Tillbaka till Aktuellt
21.6.2021

Arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsgrupp föreslår för social- och hälsovårdsministeriet att det ska inleda ett arbetsgruppsarbete för en bedömning av bestämmelserna om finansiering i lagen om pension för arbetstagare inom den privata sektorn, ArPL. Utvärderingen föreslås gälla finansieringstekniken enligt ArPL samt sättet att bestämma omkostnader och återbäringar.

ArPL-finansieringstekniken

Behoven att ändra finansieringstekniken enligt ArPL har utretts sedan år 2019. Genom utredningarna har man eftersträvat att hitta metoder att samtidigt förbättra arbetspensionsanstalternas förmåga att bära risk och ta risk.

Enligt förslaget ska det genom arbetsgruppsarbetet bedömas om ArPL-finansieringen kan göras flexiblare så att skyldigheten att överföra medel till fond under omständigheter med dålig placeringsavkastning kan vara mindre än idag och under omständigheter med god avkastning i gengäld större än idag. Det som eftersträvas med ändringarna är en förstärkning av finansieringens hållbarhet på lång sikt.

Omkostnader och återbäringar

Utgångspunkten i de nuvarande reglerna är att arbetspensionsbolagen ska ansöka om enhetliga omkost-nadsgrunder. På basis av arbetspensionsbolagets omkostnadsöverskott och solvens kan det beviljas rabatt på försäkringsavgiften. Enligt förslaget ska det inom arbetsgruppsarbetet bedömas om omkostnaderna i fortsättningen kunde bestämmas bolagsvis och hur återbäringarna i så fall skulle bestämmas.

Närmare:
Mikko Kautto, ordförande för pensionsförhandlingsgruppen, tfn 040 740 8095

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.