Tillbaka till Aktuellt
13.6.2019

Förtroendet har ökat från i fjol.  Om pensionssystemets ekonomiska hållbarhet behövde stärkas, skulle det mest accepterade alternativet vara att höja pensionsavgifterna. Nedskärningar av framtida eller dagens pensioner vill man inte ha.

Två av tre (67 %) finländare litar på pensionssystemet, visar Pensionsskyddscentralens (PSC) Pensionsbarometer. Enkätundersökningen görs årligen för att mäta finländarnas uppfattningar om pensionsskyddet och pensionerna.

Förtroendet ökade med sju procentenheter från i fjol.  Mest förtroende för pensionssystemet har de som är i pensionsåldern (87 %) och 50–64-åringarna, som närmar sig pensionsåldern (74 %). Bland unga och medelålders anser drygt hälften att pensionssystemet är helt eller delvis tillförlitligt.  En femtedel av finländarna har litet eller inget förtroende för pensionssystemet.

Åsikterna om pensionerna är nu överlag mer positiva än i fjol.  Två av tre tror på att den intjänade pensionen är tryggad och att pensionerna kommer att kunna betalas ut också i framtiden. Sex av tio tror att pensionen kommer att garantera en skälig utkomst i ålderdomen.

Det ökade förtroendet hänför sig åtminstone delvis till det positiva ekonomiska och sysselsättningsläget. Dessa faktorer har konstaterats ha ett samband med förtroendet, säger Susan Kuivalainen, chef för Pensionsskyddscentralens forskningsavdelning.

Minska inte pensionerna

Pensionsbarometern innehöll också frågor om medborgarnas åsikter om åtgärder i en sådan situation där pensionssystemets hållbarhet behöver stärkas.  Åtgärderna som nämndes var att höja pensionsavgifterna, höja pensionsåldern och minska pensionerna.

Inget av alternativen var populärt.  Minskning av pensionerna till dagens eller framtidens pensionärer väcker brett motstånd i alla åldersgrupper och socioekonomiska grupper.

Den mest accepterade åtgärden vore att höja arbetspensionsavgiften (42 %). En höjning av pensionsåldern skulle accepteras helt eller delvis av var tredje svarare (32 %). En minskning av dagens pensioner accepteras endast av få (7 %) och en minskning av framtida pensioner av 11 procent av svararna.

Hälften anser att de unga belastas för mycket av avgifterna

I år innehöll barometern för första gången också en fråga om rättvisan mellan generationerna.

Hälften av finländarna anser att de unga generationerna åtminstone i viss mån måste betala för mycket för pensionerna.  Var fjärde var delvis av annan åsikt om de ungas betalningsbörda.

De som är bekymrade över ungas betalningsbörda finns i alla åldersgrupper.  Ca en femtedel instämmer helt med påståendet.  Minst instämmer de som är i pensionsåldern, bland vilka en tredjedel inte anser att bördan är för stor, säger nationalekonom Sanna Tenhunen på Pensionsskyddscentralen.

PSC:s pensionsbarometer genomfördes av Kantar TNS Oy. Enkäten gjordes genom telefonintervjuer i maj 2019 och i den deltog 1 003 finländare i åldern 18–79 år. Felmarginalen är ca 3 procentenheter.

Publikationen: Eläkebarometri 2019
Diaserie: Eläkebarometri 2019 (SlideShare)

Närmare:
Forskningsavdelningens chef Susan Kuivalainen, tfn 029 411 2184, susan.kuivalainen(at)etk.fi
Nationalekonom Sanna Tenhunen, tfn 029 411 2492, sanna.tenhunen(at)etk.fi

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.