Tillbaka till Aktuellt
24.1.2024
Bild: GettyImages

Enligt en utomstående utvärdering som Pensionsskyddscentralen (PSC) beställt har PSC:s forsknings-verksamhet utvecklats positivt jämfört med den tidigare utvärderingen år 2013. Till personantalet och sin budget är forskningsenheten liten och enligt utvärderingen är den effektiv, produktiv, ekonomisk och producerar forskning av hög nivå.

Enligt utvärderingen motsvarar PSC:s forskningsprogram för åren 2015–2019 och 2020–2024 på ett berömligt sätt PSC:s bredare strategiska linjedragningar och stöder de mål som lagts fram i strategierna. I utvärderingen konstateras dessutom att forskningen mycket väl har lyckats uppfylla de kriterier som ställts på dess tjänsteförmåga.  

Forskningens temahelheter ansågs som omfattande och i de intervjuer som gjordes med intressegrupper kom det inte fram egentliga förslag på nya temaområden. Forskningsprogrammen för perioden 2020–2024 har varit

Forskningssamarbetet och den internationella verksamheten har ökat

PSC har enligt utvärderingen tydligt aktiverat sig i forskarsamfund under de gångna tio åren och deltar allt bredare i olika samarbetsprojekt. Det internationella samarbetet har ökat och det är en märkbar del av PSC:s forskning. Forskningsavdelningens publikationsresultat kan allt som allt anses som mycket gott, konstateras i utvärderingen.  

En allmän trend hos forskningsavdelningen är att alltmer övergå till referentgranskad och internationell forskning. Det här hänför sig till att forskningens kvalitet tydligt har förbättrats från den tidigare utvärderingen. Forskningen har enligt indikatorerna nått utmärkt framgång i jämförelse med akademiska samhällsvetenskaper.

Utifrån rekommendationerna kan verksamheten utvecklas i enlighet med intressegruppernas behov

Som rekommendationer på utveckling av verksamheten framförde utvärderarna till exempel att forskningen mer än tidigare kunde fokusera på analyseringen av hållbarheten av pensionssystemet och -skyddet och ytterligare förstärka forskningssamarbetet både inom landet och internationellt.   

 – Det är fint att vi fått en omfattande och fördjupande utvärdering av vår forskningsverksamhet och dess resultat. Utifrån rekommendationerna kan vi utveckla vår verksamhet vidare för att den forskning vi producerar allt starkare ska överensstämma med våra intressegruppers och kunders behov, säger forskningsavdelningens chef Susan Kuivalainen.   

Föremål för utvärderingen var den vetenskapliga kvaliteten på PSC:s forskningsverksamhet, den pensionspolitiska ändamålsenligheten, omfattningen, resultat och användningen av dem, resurser och tillvägagångssätt samt verksamhetens verkningsfullhet och effektivitet. 

För utvärderingen ansvarade på inbjudan av PSC professor emeritus Olli Kangas, forskningsprofessor Seppo Koskinen och understatssekreterare Elina Pylkkänen

Sammanfattning av den utomstående utvärderingen (pdf på finska)

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.