Tillbaka till Aktuellt
7.1.2021
Nainen seisoo kadulla sateenvarjon kanssa. Taustalla autoliikennettä.

Finländare är oroliga för hur i synnerhet pensionärer med låga inkomster klarar sig. Många bekymrar sig också över tillgången till vårdtjänster till rimliga priser och inkomstskillnaderna mellan pensionärer. Kvinnor oroar sig oftare över pensionen än män, visar en ny undersökning från Pensionsskyddscentralen (PSC).

Enligt undersökningen är tre av fyra finländare bekymrade över hur pensionärer med låga inkomster klarar sig ekonomiskt. Kvinnor oroar sig för det oftare än män.

– Bland kvinnorna oroar sig fyra av fem för ekonomin, bland männen bara två av tre. Skillnaden mellan könen är tydlig, säger specialforskare Liisa-Maria Palomäki på PSC.

Forskaren bedömer att oron för hur pensionerna räcker till kan hänga ihop med att kvinnornas pensioner i genomsnitt är lägre. Orsaken till det är att kvinnor ofta har haft mindre förvärvsinkomster.

Figur 1.

Svaren på frågan Är du bekymrad över följande omständigheter som berör pensionsskyddet? Bedöm enligt skalan från ett till fem så att 1 = inte alls bekymrad och 5 =mycket bekymrad (% av svararna). Uppgifterna finns i en bifogad excel-tabell.

Figur 1. Uppgifterna i tabellen ”Är du bekymrad över följande omständigheter som berör pensionsskyddet? Bedöm enligt skalan från ett till fem så att 1 = inte alls bekymrad och 5 =mycket bekymrad (% av svararna)” i en excel-tabell.

Kvinnor är också mera allmänt oroade för inkomstskillnaderna mellan pensionärer och riskerna vid placering av pensionsmedlen än män.

– Tanken på att man själv som pensionär hamnar i en svagare inkomstställning kan reflekteras i kvinnornas allmännare oro för inkomstskillnader mellan pensionärer och hur pensionärer med låga inkomster klarar sig, konstaterar Palomäki.

Fortsatt tillit till pensionssystemet

Trots oron anser sju av tio finländare att pensionssystemet är pålitligt. Tillit till pensionssystemet är vanligare bland äldre, personer i parförhållande, högre utbildade och personer som upplever sin hälsa som god.

– Undersökningen stöder tidigare opinionsmätningars resultat beträffande tilliten. Det verkar vara vanligare att de som upplever mindre oro för ekonomin och sysselsättningsläget litar på pensionssystemet, säger Liisa-Maria Palomäki.

Palomäki ser visserligen också motstridiga drag i hur finländare litar på systemet.

 – Fastän majoriteten litar på pensionssystemet, anser endast var fjärde att pensionssystemet är rättvist eller klart.

Kvinnor, de som upplever sin hälsa som dålig och lågutbildade ansåg mer sällan än andra att pensionssystemet är rättvist. De förhöll sig också mera kritiskt till hur pensionerna räcker till.

Figur 2.

Svaren på frågan "Vad anser du om följande påståenden om pensioner?" i procentandelar. Uppgifterna finns i en bifogad excel-fil.

Figur 2. Uppgifterna i tabellen ”Vad anser du om följande påståenden om pensioner? Svaren i procentandelar” i en excel-fil.

Enligt PSC:s undersökning har tilliten till pensionssystemets placeringsverksamhet och uppfattningen om riskerna inom den ett samband med den allmänna tilliten till pensionsskyddet. De som uppfattar förvaltningen av pensionsmedlen som pålitlig litar oftare också på pensionssystemet. Också de som är mindre oroade för riskerna inom placeringsverksamheten anser oftare att pensionsskyddet allmänt taget är tillförlitligt.

Materialet till undersökningen samlades in genom en blankettenkät i september-december 2019. Enkäten besvarades av 1757 finländare i åldern 25–67 år.

Publikation: Luottamus eläketurvaan vuonna 2019 – Kyselytutkimus eläketurvaan liittyvistä näkemyksistä. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 07/2020. (Julkari)

Bildserie: Luottamus eläketurvaan vuonna 2019 (SlideShare)


Statistikcentralen: 5,3–15,1 procent av pensionärerna är låginkomsttagare

  • Enligt EU:s statistikmyndighet Eurostat är låginkomsttagare personer vilkas ekvivalerade penninginkomst understiger 60 procent av hela befolkningens ekvivalerade medianinkomst. OECD utgår däremot från en gräns på 50 procent.
  • Enligt uppgifter som Statistikcentralen offentliggjorde 18.12.2020 var 15,1 procent av finländska pensionärer låginkomsttagare enligt EU-definitionen är 2019. Av hela befolkningen var 12,3 procent låginkomsttagare.
  • Enligt OECD-definitionen var 5,3 procent av pensionärerna och 5,2 procent av hela befolkningen i Finland låginkomsttagare.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.