Tillbaka till Aktuellt
16.6.2020
Sijoitustoiminta Suomen työeläkejärjestelmässä.

En färsk artikelsamling ger en mångsidig helhetsbild av placeringsverksamheten inom arbetspensionssystemet. Samtidigt riktar den blicken framåt och diskuterar aspekter som gäller solvensregleringen och utvecklingen av placeringsverksamheten.

I och med att befolkningen åldras och arbetspensionssystemet mognar har fonderingens betydelse för finansieringen av pensionerna ökat avsevärt. Med hjälp av den kan avgiftsbördan jämnas ut mellan generationerna. Om pensionerna finansierades enbart genom ett fördelningssystem skulle bördan vara mycket tyngre.  

Artikelsamlingen Sijoitustoiminta Suomen työeläkejärjestelmässä målar en helhetsbild av arbetspensionssektorns placeringsverksamhet, riskhanteringen inom och regleringen av den och dessas utveckling.  

Boken består av nio sakkunnigartiklar som fungerar som självständiga helheter eller delar i en större berättelse. Verket fortsätter den diskussion om särdragen hos finansieringen av det finlänska arbetspensionssystemet och placeringsverksamheten som inleddes i boken Työeläkevarat ja eläkkeiden rahoitus, som utkom år 2019.   

– Boken är avsedd som ett allmänt verk som hjälper sakkunniga inom branschen och intresserade att sätta sig in i de centrala dragen hos placeringsverksamheten inom pensionssystemet, säger den ena av bokens redaktörer, nationalekonom Sanna Tenhunen vid Pensionsskyddscentralen.  

Från dagsläget in i framtiden 

Artikelsamlingen är indelad i tre delar och försöker i synnerhet beakta den unika strukturen för arbetspensionssystemet i Finland och lagstiftningen om det. 

Den första delen fokuserar på finansieringen av arbetspensionssystemet i Finland och hur den utvecklats. Den andra delen handlar om placeringsverksamheten inom arbetspensionssystemet, styrningen av den, solvensregleringen och riskhanteringen.  

Den tredje delen är av en mera diskuterande karaktär. Där riktas blicken mot framtiden och diskuteras aspekter kring solvensregleringen och utvecklingen av placeringsverksamheten. 

Boken har ett brett tidsperspektiv: – Fastän fokus ligger på nuläget, är det viktigt att förstå hur man har kommit hit och också skissa upp möjliga utvecklingsriktningar, säger den andra redaktören, utvecklingschef Eeva Poutiainen vid Pensionsskyddscentralen.  

Placeringsavkastningen har en stor inverkan på avgiftens nivå 

På lång sikt har placeringsavkastningen en betydande inverkan på finansieringen av arbetspensionerna. 

I PSC:s hållbarhetskalkyler är det långsiktiga realavkastningsantagandet 3,5 procent. Om avkastningen på lång sikt blir en procentenhet lägre än grundantagandet, uppstår det ett tryck att höja pensionsavgiften med drygt tre procentenheter.

På motsvarande sätt skulle en procentenhet högre avkastning innebära att pensionerna kunde finansieras med en pensionsavgift som är drygt fyra procentenheter lägre. 


Artiklar och skribenter: 

 • Eläkemeno, -maksut, -varat ja työeläkejärjestelmän sijoitustuotot Suomessa 
  Analytiker Kimmo Koivurinne och chefekonom Risto Vaittinen på Tela skriver om hur pensionsutgifterna, pensionsavgifterna, pensionstillgångarna och förmånerna har utvecklats från pensionssystemets första tider till idag. 
 • Eläkejärjestelmien rahoitustavat Suomessa
  Aktuariechef Roman Goebel på Keva studerar skillnaderna mellan finansieringen av pensionssystemen inom den offentliga och den privata sektorn.  
 • Eläkelaitosten vakavaraisuus, sen sääntely ja valvonta 
  SGF-matematiker Hillevi Mannonen ger en helhetsbild av solvensregleringen som gäller finansieringen och placeringsverksamheten på arbetspensionsanstalterna inom den privata sektorn. 
 • Eläkevarojen sijoittamisen ohjaaminen työeläkelaitoksessa 
  Kapitalförvaltningsdirektör Niina Bergring på Aktia Bank skriver om de ramar för placeringsverksamheten som regleringen medför och styrningen av placeringsverksamheten ur perspektivet för ett arbetspensionsbolag inom den privata sektorn.  
 • Sijoitustoiminnan ohjaus julkisissa eläkerahastoissa 
  Arbetslivsprofessor Timo Viherkenttä vid Aalto-universitetet belyser särdragen hos offentliga pensionsfonders placeringsverksamhet ur både finländskt och internationellt perspektiv. 
 • Työeläkevarojen sijoittaminen käytännössä
  Placeringsdirektör Kari Vatanen på Veritas skriver om betydelsen av placeringen av arbetspensionstillgångarna, allokeringen av placeringar och olika sätt att placera från pensionssystemets första skede till idag. 
 • Riskienhallinta työeläkelaitoksissa ja sen valvonta 
  Direktör Sarianne Kirvesmäki som ansvarar för ekonomiska risker och placeringsrisker på Elo skriver om riskhantering och regleringen och tillsynen av den i synnerhet ur ett arbetspensionsförsäkringsbolags perspektiv.  
 • Eläkemaksujen rahastointi ja riskienhallinta 
  Doktor Petri Hilli och professor (fr.o.m. 1.8.2020) Niku Määttänen, Helsingfors universitet, skriver om fonderingsbestämmelsernas och solvensregleringens samband med arbetspensionsavgiftens nivå. I artikeln behandlas också för- och nackdelarna med att arbetspensionssystemet verkställs decentraliserat. 
 • Miltä Suomen työeläkejärjestelmän sijoitustoiminta näyttää kauempaa katsottuna? 
  Företagaren och placeringsproffset Mikko Niskanen studerar pensionssystemets placeringsverksamhet med en utomståendes ögon ur ett internationellt perspektiv och med tanke på utveckling av regleringen och placeringsverksamheten. 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.