Tillbaka till Aktuellt
13.11.2020

Endast 13 procent av finländarna vet hur mycket pensionsavgifter det betalas för inkomsterna. 29 procent underskattar avgiften. Det visar Pensionsskyddscentralens (PSC) nya enkätundersökning av vad folk vet om pensionsskyddet.

Enligt undersökningen känner högutbildade, företagare och de som hör till den högsta inkomstklassen till pensionsavgiftens nivå oftare än de övriga. Kvinnor, de som bara har grundläggande utbildning, pensionärer och de som hör till de lägsta inkomstgrupperna kan mera sällan än de övriga uppskatta pensionsavgiftens nivå.

Pensionsavgiften är i genomsnitt 24,4 procent av lönen. Avgiftens storlek berör alla som omfattas av arbetspensionssystemet i Finland oberoende av ålder. Ändå är det endast få som vet svaret ens ungefär rätt. Det bekymrar forskaren.

– Lejonparten av finansieringen av pensionerna samlas in i form av pensionsavgifterna. Det är svårt att diskutera finansieringen av pensionerna, om kännedomen om pensionsavgiftens storleksklass är svag, konstaterar nationalekonom Sanna Tenhunen.

Tenhunen bedömer att de svaga kunskaperna delvis förklaras av en så vardaglig sak som lönespecifikationen. På löntagarens lönespecifikation syns endast den pensionsavgift som tas ut från lönen, medan den avgift som arbetsgivaren betalar inte syns i specifikationen. Arbetstagaravgiften är bara en del av hela den pensionsavgift som betalas för arbetstagaren. Arbetsgivaren ser till att både arbetstagarens och arbetsgivarens andelar betalas till arbetspensionsavgiften.

– Företagarna betalar däremot sin avgift helt och hållet själva och dess storlek blir tydligare för dem. De framstår också som en grupp som oftare än de övriga vet vilken nivå pensionsavgiften har.

Som korrekta uppskattningar betraktades i undersökningen de svar där pensionsavgiften uppskattades till högst fem procentenheter lägre eller högre än den riktiga nivån (19–29 procent).

Pensionsåldern bäst känd

Enligt forskningsavdelningens chef Susan Kuivalainen har tidigare forskningsresultat visat att en avsevärd del av finländarna upplever att de känner till pensionsskyddet dåligt eller ganska dåligt. Den nu publicerade undersökningen visar vilka fakta finländarna i verkligheten känner till. Samtidigt avslöjar undersökningen brister i pensionskunskaperna och felaktiga uppfattningar.

– Å andra sidan kan vi inte heller utgå från att alla vet allt. Personer i olika åldrar och livssituationer intresserar sig på olika sätt för pensioner. T.ex. arbetslösa känner bättre till rätten till partiell ålderspension än de övriga, säger Kuivalainen.

Bäst känner finländarna till åldersgränsen för ålderspension. Nästan tre av fyra som deltog i PSC:s undersökning vet att åldersgränsen för ålderspension inte är densamma för alla. Pensionsåldern blev beroende av födelseårsklass vid pensionsreformen 2017.

Sämst känner finländarna till hur vård av barn och studier påverkar pensionsskyddet. I genomsnitt svarade deltagarna rätt på 2,4 påståenden.

Materialet till PSC:s undersökning samlades in genom en blankettenkät i september-december 2019. Enkäten besvarades av 1757 finländare i åldern 25–67 år.

FAKTA: Arbetspensionerna finansieras med arbetspensionsavgifterna

Arbetspensionerna finansieras huvudsakligen med arbetspensionsförsäkringsavgifter som arbetsgivare, arbetstagare och företagare betalar. Syftet med pensionsfonderna och placeringsverksamheten är att hålla pensionsavgifterna stabila när pensionsutgifterna ökar.

År 2020 är pensionsavgiften inom den privata sektorn i genomsnitt 24,4 procent av lönen.

Arbetstagarens andel av den är 7,15 procent av lönen för dem som är yngre än 53 år eller äldre än 63 år och 8,65 procent för dem som är i åldern 53–62 år. Arbetsgivarens avgift är 16,95 procent i genomsnitt. Arbetsgivarens avgift sänktes tillfälligt i våras med 2,6 procentenheter på grund av den ekonomiska kris som orsakades av pandemin.

Företagarnas och lantbruksföretagarnas pensionsavgifter grundar sig på företagarnas försäkrade arbetsinkomster. Pensionsavgiften är 24,10 procent före 53 års ålder och 25,60 procent i åldern 53–62 år.

Publikation:

Miten hyvin eläkeasiat ja vuoden 2017 eläkeuudistus tunnetaan? Kyselytutkimus eläketurvaan liittyvistä näkemyksistä. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 04/2020

Foto: iStock

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.