Tillbaka till Aktuellt
24.3.2021

Kommunernas arbetstagare börjar tre gånger oftare få delinvalidpension än den privata sektorns arbetstagare. Delinvalidpension är också allmännare bland kvinnor, framgår det i en färsk undersökning.

Pensionsskyddscentralens (PSC) specialforskare Anu Polvinen lade i sin undersökning märke till att det finns stora skillnader mellan löntagarna inom kommunsektorn och privata sektorn gällande delinvalidpensionering.  

Det är allmänt med delinvalidpension som förmånsslag inom kommunsektorn. Inom kommunsektorn är det tre gånger vanligare att börja få delinvalidpension än inom den privata sektorn.  

– Inom den privata sektorn är pensioneringsfrekvensen för delinvalidpension bland de ArPL-försäkrade 0,16 procent. Bland kommunsektorns KomPL-försäkrade är frekvensen 0,51 procent, säger Polvinen.  

Däremot är frekvenserna för full invalidpension bland ArPL-försäkrade och KomPL-försäkrade nästan likadana: 0,48 och 0,51 procent.  Årligen börjar ca 20 000 personer få invalidpension.

Ålder, kön och arbetsgivarens storlek har betydelse

Skillnaderna mellan sektorernas invalidpensionsfrekvenser beror delvis på faktorer på individnivå och delvis på skillnader i ålders- och könsstrukturen.  

– Löntagarna inom kommunsektorn är i genomsnitt äldre, högre utbildade och har arbetat lite längre än vad löntagarna på den privata sektorn gjort. Dessutom arbetar fler kvinnor inom kommunsektorn. 

Även arbetsgivarens storlek inverkar på invalidpensionsfrekvensen. Större företag har sannolikt bättre möjligheter till nyarrangemang av arbetsuppgifter. 

– Ju större arbetsgivaren inom privata sektorn är, desto vanligare är det att arbetstagarna börjar få delinvalidpension. Arbetsgivarens storlek har sannolikt betydelse också vad gäller skillnaderna som finns mellan sektorerna, eftersom kommunsektorns arbetsgivare i huvudsak är stora arbetsgivare.

Var femte löntagare arbetar inom kommunen

Ca var femte löntagare i Finland arbetar inom kommunsektorn.  Inom kommunsektorn är de allmännaste yrkesgrupperna bland annat arbetstagare och sakkunniga inom omsorg och hälsovård samt lärare. De allmännaste yrkesgrupperna bland löntagarna inom den privata sektorn är specialsakkunniga, sakkunniga samt arbetstagare inom service- och försäljningsbranscherna. 

Anu Polvinens undersökningsmaterial består av PSC:s registeruppgifter, som har kompletterats med uppgifter från Statistikcentralen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Undersökningens fokus är de år 2013 icke-pensionerade 30–62-åriga arbetspensionsförsäkrade som var försäkrade antingen enligt lagen om kommunala pensioner (KomPL) eller lagen om pensioner för arbetstagare (ArPL).

Undersökningsresultaten har publicerats i tidningen Kuntoutus 19.3.

Bild: Gettyimages 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.