Tillbaka till Aktuellt
11.1.2023

Pensionärernas disponibla penninginkomst år 2020 var i genomsnitt 27 000 euro om året. Pensionärernas inkomstnivå i förhållande till sysselsattas inkomster är 77 procent, och proportionen har hållits mer eller mindre oförändrad under de senaste årtiondena. Lägre inkomster än genomsnittet har ensamboende, i synnerhet de som är yngre än 55 år.

I Pensionsskyddscentralens (PSC) omfattande undersökning har pensionärernas ekonomi under åren 1995–2020 studerats bl.a. ur pensionernas, inkomsternas, förmögenhetens och den upplevda ekonomins perspektiv.

De pensionärer som har den bästa ekonomiska ställningen är 55–74-åringar som bor i ett hushåll med minst två personer. Klart lägre inkomster än genomsnittet har ensamboende, i synnerhet de som är yngre än 55 år.

– Olika sätt att betrakta saken visar att pensionärerna i genomsnitt klarar sig ekonomiskt relativt bra.

Bland pensionärerna, i likhet med andra befolkningsgrupper, finns både de som klarar sig bättre och de som klarar sig sämre. Också jämfört med övriga EU-länder klarar sig finländare i pensionsåldern litet bättre än genomsnittet, säger avdelningschef Susan Kuivalainen på Pensionsskyddscentralen.

År 2020 var andelen låginkomsttagare bland pensionärerna 13 procent, dvs. nästan densamma som bland hela befolkningen i genomsnitt. Enligt EU:s definition är låginkomsttagare personer vilkas penninginkomst understiger 60 procent av hela befolkningens medianinkomst.

Andelen låginkomsttagare bland pensionärerna i vissa befolkningsgrupper år 2020, när gränsen för låga inkomster är 60 % av hela befolkningens medianinkomst. Bland både hela befolkningen och pensionärerna utgör låginkomsttagarna 13 %. Bland pensionerade män är 11 % låginkomsttagare, bland kvinnor 15 %. Bland pensionärerna i åldern 18–54 år är 27 % låginkomsttagare, bland 55–64 åringarna 13 %, bland 65–74-åringarna 10 %, 75–84-åringarna 13 % och bland dem som är äldre än 84 år 24 %. Bland ensamboende pensionärer är 30 % låginkomsttagare och bland dem som bor i minst två personers hushåll 3 %.

Inkomstnivån hålls rätt stabil under tiden som pensionär

En nypensionerad persons inkomstnivå återspeglar i hög grad personens ekonomiska ställning före pensionen. Vid pensioneringen jämnas dock inkomstskillnaderna ut i någon mån. Exempelvis får de som arbetat före pensionen något mindre inkomster, medan de som inte arbetat får lite högre inkomster. Under tiden som pensionär hålls inkomstnivån hålls rätt stabil.

– Centrala pensionspolitiska mål är att i skälig utsträckning bevara den konsumtionsnivå som pensionärerna haft före pensioneringen och att hindra fattigdom. Huvudsakligen uppnås målen, om vi studerar pensionärernas ställning både genom eurobelopp och jämfört med övriga befolkningsgrupper, konstaterar nationalekonom Juha Rantala på Pensionsskyddscentralen.

Även förmögenhet och familjeförhållanden spelar en roll

Pensionärernas viktigaste inkomstkälla är arbetspension som grundar sig på deras egen yrkesbana. År 2020 var arbetspensionens andel av pensionärernas bruttoinkomst ca 60 procent i genomsnitt, medan folkpensionens andel var 5 procent.

– Pensionärernas inkomster är en helhet som påverkas av arbets- och kapitalinkomster och där i synnerhet familjen spelar en viktig roll. Bland låginkomsttagare accentueras egen folkpension och andra minimiförmåner, bland medelinkomsttagarna däremot egen arbetspension. Bland höginkomsttagare betonas däremot egen arbetspension, kapitalinkomster och arbetsinkomster, beskriver Rantala.

Hur pensionärer klarar sig ekonomiskt påverkas också av många andra faktorer, såsom förmögenhet, hälsa, sociala relationer, boende och möjligheten att anpassa utgifterna enligt inkomsterna.

Pensionärernas inkomster i förhållande till sysselsatta och hela befolkningen, när man mäter disponibel penninginkomst €/år, enligt 2020 års penningvärde. År 1995–2020 varierade pensionärernas inkomster i förhållande till hela befolkningens inkomster från 84 % till 92 %, och år 2020 var pensionärernas inkomster i förhållande till hela befolkningens inkomster 90 %. I förhållande till sysselsattas inkomster har pensionärernas inkomster under de undersökta åren varierat från 72 till 79 %, och år 2020 var de 77 %.

Disponibel penninginkomst

En persons disponibla penninginkomst, dvs. ekvivalenta inkomst, beräknas utifrån hushållets disponibla inkomst. Här ingår alla inkomster som hushållet får, såsom förvärvs- och kapitalinkomster och pensioner efter skatt.

Hela undersökningen: Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo –  kehitys vuosina 1995–2020

Läs mer i bloggen (på finska): Miten suomalaiset eläkeikäiset pärjäävät EU-vertailussa?

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.