantajalle, eikä sen määrittämiseksi tarvittavia riskisuhteita lasketa pientyönantaja-ajalta. Työnantajan TyEL-vakuutusmaksu on kiinteä prosenttimäärä vakuutettujen palkoista, jos työnantajan palkkasumma alittaa hieman yli kahden miljoonan rajan tai jos työnantajan riskisuhde poikkeaa alle 20 prosenttia TyEL:n keskimääräisestä työkyvyttömyysriskistä (eli työnantaja kuuluu maksuluokkaan 4).

Uusi työnantaja, jonka vakuutettujen työntekijöiden työansioiden määrä ylittää hieman yli kaksi miljoonaa euroa, maksaa ensimmäisten vuosien ajan perusluokan eli maksuluokan 4 mukaista maksua. Yrityksen maksuluokka tarkistetaan vuosittain.

TyEL-vakuutus on mahdollista tietyin ehdoin ottaa myös eläkesäätiöstä tai eläkekassasta. Tällöin työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset ovat kokonaisuudessaan yhden työnantajan vastuulla, tai kustannukset jaetaan säätiöön tai kassaan kuuluvien työnantajien kesken yhteisvastuullisesti.

Aiheesta muualla:

MEL-työnantajan työkyvyttömyysmaksu

Suuren MEL-vakuutetun työnantajan työeläkevakuutusmaksuun vaikuttaa TyEL-maksun tapaan työnantajan omille työntekijöille myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet omavastuumaksun kautta.

Työnantajalle lasketaan omavastuuaste ja riskisuhde samaan tapaan kuin TyEL-maksussa. MEL-eläkevakuutusmaksuun tulee riskisuhteesta ja omavastuuasteesta riippuva hyvitys tai lisämaksu. Muutos tuli voimaan vuonna 2016 samalla, kun merimieseläkelakia uudistettiin. Ensimmäisen kerran tällä on vaikutusta vuoden 2017 maksuun. Omavastuumaksun vaikutus varustamotyönantajan eläkevakuutusmaksuun on täysimääräinen, jos työnantajan palkkasumma on yli 22 miljoonaa euroa, ja osittainen, jos palkkasumma on yli 2,3 miljoonaa. Vuoden 2017 omavastuumaksuun vaikuttavat vuonna 2015 myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet. Omavastuumaksu on täysin käytössä ensimmäisen kerran vuonna 2018, jolloin vuosien 2015 ja 2016 myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttavat maksuun.

Työkyvyttömyysriskimaksu valtion eläkemaksuissa

Valtion eläkemaksun työkyvyttömyysmaksun maksuluokkamalli muistuttaa pääpiirteiltään TyEL:n vastaavaa järjestelmää. Myös valtiotyönantajien työkyvyttömyysmaksun määräytymisessä huomioidaan työnantajan suuruus, jonka perusteella työnantajan maksuluokkamallin mukaisen maksun osuus määritellään.

Osittain ja täysin omavastuiset työnantajat jaetaan maksuluokkiin (1-11) työkyvyttömyysriskinsä mukaan laskemalla jokaiselle työnantajalle riskisuhde kahdelta viimeksi toteutuneelta vuodelta. Työnantajan maksuluokka määräytyy kahden viimeksi toteutuneen vuoden riskisuhteiden keskiarvona.

Maksuluokat valtion eläkemaksun työkyvyttömyysmaksussa

Maksuluokka Kahden vuoden riskisuhteiden keskiarvo Maksuluokkakerroin
11 Vähintään 4,00 4,50
10 3,00-3,99 3,50
9 2,00-2,99 2,50
8 1,50-1,99 1,75
7 1,20-1,49 1,35
6 0,80-1,19 1,00
5 0,60-0,79 0,70
4 0,40-0,59 0,50
3 0,20-0,39 0,30
2 0,10-0,19 0,15
1 Alle 0,10 0,05

 

Maksuluokkaan vaikuttavat työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet, myös kuntoutustuesta tai osakuntoutustuesta työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkkeeksi sekä osatyökyvyttömyyseläkkeestä täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi muuttuneet eläkkeet. Työkyvyttömyysriskimaksuun sisältyy lisäksi kuntoutustukimaksu, jolla katetaan vuotuisen kuntoutustukimenon rahastoimattomat osat. Kuntoutustukimaksu on omavastuuasteesta ja maksuluokasta riippumatta kaikilla työnantajilla sama prosenttiosuus palkkasummasta.

Aiheesta muualla:

Kevan jäsenyhteisöjen varhaiseläkemenoperusteinen maksu

Kevan jäsenyhteisöt maksavat varhaiseläkemenoperusteista maksua eli varhe-maksua, kun jäsenyhteisön työntekijä jää ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle. Maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken varhaiseläkkeistä aiheutuvien menojen ja palkkasummien perusteella. Työntekijän ikä ei vaikuta varhe-maksun määrään. Pienillä ja keskisuurilla työnantajilla varhe-maksuprosentti on vuonna 2018 arviolta 1,0 %.

Aiheesta muualla:

 

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: MEERI KESÄLÄ, EEVA POUTIAINEN