Työeläkkeiden indeksit

Kun uuden alkavan eläkkeen määrää lasketaan, vakuutetun työuran aikaiset palkat ja työtulot tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Kaikkia maksussa olevia työeläkkeitä tarkistetaan vuosittain tammikuun alussa työeläkeindeksillä.

Työeläkeindeksi

Indeksitarkistuksen määrään vaikuttavat Tilastokeskuksen laskemien kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksin muutokset. Työeläkeindeksissä hintatason muutoksen osuus on 80 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 20 prosenttia.

Pelkistetty esimerkki: jos ansiotason muutos on 3,5 prosenttia ja hintatason muutos 2 prosenttia, niin

  • Työeläkeindeksin muutos = 0,8 x 2 + 0,2 x 3,5 = 2,3 %
  • Palkkakertoimen muutos = 0,2 x 2 + 0,8 x 3,5 = 3,2 %

Käytännössä tämä tarkoittaa, että työeläkeindeksin mukainen tarkistus korvaa hintatason muutoksen, mutta myös parantaa eläkkeen ostovoimaa määrällä, joka on 20 prosenttia kuluttajahintaindeksin nousun ylittävästä ansiotasoindeksin noususta eli palkansaajien reaaliansiotason muutoksesta.

Eläkkeen ostovoiman lisäys on siis sitä suurempi, mitä enemmän palkkataso nousee reaalisesti. Samalla kuitenkin työeläkeindeksillä tarkistetut eläkkeet jäävät keskimääräisen palkkatason kehityksestä jälkeen, ja sitä enemmän, mitä nopeampaa palkkatason reaalikehitys on (kuva).

Työeläkeindeksillä tarkistetun eläkkeen osuus palkansaajien keskipalkasta (vasen asteikko) ja reaalieläkkeen kehitys (oikea asteikko) eläkevuosien lukumäärän mukaan

reaalieläke ja osuus keskipalkasta

Laskennallinen esimerkki, kun ansiotason reaalimuutos on 1,5 %/v ja eläke lähtötilanteessa 60 % vuoden 2016 keskiansiosta.

Palkkakerroin on aktiiviajan indeksi

Palkkakertoimessa hintatason muutoksen osuus on 20 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 80 prosenttia. Se siis korvaa hintatason muutoksen lisäksi 80 prosenttia palkansaajien ansiotason reaalimuutoksesta.

Eläkkeen perusteena olevien palkkojen ja työtulojen ohella palkkakertoimen kehitykseen on sidottu myös työeläkelaeissa säädetyt erilaiset rahamäärät, joiden mukaan määritellään muun muassa vakuuttamisvelvollisuuden tai eläkelain piiriin kuulumista tai oikeutta tiettyihin etuuksiin.

Indeksit perustuvat toteutuneeseen hinta- ja ansiokehitykseen

Eläkeindeksit perustuvat aina jo toteutuneeseen hinta- ja ansiotason kehitykseen, sillä indeksilaskelma tehdään tarkistusvuotta edeltävän kalenterivuoden kolmannen vuosineljänneksen numeroilla. Esimerkiksi vuoden 2011 eläkeindeksit perustuvat hinta- ja ansiotason muutoksiin vuoden 2009 kolmannesta vuosineljänneksestä vuoden 2010 kolmanteen neljännekseen.

Työeläkeindeksin ja palkkakertoimen pistelukuun eivät vuoden 2017 alusta alkaen vaikuta työntekijän työeläkemaksun muutokset.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa asetuksella työeläkeindeksin ja palkkakertoimen pisteluvut vuosittain lokakuun loppuun mennessä eli kaksi kuukautta ennen vuodenvaihteessa tehtävää eläkkeiden tarkistusta.

Työeläkeindeksistä ja palkkakertoimesta säädetään työntekijän eläkelaissa (TyEL 96–100 §).

Miten indekseillä tarkistaminen tehdään?

Esimerkki maksussa olevan työeläkkeen tarkistamisesta

Henkilön työeläke oli vuonna 2013 eläkkeen alkaessa 1400 euroa kuukaudessa. Taulukossa on esitetty laskentakaavat eläkkeen tarkistamisesta vuosille 2014–2016. Indeksitarkistus tehdään edellisenä vuonna maksussa olleen eläkkeen määrään.

 Vuosi  Työeläkeindeksi  Työeläke/kk  Laskentakaava
 2013  2475  1 400,00
 2014  2509  1 419,23  2509/2475 x 1 400 = 1419,23
 2015  2519  1 424,89  2519/2509 x 1 419,23 = 1 424,89
 2016  2519  1 424,89  2519/2519 x 1 424,89 = 1 424,89

Esimerkki aktiiviaikaisten ansioiden tarkistamisesta

Esimerkissä on tarkistettu työntekijän vuonna 2002 alkaneen työsuhteen vuotuiset palkat eläkkeen alkamisvuoden 2015 tasoon. Tarkistus joudutaan tekemään kaksivaiheisesti, koska aktiiviajan indeksinä oli vuoteen 2004 asti TEL-puoliväli-indeksi ja siitä eteenpäin palkkakerroin. Indeksitarkistus tehdään suoraan palkan ansaitsemisvuoden tasosta eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Vuosi TEL-puoliväli
-indeksi
Palkka-
kerroin
Saatu palkka €/v. Indeksitarkistettu
palkka
Laskentakaava
2002  2054  16 000, 00 22 837,88  2151/2054 x
1,363/1,000 x 16 000,00
2003  2103  23 512,50 32 779,01  2151/2103 x
1,363/1,000 x 23 512,50
2004 2151 1,000  24 570,56 33 489,67 1,363/1,000 x 24 570,56
2005  1,028  25 676,24 34 043,50 1,363/1,028 x 25 676,24
2006  1,063  26 831,67 34 404,11 1,363/1,063 x 28 039,09
2007  1,100  28 795,12 35 679,77 1,363/1,100 x 26 831,68
2008  1,124  27 142,16 32 913,49 1,363/1,124 x 27 142,16
2009  1,192  27 956,42 31 966,95 1,363/1,192 x 27 956,42
2010  1,231  28 795,12 31 882,82 1,363/1,231 x 28 795,12
2011  1,253  29 658,97 32 262,71 1,363/1,253 x 29 658,97
2012  1,291  30 548,74 32 252,47 1,363/1,291 x 30 548,74
2013  1,327  31 465,20 32 309,57 1,363/1,327 x 31 465,20
2014  1,350  32 409,16 32 721,25 1,363/1,350 x 32 409,16
2015 1,363 33 201,50 33 201,50 1,363/1,363 x 33 201,50

 

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: VILLE MERILÄ