Tillbaka till Aktuellt
28.8.2023
Foto: Antti Karkiainen

Sverige föreslår att det elektroniska informationsutbytet inom den sociala tryggheten byggs ut och görs smidigare. Ett fördjupat samarbete skulle öka kostnadseffektiviteten och i ännu högre grad säkerställa rätten till social trygghet för de människor som rör sig mellan länderna.

De nordiska socialförsäkringsmyndigheternas generaldirektörer sammanträdde i år i Finland, på Pensionsskyddscentralen och FPA.

Bland stora aktuella teman lyftes i synnerhet digitaliseringen fram. Arbetsmarknaden internationaliseras och rörligheten över gränserna ökar. Det betyder att också myndighetsinformationen måste röra sig smidigare.

På förslag av svenska Pensionsmyndigheten ska det göras en omfattande preliminär utredning av en fördjupning av det nordiska samarbete.

Informationsutbyte som sker mera i realtid skulle öka kostnadseffektiviteten och i ännu högre grad säkerställa rätten till social trygghet för de människor som rör sig mellan länderna.

Ur medborgarperspektiv är det viktigt att handläggningen av förmåner går snabbt och görs på rätt grunder. Det finns fler fördelar: fusket minskar och det blir lättare att korrigera fel.

En gemensam vision och vägkarta behövs också med tanke på digitaliseringsprojekt på EU-nivå.

– Genom digitaliseringen uppnås betydande fördelar inom verkställigheten av socialförsäkringen och för kunderna. Den långa traditionen av informationsutbyte mellan de nordiska länderna möjliggör gemensam påverkan också i fråga om reglering och initiativ inom EU, säger Pensionsskyddscentralens vd Mikko Kautto.

Lång tradition av samarbete

Generaldirektörsmötet ordnas en gång om året. Det är en del av ett etablerat samarbete med långa traditioner: Den nordiska konventionen om social trygghet ingicks redan på 1950-talet och har uppdaterats flera gånger sedan dess.

Det gränsöverskridande informationsutbyte som Pensionsskyddscentralen sköter handlar huvudsakligen om pensionsansökningar av personer som arbetat utomlands och om försäkring av utlandsarbete.

Läs mer
Elektroniskt informationsutbyte inom EU (Etk.fi)
Försäkring av utlandsarbete (Etk.fi)

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.