Tillbaka till Aktuellt
20.2.2020

Företag inom byggnadsbranschen betalar högre arbetspensionsavgift än allmänt. Inom finansbranschen är avgifterna däremot lägre än genomsnittet. Avgifternas storlek påverkas av till exempel antalet invalidpensioner, företagets storlek och arbetspensionsbolagens kundåterbäringar. Visualiseringen visar arbetspensionsavgifternas storlek branschvis.

Av de stora branscherna betalade framför allt företag inom byggnadsbranschen högre arbetspensionsavgift (24,7 %) än allmänt år 2018, framgår det ur statistiken över företagens arbetspensionsavgifter.

De lägsta arbetspensionsavgifterna fanns inom finansierings- och försäkringsverksamhetsbranschen (21,1 %).

Den genomsnittliga arbetspensionsavgiften för företag med försäkring i arbetspensionsbolag var 24,3 procent av lönesumman. Avgiften innehåller både arbetsgivarens och arbetstagarens andel.

Länk till visualiseringen över arbetspensionsavgifterna branschvis (visualiseringen finns endast på finska)

Storleken på arbetspensionsavgiften bestäms utifrån avgiftsklassmodellen för invalidpensioner med vilken stora företag sporras att ta hand om sina arbetstagare. Enligt modellen betalar arbetsgivarna som har få invalidpensionsfall mindre arbetspensionsavgift, och tvärtom.

Avgiftsklassmodellen gäller arbetsgivare med en lönesumma på ca 2 miljoner euro eller mer om året.

– Branschernas genomsnittliga avgifter skiljer sig ett normalt år bara några tiondels procent, men det är intressant att ordningen från år till år är ganska likadan, berättar matematiker Meeri Kesälä från Pensionsskyddscentralen.

Dessutom får stora arbetsgivare rabatt på avgiften till följd av lägre omkostnader.

Arbetspensionsbolagen tävlar med kundåterbäringar

Avgiftens storlek påverkas utöver företagets storlek också av arbetspensionsbolagens kundåterbäringar och fluktuationerna i pensionsstiftelsernas och -kassornas avgifter.

Kundåterbäringarna är överskott som uppstår av verksamhetens effektivitet och placeringsverksamhet och som delas ut till arbetspensionsbolagens kunder. Ju effektivare ett bolag är, desto lägre avgift kan det ta ut av sina kunder, och på så sätt locka nya kunder. På motsvarande sätt kan solida pensionsstiftelser och -kassor ta ut lägre avgifter än genomsnittligt.

Visualiseringen åskådliggör branschernas storlek och avgiftsprocenten

I visualiseringen Yritysten työeläkemaksut (Företagens arbetspensionsavgifter) syns storleken på arbetspensionsavgiften inom olika branscher och hur den utvecklats från och med år 2013.

Cirkelns storlek motsvarar branschens storlek mätt med beloppet på den lön som försäkrats och cirkelns färg anger branschens avgiftsnivå. Detaljerade uppgifter om en bransch går att få fram genom att föra musen över dess område.

– Dessa uppgifter har vi årligen publicerat i statistikdatabasen och i bifogade tabeller till en ombruten PDF-publikation, men visualiseringen inspirerar i alla fall mig att studera siffrorna på ett helt annat sätt, berättar Kesälä.

Närmare:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.