Tillbaka till Aktuellt
24.4.2023

På senhösten 2022 gav Pensionsskyddscentralen anvisningar om ansökan om A1-intyg för utlandsarbete. Nu preciserar vi anvisningarna i fråga om korta mötes- och affärsresor.

Bestämmelser om ansökan om A1-intyg finns i EU-förordningen om social trygghet. Med ett A1-intyg kan man bevisa att arbete som utförs utomlands har försäkrats i den medlemsstat som utfärdat intyget. I förordningen fastställs det ingen tidsgräns för hur korta arbetsperioder utomlands man ska söka intyg för.

För korta mötes-, arbets- och tjänsteresor behöver man dock inte söka intyg, om man inte vet att det mottagande landet kräver det. Sannolikheten att intyget behövs på arbetsresor av den här typen är liten. Om det senare framgår behov av A1-intyg, t.ex. om någon i utlandet kräver det eller om det sker ett olycksfall i arbetet på arbetsresan, kan man ansöka om intyget i efterskott.

Arbetsgivaren bör dock beakta att om arbetet utomlands utförs t.ex. på ett bygge eller i en industrianläggning, kan arbetstagaren behöva visa upp ett A1-intyg för att få tillträde till arbetsplatsen, även om det är fråga om ett kort besök på en dag.

Om arbetsgivaren är osäker på om det behövs ett A1-intyg, kan den alltid ansöka om intyg oberoende av arbetsresans längd.

Exempel på försäkring av korta mötes- och affärsresor till utlandet finns på webbplatsen etk.fi. 

Vad är ett A1-intyg?

  • Arbetsgivare ska ansöka om A1-intyg hos Pensionsskyddscentralen när en arbetstagare reser från Finland till EU-länder eller länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet för att arbeta där.
  • A1-intyget är det enda sättet att bevisa att personen omfattas av den sociala tryggheten i Finland under utlandsarbetet. A1-intyget ersätts inte av det europeiska sjukvårdskortet eller en reseförsäkring.
  • Arbetsgivare ansöker om A1-intyg för sina anställda. Företagare och de som arbetar på ett stipendium ansöker själva om intyg. Om arbetstagaren har flera arbetsgivare under utlandsarbetet, kan hen ansöka själv om A1-intyg.
  • Intyget är avgiftsfritt.
  • Man kan ansöka om A1-intyg genom Pensionsskyddscentralens e-tjänst. Om ansökan om intyget kan behandlas automatiskt på Pensionsskyddscentralen, kan sökanden få intyget inom ett par timmar på vardagarna. Om ansökan kräver att PSC kontaktar ett annat land eller ber sökanden om tilläggsuppgifter, tar handläggningen längre.

Läs mer:

Korta mötes- och affärsresor

Ansökan om A1-intyg

Från Finland till utlandet

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.