Forskning i pensionsövergångarna

För att arbetslivslängden ska öka behöver den genomsnittliga pensioneringsåldern stiga. Därför är det viktigt att forska i längs vilka rutter folk går i pension. Det behövs analyser av hur allmänt de nya pensionsslagen, arbetslivspensionen och den partiella ålderspensionen, kommer i bruk och hur de påverkar pensionsövergångarna. Det behövs också information om de ekonomiska incitamenten inom pensionssystemen och deras inverkan i olika befolkningsgrupper. Vid sidan av utfallet av pensionsövergångarna studerar vi befolkningens pensionsplaner och arbetsgivarnas inställning till exempelvis att anställa äldre personer.

Mångas yrkesbana slutar med invalidpension. Invalidpensionsfrekvensen har som helhet minskat under de senare åren och andelen delinvalidpensioner och rehabiliteringsstöd ökat. Vi forskar i skillnaderna mellan befolkningsgrupperna i fråga om invalidpensionsfrekvensen i olika sjukdomsgrupper och de faktorer som påverkar dem, såsom betydelsen av hälsa, arbetsförhållanden och rehabilitering.

Under de senaste åren har det blivit vanligare att pensionärer förvärvsarbetar. Vi producerar information om hur allmänt det är att få pension och arbeta samtidigt och hur detta utvecklas. Dessutom studerar vi pensionsreformerna i andra länder och deras inverkan på pensionsövergångarna.