ELSI-modellen är en dynamisk mikrosimuleringsmodell som ger information om hur pensionssystemet i Finland kommer att utvecklas i framtiden utgående från individdata.

Modellen kompletterar Pensionsskyddscentralens PTS-modell, som beskriver pensionssystemets utveckling på en genomsnittlig nivå. Med hjälp av ELSI får vi information om fördelningen av pensionernas eurobelopp och ersättningsgrader. Med modellen kan vi också studera olika persongrupper t.ex. utgående från utbildningsnivån.

Mikrosimuleringens idé bygger på individdata. Basgruppen i ELSI-modellen är den vuxna socialförsäkrade befolkningen i Finland. Modellen behandlar både pensionstagare och personer som fortfarande är i arbetslivet.

Varje persons arbetsliv simuleras i modellen ett år åt gången. Utifrån den pension som tjänats in under arbetslivet beräknas beloppet på den pension som betalas när personen i simulationen går i pension. Dessutom simulerar modellen kommande pensioner för dem som redan pensionerats.

Med hjälp av modellen kan vi bedöma och analysera ändringar av arbetspensionssystemet. Modellen kan också användas för bedömningen av konsekvenserna av ekonomiskt eller demografisk utveckling. Konsekvenserna av 2017 års pensionsreform har analyserats med ELSI-modellen i publikationen ”Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista”, Eläketurvakeskuksen raportteja 02/2015 (kapitel 6).

Läs mer:

På andra webplatser: