Alla blogginlägg
15.2.2023 Tiina Ahonen

Man behöver inte ansöka om A1-intyg för separat för varje arbetsresa. Det går bra att ansöka om ett tvåårigt A1-intyg för en anställd. Det räcker alltså med bara ett intyg för att säkra den sociala tryggheten för en anställd som reser mycket.

Bestämmelser om ansökan om A1-intyg finns i EU-förordningen om social trygghet. I förordningen fastställs det ingen tidsgräns för hur korta arbetsperioder utomlands man ska söka intyg för. Principen är att arbetet vid avsaknad av intyg ska försäkras i det land där arbetet utförs. A1-intyget visar att personen omfattas av den sociala tryggheten i sitt utgångsland, dvs. Finland, medan hen arbetar utomlands. Då vet man i arbetslandet att de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna för arbetstagaren ska betalas till Finland och att sådana inte samtidigt får tas ut av arbetslandet.

EU-förordningen har inte ändrats, men Pensionsskyddscentralen preciserade i slutet av år 2022 sina anvisningar om tillämpningen av den, eftersom A1-intyg också kan behövas på kortare arbetsresor. A1-intyget ersätts inte av det europeiska sjukvårdskortet eller en reseförsäkring.

Behöver inte söka nytt A1-intyg för varje arbets- eller tjänsteresa

Om den anställda reser mycket, lönar det sig för arbetsgivaren att ansöka om A1-intyg för den anställda för två år i sänder, för offentligt anställda upp till tre år. Man behöver inte ansöka om ett nytt A1-intyg för varje arbets- eller tjänsteresa, utan det går bra att ansöka om ett A1-intyg som täcker alla arbetsperioder i utlandet och alla EU-länder medan det är i kraft.

Vid ansökan om intyg behöver arbetsgivaren inte ännu veta hos vilken kund arbetstagaren ska reparera en maskin eller på vilket hotell ett seminarium ordnas. Det räcker att man vet vilka EU-länder arbetstagaren sannolikast besöker på sina arbetsresor och hur arbetet antas fördela sig mellan länderna. Även om arbetstagaren reser till ett EU-land som man inte vetat om vid tidpunkten för ansökan eller om arbetstagaren inte behöver resa till något land som nämnts i ansökan, behöver intyget inte korrigeras. Man behöver inte heller meddela om mängden arbete i något land visar sig bli större eller mindre än man ursprungligen uppskattat, om arbetstagaren fortfarande för det mesta arbetar i Finland.

Det är bra att lämna in ansökan i god tid före den första arbetsresan, men det går också att ansöka om intyg i efterskott. De preciserade anvisningarna gäller inte arbetsresor som skett tidigare, om arbetslandet inte ber om intyget eller ett ärende som gäller arbetstagarens förmåner i Finland inte kräver att ärendet utreds.

A1-intyg kan behövas också på korta arbetsresor

Utlandsarbetet har ökat och blivit mångsidigare. Tidigare åkte man utomlands på ett eller två års uppdrag, men nu i ökande grad också på korta arbetsresor och distansarbete. Det är svårt att dra en gräns: behovet av ett A1-intyg kan lika väl uppstå på en dags arbetsresa som på ett längre uppdrag.

Praxis är olika i olika länder och inom olika branscher. T.ex. på byggen frågas det ofta efter A1-intyg redan vid porten. På möten, seminarier och tjänsteresor sker det mera sällan. EU-bestämmelserna gör emellertid ingen skillnad mellan olika arbeten eller grupper av arbetstagare. Man kan drabbas av ett olycksfall eller en sjukdom också på en konferensresa.

Pensionsskyddscentralen övervakar inte ansökningarna om A1-intyg och det varierar huruvida arbetslandet kräver intyg. Avsaknad av intyg kan dock ha påföljder utomlands, och vilka dessa påföljder, t.ex. eventuella sanktioner, är kan arbetsgivaren få reda på endast från arbetslandet.

Möjligt att få A1-intyg från Pensionsskyddscentralen på ett par timmar

Man kan ansöka om intyget genom Pensionsskyddscentralens e-tjänst. Intyget är avgiftsfritt. Om det går att behandla ansökan om intyget automatiskt på Pensionsskyddscentralen, kan sökanden få intyget inom ett par timmar på vardagarna. Om ansökan kräver att PSC kontaktar ett annat land eller ber sökanden om tilläggsuppgifter, tar handläggningen längre.

Det går bra att resa även om intyget inte har hunnit beviljas före arbetsresan. Om arbetslandet just då kräver intyg, kan man själv ladda ner ett s.k. anhängighetsintyg i Pensionsskyddscentralen e-tjänst. Anhängighetsintyget visar att ansökan om intyg har gjorts och saken är under arbete.

Läs mer:

Vanliga frågor om försäkring av utlandsarbete

Ansökan om A1-intyg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.