Forskningsområden

  • Faktorer som påverkar sjukpensionering
  • Förändringar i sjukpensionsfrekvens, benägenheten att söka sjukpension och antalet avslag på ansökningar
  • Uppföljning av personer som fått rehabiliteringsstöd, inlett yrkesinriktad rehabilitering eller fått avslag på sjukpensionsansökan

Presentation

Jag forskar i frågor kring arbetsförmåga och sjukpensioner. I synnerhet intresserar jag mig för de faktorer som påverkar sjukpensionering och de förändringar som skett i sjukpensionsövergångarna. I huvudsak bygger min forskning på omfattande registermaterial. Jag samarbetar med forskare vid bl.a. FPA, Arbetshälsoinstitutet och olika universitet.

Pågående forskningsprojekt

  • Förändringar i arbetsoförmågan på 2000-talet
  • Förändringar i och bakgrundsfaktorer till den upplevda arbetsförmågan
  • Mätare för arbetsliv och utvecklingen av arbetslivens längd i olika befolkningsgrupper
  • Sjukpensionsfrekvensen bland personer som fyllt 50 efter födelsekohort
  • Unga sjukpensionärers arbetshistoria

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.