Julkisten alojen työeläkesijoitukset

Julkisyhteisöjen palkansaajien eläkevaroja hoitaa viisi eläkelaitosta, Keva, Valtion Eläkerahasto, Kirkon Keskusrahasto, Kelan toimihenkilöiden eläkerahasto ja Suomen Pankin eläkelaitos. Julkisten alojen eläkevarojen kokonaismäärä oli vajaa 71 miljardia euroa vuoden 2016 lopussa.

Kevalla oli sijoitusvaroja 49 miljardia euroa ja Valtion Eläkerahastolla 19 miljardia euroa vuoden 2016 lopussa. Keva on suurin työeläkevarojen sijoittaja ja Valtion Eläkerahasto viidenneksi suurin. Kunnallisessa läkejärjestelmässä rahastointi aloitettiin 1988 ja valtion eläkejärjestelmässä 1990. Vuoteen 2000 saakka Valtion Eläkerahaston varoja sijoitettiin vain valtion joukkovelkakirjoihin.

Julkisalojen työeläkevaroista noin puolet oli osake- ja osaketyyppisiä sijoituksia. Ulkomaisten sijoitusten osuus kaikista sijoituksista oli lähes 80 prosenttia. Osakesijoitusten ja ulkomaisten sijoitusten osuudet olivat korkeampia kuin yksityisaloilla. Erot ovat viime vuosina kuitenkin selkeästi tasaantuneet.

Osake- ja ulkomaisten sijoitusten korkeampaa osuutta julkisaloilla selittää ero rahastoinnin luonteessa. Julkisalojen työeläkelaitokset toimivat ilman kilpailua omalla sektorillaan. Varat ovat luonteeltaan puhtaasti puskurirahastoja eläkemenojen ja palkkasumman suhteen kasvun varalta.

Esimerkiksi Kevassa pyritään kerättyjen varojen avulla pitämään työeläkemaksu vakiona nykytasolla. Varojen kartuttaminen ja purkautuminen määräytyy tämän tavoitteen perusteella. Valtion Eläkerahasto puolestaan pyrkii 25 prosentin rahastointiasteeseen pitkällä aikavälillä. Valtion Eläkerahastosta rahoitetaan  vuosittain 40 prosenttia valtion eläkelain mukaisesta työeläkemenosta.

Julkisaloilla on määritelty vain palkansaajan kertyneen eläkeoikeuden määrä, mutta ei siitä rahastoitua osaa eikä näin ollen katettavaa eläkevastuuta. Sijoitustoiminta perustuu hallintoelinten päättämään sijoituskohteiden tavoiteallokaatioon, josta voidaan poiketa tietyissä rajoissa esimerkiksi korkonäkemyksen tai osakekurssien kehityksen perusteella.

Kevalla oli aiemmin pitkän aikavälin reaalituottotavoite sijoituksille (4 % vuodessa), mutta tällä hetkellä kiinteää tuottotavoitetta ei ole ja sijoituksilla pyritään tukemaan mahdollisimman hyvin maksun vakautusta. Valtion Eläkerahasto asettaa tavoitteensa vuosittain.

Sijoitustuotot

Alla on esitetty julkisalojen työeläkevarojen tuottojen jakautumista sijoituslajeittain vuodesta 1998 lähtien.

 

Julkisalojen sijoitustuotot ovat vaihdelleet hieman enemmän kuin yksityisalojen tuotot. Laskevien osakekurssien vuosina tuotot ovat olleet alempia ja nousevien kurssien vuosina korkeampia kuin yksityisaloilla. Suurempi vaihtelu johtuu osakesijoitusten suuremmasta osuudesta julkisalojen varoissa. Keskituotoissa ei kuitenkaan ole eroa tarkastelujaksolla.

Aiheesta muualla: