Keskimääräiset eläkkeet

Keskimääräistä eläkettä kuvaava luku voi vaihdella paljon näkökulman ja tarkasteltavan joukon mukaan. Tästä syystä keskieläkkeiden kuvaamiseen ei riitä yksi luku, vaan on hyvä tarkastella useita eri keskimäärälukuja.

Keskimääräistä kokonaiseläkettä kuvaava luku riippuu tarkasteltavasta joukosta

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke.

Kaikille eläkkeensaajille laskettu keskimääräinen kokonaiseläke on laajimmalle mahdolliselle eläkkeensaajajoukolle laskettu keskiluku. Tämä luku oli 1 597 euroa kuukaudessa vuonna 2018. Luvussa ovat mukana myös ulkomaille maksetut eläkkeet sekä perhe-eläkkeet.

Koska keskimääräinen ulkomaille maksettu eläke oli 420 euroa kuukaudessa ja keskimääräinen lapsen eläke 403 euroa kuukaudessa, näiden eläkkeiden mukaan ottaminen madaltaa keskimääräistä kokonaiseläkettä.

Jos eläkkeensaajien joukko rajoitetaan pelkästään Suomessa asuviin omaeläkettä saaviin, muodostuu keskimääräiseksi kokonaiseläkkeeksi tällöin 1 680 euroa kuukaudessa vuoden 2018 lopussa. Osa-aikaeläkkeitä ja osittaisia vanhuuseläkkeitä ei tässä tarkastelussa lasketa mukaan.

Taulukko 1.  Suomessa asuvien omaeläkkeensaajien (pl. osa-aikaeläke ja osittainen vanhuuseläke) keskimääräinen kokonaiseläke eläkkeen rakenteen ja saajan sukupuolen mukaan 31.12.2018 €/kk

 Miehet  Naiset  Kaikki
 Keskimääräinen kokonaiseläke 1 898  1 499  1 680
 – työeläkkeen osuus 1 770  1 345  1 538
 – Kelan eläkkeen osuus * 107  140  125
 – SOLITA-eläkkeen osuus  21  14  17

* sisältää takuueläkkeen

Vanhuuseläkkeensaajilla korkeimmat kokonaiseläkkeet

Eläkelajeittain tarkasteltaessa vanhuuseläkkeensaajan keskimääräinen kokonaiseläke oli korkein, 1 763 euroa kuukaudessa vuonna 2018. Työkyvyttömyyseläkkeensaajien kokonaiseläke oli 1 117 euroa kuukaudessa.

Keskimääräiset työeläkkeet nousseet

Vuoden 2018 lopussa Suomessa asuvien omaan työuraan perustuvaa eläkettä saavien (lukuun ottamatta osa-aikaeläkettä ja osittaista vanhuuseläkettä saavia) keskimääräinen omaan työuraan perustuva eläke oli 1 537 euroa kuukaudessa. Tämä luku eroaa aikaisemmin esitetystä keskimääräisestä kokonaiseläkkeestä (1 680 €) siksi, että tätä keskimääräistä työeläkettä laskettaessa osa-aikaeläkkeiden lisäksi myös perhe-eläkkeet ja kansaneläkkeet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.

Alkavat työeläkkeet ovat keskimääräisesti korkeampia kuin jo maksussa olevat. Tämä johtuu osittain nuorempien ikäluokkien korkeammista eläkettä kartuttavista palkoista ja osittain myös siitä, että maksussa olevia eläkkeitä tarkistetaan reaaliansiotason muutosta vain osittain seuraavalla indeksillä.

Työeläkejärjestelmän voimaantulovaihe näkyy vielä siinä, että työeläkettä kartuttava aika on lyhyempi jo pitkään eläkkeellä olleilla verrattuna eläkkeelle siirtyviin.

Vuoden 2017 aikana omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle siirtyneillä keskimääräinen omaan työuraan perustuva työeläke oli 1 631 euroa kuukaudessa, joka on noin 120 euroa korkeampi kuin kaikilla työeläkkeensaajilla vuonna 2017.

Suurimmat keskimääräiset työeläkkeet ovat vanhuuseläkkeitä. Vuoden 2018 lopussa työeläkkeenä vanhuuseläkettä saavien keskimääräinen eläke oli 1 590 euroa kuukaudessa. Vuoden 2017 aikana vanhuuseläkkeelle siirtyneillä vastaava luku oli jo 1 826 euroa kuukaudessa.

Taulukko 2. Suomessa asuvat omaan työuraan perustuvaa eläkettä saaneet 31.12.2018 ja vuonna 2017 työeläkkeelle siirtyneet sekä keskimääräinen työeläke eläkelajeittain

  Työeläkettä saaneet Työeläkkeelle siirtyneet
Lukumäärä €/kk Lukumäärä  €/kk
Vanhuuseläke* 1 268 300  1 590 54 800 1 826
Työkyvyttömyyseläke  137 600 1 050 18 400  1 057
Maatalouden erityiseläke  10 700  680  190 1 127
Kaikki 1 406 000  1 537 73 444  1 631

*Ei sisällä osittaista vanhuuseläkettä saavia

Naisten työeläke keskimäärin 68 prosenttia miesten eläkkeestä

Miesten työeläkkeet ovat keskimäärin korkeampia kuin naisten työeläkkeet. Vuoden 2018 lopussa maksussa olevissa työeläkkeissä eroa oli miesten hyväksi 590 euroa. Naisten keskimääräinen työeläke oli 1 270 euroa kuukaudessa ja miesten 1 860 euroa kuukaudessa. Miesten suuremmat työeläkkeet johtuvat pidemmistä työurista sekä korkeammasta palkkatasosta naisiin verrattuna.

Jos tarkasteluun otetaan mukaan myös perhe-eläkkeet, kansaneläkkeet ja SOLITA-eläkkeet, jolloin puhutaan kokonaiseläkkeistä, ero pienenee 425 euroon kuukaudessa. Tällöin miesten keskimääräiseksi kokonaiseläkkeeksi muodostuu 1 964 euroa kuukaudessa ja vastaavasti naisille 1 539 euroa kuukaudessa.

Keskieläke suhteessa keskiansioon

Vaikka keskimääräiset eläkkeet (lukuun ottamatta työkyvyttömyyseläkkeitä) ovat nousseet reaalisesti jo vuosikymmeniä, työkyvyttömyyseläkkeiden keskimääräinen taso suhteessa keskiansioon on kuitenkin laskenut ajanjaksolla 2008–2018 noin 13 prosenttiyksikköä (ks. kuvio alla). Vuonna 2018 keskimääräinen työkyvyttömyyseläke oli 35 prosenttia keskiansiosta. Vanhuuseläkettä saavien keskimääräinen kokonaiseläke on pysynyt yli 50:ssä prosentissa ansiotyössä olleiden keskiansioista.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: HEIDI NYMAN