Tillbaka till Aktuellt
8.5.2024
Foto: Katri Lehtola

Antalet lättföretagare har ökat snabbt på senare år. Samtidigt verkar lättföretagarnas profil ha förändrats: de är yngre, allt fler har utländsk bakgrund och bara grundläggande utbildning. Pensionsskyddscentralens (PSC) undersökning är den första där lättföretagarnas yrkesbanor, inkomster och pensionstillväxt under en period på flera år har studerats.

Enligt undersökningen fick ca 23 000 lättföretagare inkomster via faktureringstjänstföretag år 2017. År 2022 var antalet nästan trefaldigt: 68 000.

Lättföretagarna är typiskt 20–40 år gamla. Allt fler är födda utomlands. År 2017 var en tiondel av lättföretagarna födda utomlands, år 2022 redan ungefär en fjärdedel. Trots det är största delen av lättföretagarna fortfarande män som är födda i Finland. En allt större del av lättföretagarna har bara grundläggande utbildning

– Lättföretagarna har mycket olika bakgrund. Våra resultat tyder på att lättföretagandets karaktär har förändrats under den period vi studerat, åren 2017–2022. Personer i en svagare ställning på arbetsmarknaden har oftare blivit lättföretagare, säger specialforskare Susanna Sten-Gahmberg på Pensionsskyddscentralen.

Figuren visar att antalet lättföretagare har ökat jämnt mellan åren 2017 och 2022. År 2017 fanns det 23 028 lättföretagare, varav 10 988 hade börjat som företagare samma år. År 2022 fanns det 67 995 lättföretagare, varav 28 414 började samma år.

Lättföretagande är ofta temporärt och ger extrainkomst

Lättföretagandet är ofta kortvarigt: årligen utgjorde nya lättföretagare 40–50 procent av alla lättföretagare. Endast ungefär en femtedel fortsatte fem år efter det att de börjat.

Lättföretagande verkar oftast vara en extra inkomstkälla. År 2022 fick fyra av fem lättföretagare också andra förvärvsinkomster än lättföretagarinkomster. Nästan 60 procent av dem hade också ett anställningsförhållande. Medianinkomsten av lättföretagande var 1 700 euro år 2022.

– Fastän inkomsterna av lättföretagandet i genomsnitt är små, verkar i synnerhet många äldre och utlandsfödda lättföretagare vara beroende av lättföretagandet som näring. Exempelvis bland män som fyllt 50 och var av utländsk bakgrund utgjorde lättföretagarinkomsterna i snitt ca 57 procent av alla deras förvärvsinkomster år 2022, säger Sten-Gahmberg.

Sysselsättningen och inkomsterna ökar efter starten som lättföretagare

Lättföretagarnas yrkesbanor är varierande och relativt instabila. Före starten som lättföretagare har många studerat eller varit arbetslösa, eller fortfarande bott utomlands, i invandrarnas fall.

Efter starten som lättföretagare ökade andelen sysselsatta i alla befolkningsgrupper, även om det fanns skillnader. De som hade högre utbildning och som var födda i Finland hade något bättre sysselsättningsutsikter än de övriga. I synnerhet bland invandrare blev flera företagare efter lättföretagandet.

Under åren efter starten som lättföretagare ökade lättföretagarnas inkomster snabbare än bland personer i motsvarande befolkningsgrupper som inte var lättföretagare. Inkomstökningen var snabbare i synnerhet bland yngre personer, personer med invandrarbakgrund och personer som endast hade grundläggande utbildning.

Figuren visar de genomsnittliga beskattningsbara inkomsterna bland lättföretagare och övriga i tre åldersgrupper: 22–34, 35–49 och 50–63 åren 2012–2021. Lättföretagarnas inkomster är mindre än jämförelsegruppernas. Med tiden ökar inkomsterna i alla andra grupper utom den äldsta åldersgruppen, vilket delvis förklaras av att fler går i pension. Lättföretagarnas inkomster ökar långsammare än jämförelsegruppernas innan de börjat som lättföretagare år 2017 och snabbare under de följande åren.

Den intjänade pensionen ökar inte i takt med inkomsterna

Fast lättföretagarnas inkomster ökade betydligt under de följande åren efter det att de börjat som lättföretagare, ökade deras intjänade pension inte alls eller endast litet under samma tid.

Det tyder på att alla inkomster de fått av arbetet som lättföretagare inte har FöPL-försäkrats. Resultatet är inte överraskande, eftersom de inkomster som största delen – nästan 80 procent – fick som lättföretagare understeg den nedre gränsen för FöPL-försäkringen, som var ca 8 260 euro år 2022.

 – Det är en ökande grupp invandrare och andra i en sårbarare ställning på arbetsmarknaden som blir lättföretagare. Försäkringssystemet garanterar idag inte att lättföretagare tjänar in pension, vilket kan försvaga lättföretagarnas sociala trygghet jämfört med den övriga befolkningen. Den sociala tryggheten borde därför utvecklas så att den bättre beaktar nya former av arbete, konstaterar Sten-Gahmberg.

Forskningspublikationen: Light entrepreneurs in Finland. A longitudinal study of careers, income and pension

Vad är lättföretagande?

  • Lättföretagande beskrivs ofta som en form av arbete där den som utför arbetet är kund hos ett faktureringstjänstföretag. Det krävs inte att den som utför arbetet grundar ett företag.
  • Lättföretagande kan användas för plattformsarbete eller gigjobb, men är inte plattformsarbete i sig.
  • Enligt finsk lagstiftning är lättföretagande inte en officiell arbetsmarknadsställning. Personerna är antingen anställda eller företagare. När en lättföretagare är företagare ansvarar hen själv för att ordna med sin arbetspensionsförsäkring.

Ett forskningsseminarium med rubriken Arbetet i en brytningstid – vi jobbar längre och allt fler blir lättföretagare ordnas måndagen 13.5.2024 kl. 13–14.30 i Tankehörnan vid Helsingfors universitet och på nätet. Specialforskare Susanna Sten-Gahmberg presenterar studien om lättföretagare. Seminariet hålls på finska. Läs mer om programmet och anmäl dig. Välkommen!

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.