Storbritanniens pensionssystem (2014)

Ett lagstadgat folkförsäkringssystem som omfattar löntagarna och företagarna och S2P-tilläggspensionssystemet som enbart gäller löntagare, dvs. ett arbetspensionssystem. Dessutom frivilliga arbetsgivarspecifika tilläggspensionssystem.

Enligt folkförsäkringssystemet beviljas ålders-, invalid- och familjepensioner. Enligt S2P-tilläggspensionssystemet beviljas ålders- och efterlevandepensioner.

Den allmänna pensionsåldern för ålderspension är 65 år.

Invalidförmåner kan betalas som kortvariga eller långvariga förmåner (endast långvariga förmåner betalas till boende i utlandet). Beloppet är beroende av arbetsoförmågans varaktighet. Invalidpensionen ändras inte automatiskt till ålderspension.

Enligt folkförsäkringssystemet betalas familjepensioner till efterlevande makar och barn som förlorat båda föräldrarna.

På andra webplatser: