Keskimääräiset eläkkeet

Keskimääräistä eläkettä kuvaava luku voi vaihdella paljon näkökulman ja tarkasteltavan joukon mukaan. Tästä syystä keskieläkkeiden kuvaamiseen ei riitä yksi luku, vaan on hyvä tarkastella useita eri keskimäärälukuja.

Keskimääräistä kokonaiseläkettä kuvaava luku riippuu tarkasteltavasta joukosta

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke.

Kaikille eläkkeensaajille laskettu keskimääräinen kokonaiseläke on laajimmalle mahdolliselle eläkkeensaajajoukolle laskettu keskiluku. Tämä luku oli 1 574 euroa kuukaudessa vuonna 2017. Luvussa ovat mukana myös ulkomaille maksetut eläkkeet sekä perhe-eläkkeet.

Koska keskimääräinen ulkomaille maksettu eläke oli 409 euroa kuukaudessa ja keskimääräinen lapsen eläke 381 euroa kuukaudessa, näiden eläkkeiden mukaan ottaminen madaltaa keskimääräistä kokonaiseläkettä.

Jos eläkkeensaajien joukko rajoitetaan pelkästään Suomessa asuviin omaeläkettä saaviin, muodostuu keskimääräiseksi kokonaiseläkkeeksi tällöin 1 656 euroa kuukaudessa vuoden 2017 lopussa. Osa-aikaeläkkeitä ja osittaisia vanhuuseläkkeitä ei tässä tarkastelussa lasketa mukaan.

Taulukko 1.  Suomessa asuvien omaeläkkeensaajien (pl. osa-aikaeläke ja osittainen vanhuuseläke) keskimääräinen kokonaiseläke eläkkeen rakenteen ja saajan sukupuolen mukaan 31.12.2017 €/kk

 Miehet  Naiset  Kaikki
 Keskimääräinen kokonaiseläke 1 874  1 476  1 656
 – työeläkkeen osuus 1 744  1 318  1 511
 – Kelan eläkkeen osuus * 108  143  127
 – SOLITA-eläkkeen osuus  22  15  18

* sisältää takuueläkkeen

Vanhuuseläkkeensaajilla korkeimmat kokonaiseläkkeet

Eläkelajeittain tarkasteltaessa vanhuuseläkkeensaajan keskimääräinen kokonaiseläke oli korkein, 1 731 euroa kuukaudessa vuonna 2017. Työkyvyttömyyseläkkeensaajien kokonaiseläke oli 1 114 euroa kuukaudessa.

Keskimääräiset työeläkkeet nousseet

Vuoden 2017 lopussa Suomessa asuvien omaan työuraan perustuvaa eläkettä saavien (lukuun ottamatta osa-aikaeläkettä ja osittaista vanhuuseläkettä saavia) keskimääräinen omaan työuraan perustuva eläke oli 1 508 euroa kuukaudessa. Tämä luku eroaa aikaisemmin esitetystä keskimääräisestä kokonaiseläkkeestä (1 656 €) siksi, että tätä keskimääräistä työeläkettä laskettaessa osa-aikaeläkkeiden lisäksi myös perhe-eläkkeet ja kansaneläkkeet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.

Alkavat työeläkkeet ovat keskimääräisesti korkeampia kuin jo maksussa olevat. Tämä johtuu osittain nuorempien ikäluokkien korkeammista eläkettä kartuttavista palkoista ja osittain myös siitä, että maksussa olevia eläkkeitä tarkistetaan reaaliansiotason muutosta vain osittain seuraavalla indeksillä.

Työeläkejärjestelmän voimaantulovaihe näkyy vielä siinä, että työeläkettä kartuttava aika on lyhyempi jo pitkään eläkkeellä olleilla verrattuna eläkkeelle siirtyviin.

Vuoden 2016 aikana omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle siirtyneillä keskimääräinen omaan työuraan perustuva työeläke oli 1 587 euroa kuukaudessa, joka on noin 130 euroa korkeampi kuin kaikilla työeläkkeensaajilla.

Suurimmat keskimääräiset työeläkkeet ovat vanhuuseläkkeitä. Vuoden 2017 lopussa työeläkkeenä vanhuuseläkettä saavien keskimääräinen eläke oli 1 563euroa kuukaudessa. Vuoden 2016 aikana vanhuuseläkkeelle siirtyneillä vastaava luku oli jo 1 771 euroa kuukaudessa, joten uudet vanhuuseläkkeet olivat vuonna 2016 keskimäärin noin 260 euroa kuukaudessa korkeampia kuin jo maksussa olevat eläkkeet.

Taulukko 2. Suomessa asuvat omaan työuraan perustuvaa eläkettä saaneet 31.12.2017 ja vuonna 2016 työeläkkeelle siirtyneet sekä keskimääräinen työeläke eläkelajeittain

  Työeläkettä saaneet Työeläkkeelle siirtyneet
Lukumäärä €/kk Lukumäärä  €/kk
Vanhuuseläke* 1 248 300  1 563 56 764 1 771
Työkyvyttömyyseläke  143 200 1 040 18 834  1 040
Maatalouden erityiseläke  12 000  675  235 1 125
Kaikki 1 391 900  1 508 75 791  1 588

*Ei sisällä osittaista vanhuuseläkettä saavia

Naisten työeläke keskimäärin 68 prosenttia miesten eläkkeestä

Miesten työeläkkeet ovat keskimäärin korkeampia kuin naisten työeläkkeet. Vuoden 2017 lopussa maksussa olevissa työeläkkeissä eroa oli miesten hyväksi 590 euroa. Naisten keskimääräinen työeläke oli 1 241 euroa kuukaudessa ja miesten 1 831 euroa kuukaudessa. Miesten suuremmat työeläkkeet johtuvat pidemmistä työurista sekä korkeammasta palkkatasosta naisiin verrattuna.

Jos tarkasteluun otetaan mukaan myös perhe-eläkkeet, kansaneläkkeet ja SOLITA-eläkkeet, jolloin puhutaan kokonaiseläkkeistä, ero pienenee 420 euroon kuukaudessa. Tällöin miesten keskimääräiseksi kokonaiseläkkeeksi muodostuu 1 939 euroa kuukaudessa ja vastaavasti naisille 1 517 euroa kuukaudessa.

Keskieläke suhteessa keskiansioon

Vaikka keskimääräiset eläkkeet (lukuun ottamatta työkyvyttömyyseläkkeitä) ovat nousseet reaalisesti jo vuosikymmeniä, työkyvyttömyyseläkkeiden keskimääräinen taso suhteessa talouden keskipalkkaan on kuitenkin laskenut tarkasteluajanjaksolla noin reilut 10 prosenttiyksikköä noin 35 prosenttiin (ks. kuvio alla). Vanhuuseläkettä saavien keskimääräinen kokonaiseläke on pysynyt yli 50:ssä prosentissa ansiotyössä olleiden henkilöiden keskiansioista.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: HEIDI NYMAN