Työeläke-etuudet ovat ansaittua lakisääteistä turvaa

Työeläke on osa lakisääteistä sosiaaliturvaa ja se perustuu työansioista maksettuihin vakuutusmaksuihin. Ansaittua eläkeoikeutta koskee omaisuudensuoja.

Työeläkeotteen tarkistaminen on vakuutetun vastuulla

Työeläkelaitokset lähettävät työeläkeotteen postitse Suomessa asuville työntekijöille ja yrittäjille joka kolmas vuosi. Yli 60-vuotiaat saavat työeläkeotteen  joka vuosi. Ajantasaisen työeläkeotteen saa myös eläkelaitoksen verkkopalvelusta tai Työeläke.fi -verkkopalvelusta. Julkisella sektorilla työskentelevät saavat työeläkeotteen Kevan verkkopalvelusta.

Työeläkeotteella on tiedot edellisen vuoden loppuun mennessä karttuneesta työeläkkeestä ja palkattomista etuuksista karttuneesta eläkkeestä. Ote sisältää tiedot sekä yksityisellä että julkisella työnantajalla tehdyistä töistä.

Vakuutetun vastuulla on tarkistaa, että työeläkeotteen tiedot ovat oikein yksityisen sektorin työsuhteiden osalta. Työeläkelaitos selvittää puuttuvat ja virheelliset tiedot viimeisten kuuden vuoden osalta. Tätä vanhempien tietojen osalta työntekijän on itse esitettävä riidaton selvitys työsuhdetietojen rekisteröimiseksi. Julkisen puolen osalta tietojen korjaamisella ei ole määräaikaa.

Aiheesta muualla:

Karttunut eläke säilyttää arvonsa

Työeläkettä karttuu vuodessa 1,5 prosenttia vuosiansioista. Vuoden 2017-2025 välisen siirtymäajan aikana 53-62-vuotiaille kertyy 1,7 prosenttia vuodessa. Lisäksi eläkkeen määrään vaikuttavaa elinaikakerroin, joka määräytyy elinajanodotteen mukaan. Työeläkkeet ovat etuusperusteisia mikä tarkoittaa, että eläkevarat eivät suoraan vaikuta maksettavien eläkkeiden määrään.

Indeksitarkistukset tehdään eläkkeensaajien tulotason ja ostovoiman säilyttämiseksi. Eläkettä laskettaessa eri vuosien palkkatiedot tarkistetaan palkkakertoimella ja maksussa oleva eläke tarkistetaan vuosittain työeläkeindeksillä.

Karttunutta työeläkettä koskee koskemattomuusperiaate, jonka toteutuminen varmistetaan kokoamalla tiedot työsuhteista ja yrittäjätoiminnasta Eläketurvakeskuksen ja työeläkelaitosten rekistereihin. Eläkelaitokset vastaavat yhteisvastuullisesti eläkelupausten täyttämisestä.

Lue lisää:

Oikeussuojajärjestelmä takaa oikeusturvan

Oikeusturva hallintotoiminnassa merkitsee sitä, että lainmukaisuus ja lainalaisuus toteutuvat ja että yksityisen ihmisen tai yhteisön oikeudet ja edut sekä niiden toteutuminen ovat suojatut.

Oikeusturva taataan oikeussuojajärjestelmällä, joka on kaksiosainen. Ennalta vaikuttavan oikeussuojan tavoitteena on varmistaa, että asiat ratkaistaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa oikein ja lainmukaisesti. Jälkikäteisen oikeussuojan tarkoituksena on puolestaan mahdollistaa virheellisen ratkaisun korjaaminen ja varmistaa lainmukainen menettely.

Tärkein ennakollisen oikeussuojan tae on se, että hallinnossa noudatettavasta menettelystä säädetään lailla.

Ennalta vaikuttavia oikeussuojakeinoja ovat muun muassa

  • asioiden käsittelyn määrämuotoisuus
  • esteellisyyssäännökset
  • asianosaisen kuuleminen ja
  • päätösten perusteleminen.

Jälkikäteinen oikeussuoja jakautuu

  • varsinaisiin muutoksenhakukeinoihin ja
  • ylimääräisiin muutoksenhakukeinoihin.

Aiheesta muualla:

Työeläkepäätökseen voi hakea muutosta

Työeläkepäätöksestä voi valittaa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan. Suomen Pankkiin palvelussuhteessa olevan, ortodoksisen kirkon ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen eläkeasiaa koskevasta muutoksenhausta on omat säännöksensä.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeuden päätöksestä ei enää ole valitusoikeutta.

Sama valitusprosessi koskee myös eläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen määräämää maksuunpanoa ja työnantajan tekemää työntekijän työeläkevakuutusmaksun pidätystä.

Kansaneläkepäätökseen haetaan muutosta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta. Sen päätökseen voi hakea muutosta vakuutusoikeudelta.

Aiheesta muualla:

Muutoksenhaku EU/ETA-eläkepäätökseen

Ulkomailta saatuun eläkepäätökseen haetaan muutosta päätöksen antaneesta maasta. EU-maiden sosiaaliturvaa koskeva uusi sosiaaliturva-asetus (883/2004 ja täytäntöönpanoasetus 987/2009) tuli voimaan 1.5.2010. Sen mukaan annetuista päätöksistä on mahdollista valittaa heti päätöksen saamisen jälkeen. Kaikkien EU-maiden päätöksistä tehdyn yhteenvedon jälkeen on mahdollista pyytää yhden tai useamman päätöksen tarkistamista, jos hakijan mielestä niillä on kielteinen yhteisvaikutus hänen eläkeoikeuksiinsa.

Ennen 1.5.2010 annettuihin päätöksiin voi hakea muutosta kaikkien EU-maiden päätöksistä tehdyn yhteenvedon jälkeen. Työkyvyttömyyseläkkeen saamisen edellytyksiä koskevaan päätökseen on kuitenkin saanut hakea muutosta heti.