Tillbaka till Aktuellt
11.12.2020

Det elektroniska informationsutbytet i socialförsäkringsärenden mellan EU-länderna togs i bruk i EU-pensionsansökningstrafiken måndagen 7.12.2020. Det nya informationssystemet gör informationsutbytet i pensionsansökningsärenden mellan EU-länderna snabbare. För pensionssökande innebär det här ingen ändring.

EU-länderna håller på att övergå till elektroniskt informationsutbyte för handläggningen av den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan olika länder. För det här syftet tar de europeiska socialförsäkringsmyndigheterna i bruk det så kallade EESSI-systemet (Electronic Exchange of Social Security Information).

Systemet tas i bruk i EU-länderna steg för steg. I december anslöt sig 30 nya finländska aktörer till EESSI-systemet, när arbetspensionsförsäkrarna började använda EESSI-meddelandetrafik utöver Pensionsskyddscentralen (PSC) och FPA. 

Bland dem som finns med i systemet finns redan Finlands viktigaste partners i fråga om EU-pensionsansökningar deltar redan Estland, Tyskland och Försäkringskassan i Sverige, som ansvarar för svensk sjukersättning.

Meddelandetrafiken förväntas öka särskilt mycket när Pensionsmyndigheten, som sköter ålders- och familjepensioner i Sverige, går med i EESSI i början av mars 2021.

EESSI-systemet kommer i stället för det nuvarande informationsutbytet på papper. Arek Oy har skapat gemensamma EESSI-funktioner för alla inom arbetspensionssystemet. Flera representanter för Arek, PSC och arbetspensionsförsäkrarna har medverkat till specifikationen och testningen av it-systemändringarna för EESSI.

Tillämpningsanvisningar på Telp.fi

PSC har publicerat tillämpningsanvisningar om EESSI-processen på webbplatsen Telp.fi och stöder pensionsförsäkrarna i EESSI-produktionen. Tillämpningsanvisnignarna finns än så länge endast på finska. 

I praktiken blir pensionsanstalterna tvungna att parallellt upprätthålla ett system med pappersblanketter och ett elektroniskt system tills att alla länder som omfattas av systemet tagit EESSI i bruk.

Ibruktagningen av EESSI-systemet kan tillfälligt medföra att ärenden anhopas vid handläggningen av EU-pensionsansökningar. Systemet förväntas i framtiden förkorta handläggningstiderna för EU-pensionsansökningar.

Utöver i EU-pensionsansökningar används EESSI-systemet nu också vid gränsöverskridande indrivning och för information som är gemensam för olika sektorer inom den sociala tryggheten.

Lanseringen i december var den sista inom arbetspensionssystemet. Då slutfördes ett utvecklingsarbete som pågått i flera år.

Bild: Gettyimages

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.