Kustannustenjakojärjestelmä

Työeläkejärjestelmä on hallinnoltaan hajautettu ja toimijoita on useita sekä yksityisellä että julkisella puolella. Työeläkkeen myöntää ja maksaa aikanaan eläkelaitos, jossa työntekijä oli viimeksi vakuutettuna ennen eläkkeelle jäämistään. Eläkettä voi tällöin olla rahastoituna useassa eri eläkelaitoksessa, jos vakuutettu on työskennellyt monen työnantajan palveluksessa työuransa aikana. Kukin eläkelaitos vastaa vastuullaan olevasta eläkeosasta koko eläkkeen maksamisen ajan.

Eläkelaitos, joka aikanaan maksaa eläkkeen, perii muilta eläkelaitoksilta kyseiseen eläkkeeseen mahdollisesti sisältyvät muiden eläkelaitosten vastuulla olevat eläkeosat Eläketurvakeskuksen hoitaman kustannustenjakoselvittelyn ja viimeisen laitoksen periaatteen (VILMA) mukaan.

Kustannustenjakoperiaatteita on sovellettu yksityisellä puolella työntekijäin eläkelain voimaantulosta lähtien aina sen mukaan, mitkä säännökset ovat kulloinkin olleet voimassa. Vuoden 2004 alusta suurin osa julkisen puolen eläkelaitoksista siirtyi viimeisen eläkelaitoksen periaatteen ja kustannustenjakomenettelyn piiriin.

Eläketurvakeskus selvittää vuosittain eri eläkelaitosten väliset osuudet maksetuista työeläkkeistä ja tietyiltä palkattomilta ajoilta sekä välittää lapsenhoidon ja opiskelun kartuttamien etuuksien valtion osuudet eläkelaitoksille.

Jokainen  työntekijän tai merimieseläkelain mukaan maksettava eläke jaetaan kustannustenjakoselvittelyssä osittain rahastoivan rahoitustekniikan periaatteella kahteen osaan: eläkkeen rahastoituun osaan ja jakojärjestelmän mukaiseen tasausosaan. Jako tehdään kullekin yksittäiselle eläkkeelle. Eläkkeen rahastoidusta osasta vastaa aina kyseisen työsuhteen vakuuttanut eläkelaitos, mutta rahastoimaton, eläkkeen tasausosa, on eläkelaitosten yhteisellä vastuulla.

Yrittäjien ja maatalousyrittäjien eläkelakien mukaisia eläkkeitä ei rahastoida. YEL-toimintaa harjoittavat eläkelaitokset kustantavat yhdessä YEL-eläkkeet ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos kustantaa MYEL-eläkkeet. Valtio on mukana YEL-, MYEL- ja MEL-eläkkeiden rahoittamisessa. Julkisen puolen eläkelaitokset vastaavat lakisääteisen eläketurvansa kustannuksista.

Eläkelaitokset toimittavat Eläketurvakeskukselle kustannustenjakoselvittelyjä varten tarkat tiedot maksamistaan työeläkkeistä ja niihin liittyvistä muista etuuksista. Tämän jälkeen Eläketurvakeskuksessa lasketaan kunkin eläkelaitoksen vastuulle kuuluvat erät, ja toimitetaan niistä maksu- tai hyvitystieto eläkelaitoksille selvittelyyn liittyvän rahaliikenteen hoitamista varten.

Tätä tekniikkaa ja siihen liittyvää rahaliikennettä selostetaan tarkemmin Eläketurvakeskuksen julkaisuissa.

Lue lisää: