Tillbaka till Aktuellt
13.10.2023

Största delen av dem som får delinvalidpension arbetar under hela den tid då de får pensionen. Anställda inom den offentliga sektorn arbetar oftare än anställda inom privata sektorn eller företagare. Var femte delinvalidpensionstagare är dock utanför arbetslivet, framgår det av en ny forskningsartikel av Pensionsskyddscentralen (PSC).

De som får delinvalidpension är ofta äldre personer i arbetsför ålder och kvinnor, och nästan hälften av dem har blivit pensionerade från den offentliga sektorn. Dessa grupper är också de som oftare arbetar medan de får delinvalidpension.

– Skillnaderna mellan olika utbildningsnivåer är stora när det gäller arbetet: de som har högre utbildning arbetar oftare vid sidan av delinvalidpension än de som har lägre utbildning. Å andra sidan får de som har högre utbildning delinvalidpension under en kortare tid än de som har lägre utbildning, säger specialforskaren Anu Polvinen på Pensionsskyddscentralen.

Figurens data i en Excel-fil

Betydlig skillnad i inkomst mellan arbetande och icke-arbetande

År 2020 var delinvalidpensionärernas genomsnittliga nettoinkomst 27 000 euro om året, men inkomsterna varierade betydligt. De som inte hade arbetat hade i genomsnitt en nettoinkomst på 16 800 euro om året, dvs. nästan 40 procent lägre än de som arbetat.

– Målet eller åtminstone önskemålet med delinvalidpension är förvärvsarbete vid sidan av pensionen. Fast målet i de allra flesta fall har nåtts, är var femte som får delinvalidpension utanför arbetslivet, säger nationalekonom Juha Rantala på Pensionsskyddscentralen.

Lönsamt att kombinera arbete och pension

En kombination av arbete och delinvalidpension är nästan alltid ett ekonomiskt mer lönsamt alternativ än full invalidpension. År 2020 gav kombinationen av arbete och delinvalidpension de flesta en 20-80 procent högre bruttoinkomst än full invalidpension.

Forskningsartikeln har publicerats i  Työpoliittinen aikakauskirja.

År 2022 började 5 400 personer få delinvalidpension.  Vid utgången av samma år var antalet personer som fick delinvalidpension 17 700.

Om dem som får delinvalidpension:

  • Nästan 70 procent är kvinnor.
  • Nästan hälften har arbetat inom den offentliga sektorn.
  • Mer än 40 procent har fyllt 60 år.
  • Mer än hälften har utbildning på andra stadiet och en tredjedel har högskoleutbildning.
  • Tiden med delinvalidpension är 2,6 år i genomsnitt.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.