Tillbaka till Aktuellt
13.9.2022

Det gick inte att påvisa effekten av yrkesinriktad rehabilitering visar en undersökning som utgick från förhandsbeslut om rehabilitering. Förhandsbesluten hade ingen klar inverkan på sysselsättningen eller inkomsterna.

Från och med år 2015 beviljas ett förhandsbeslut om rehabilitering i samband med avgörandet om sjukpension om den sökande har rätt till yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av arbetspensionsanstalterna.  

För att rätt till yrkesinriktad rehabilitering ska uppstå ska personen ha ett visst belopp av arbetspensionsförsäkrade inkomster under de fem föregående åren. Den här inkomstgränsen är 37 700 euro år 2022. 

I undersökningen granskades hur sysselsättning, arbetslöshet och inkomster utvecklades hos de personer vars inkomster var omkring den inkomstgräns som berättigar till ett förhandsbeslut om rehabilitering. Effekterna studerades två år efter pensionsavgörandet.

– Hos personerna som hade inkomster över inkomstgränsen förbättrades sysselsättningen en aning, förekom arbetslöshet lite mer sällan och var inkomsterna högre än hos dem som låg under inkomstgränsen vid tidpunkten för pensionsavgörandet, men skillnaderna var små. Ett förhandsbeslut om rehabilitering kunde således inte påvisas ha någon klar effekt, säger specialforskare Mikko Laaksonen från Pensionsskyddscentralen.

Undersökningen ger ingen bild av hur resultatrik rehabilitering generellt sett är

Utifrån undersökningen går det ändå inte att dra några generella slutsatser om den yrkesinriktade rehabiliteringens effekt eftersom undersökningspopulationen var liten och begränsad.  

– Det kan hända att rehabiliteringen är mer resultatrik hos dem som själv har ansökt om rehabilitering jämfört med dem som fått ett förhandsbeslut i samband med pensionsavgörandet. Den studerade gruppen är också låginkomsttagare med svagt fäste på arbetsmarknaden sett till alla som fått förhandsbeslut, säger Laaksonen.  

Läs forskningsartikeln här:  

Laaksonen M, Ilmakunnas I, Tuominen S. The impact of vocational rehabilitation on employment outcomes: A regression discontinuity approach. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2022; 48(6): 498-506.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.