Tillbaka till Aktuellt
13.5.2022

En tredjedel av pensionärerna i åldern 63-80 år arbetar eller är intresserade av att arbeta samtidigt som de får ålderspension, visar en undersökning som Pensionsskyddscentralen (PSC) gjort.

Många pensionärer skulle vilja arbeta för att arbetet skulle ge något intressant att göra. De upplever emellertid som ett hinder att de på grund av sin ålder inte skulle bli anställda. Analysen bygger på en enkätundersökning och har publicerats i tidskriften Yhteiskuntapolitiikka.

Enligt enkäten, som gjordes i slutet av år 2020, hade nästan 17 procent av ålderspensionärerna arbetat under året innan. Dessutom uppgav drygt 16 procent att de var intresserade att arbeta samtidigt som de fick pension.

– Största delen, nästan 70 procent, av ålderspensionärerna arbetar alltså inte och vill inte heller arbeta, säger Susan Kuivalainen, chef för Pensionsskyddscentralens forskningsavdelning.

Ekonomiska skäl ökar intresset för arbete

Yngre ålderspensionärer är mera intresserade att arbeta än äldre, visar enkäten. Män är oftare villiga att arbeta vid sidan om pensionen än kvinnor. Svårigheter att täcka vanliga utgifter och skulder som utgör en belastning är också faktorer som medför att man vill arbeta medan man får pension.

– Med andra ord skulle en del av de pensionärer som inte arbetar vilja arbeta av ekonomiska orsaker, kanske även nödvändighet. Bland dem som har de minsta inkomsterna och lägre utbildning betonas de ekonomiska orsakerna oftare än bland andra, konstaterar specialforskare Anu Polvinen på Pensionsskyddscentralen.

Som det viktigaste motivet att arbeta framträdde dock att arbetet skulle ge intressant sysselsättning. Det anser 75 procent av de pensionärer som vill arbeta. Den näst allmännaste orsaken är att sociala relationer är viktiga (ca 70 procent av svararna) och den tredje allmännaste att man vill ha extra inkomster (ca 60 procent av svararna). 37 procent av svararna uppgav att de skulle vilja arbeta för att de har svårigheter att få ekonomin att gå ihop.

Pensionärerna ser sin ålder som ett förhinder för att få arbete

Som hinder för arbete upplever pensionärer oftast att pensionärer inte blir anställda på grund av sin ålder eller att det inte finns lämpligt arbete att få. Däremot upplevs dålig hälsa eller otillräcklig kompetens mera sällan som hinder för arbete.

 – Det verkar vara så att många av de pensionärer som vill arbeta upplever att de är tillräckligt friska och kunniga för att kunna arbeta ännu som ålderspensionärer, konstaterar Polvinen.

Pensionärerna är framför allt intresserade av att arbeta sporadiskt eller på deltid och är alltså flexibel arbetskraft, vilket mycket väl kan motsvara arbetsgivarnas behov.

 – Det skulle vara viktigt att utveckla verksamhetsmodeller genom vilka arbetsgivarna kan hitta arbetsvilliga ålderspensionärer och pensionärerna kan hitta lämpligt arbete, säger Kuivalainen.

Enkätfrågan om förvärvsarbete besvarades av nästan 1 100 ålderspensionärer i åldern 63–80 år.

Läs hela artikeln i tidskriften Yhteiskuntapolitiikka. Artikeln är på finska.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.