Storbritanniens pensionssystem i korthet

Ett lagstadgat folkförsäkringssystem som omfattar löntagarna och företagarna och S2P-tilläggspensionssystemet som enbart gäller löntagare, dvs. ett arbetspensionssystem. Dessutom frivilliga arbetsgivarspecifika tilläggspensionssystem.

Enligt folkförsäkringssystemet beviljas ålders-, invalid- och familjepensioner. Enligt S2P-tilläggspensionssystemet beviljas ålders- och efterlevandepensioner.

Hur pensionen bestäms

För att grundpensionen ska beviljas för ett visst skatteår ska försäkringsavgifterna ha betalats för inkomster som uppgår till 52 gånger minimiveckoinkomsten och dessutom ska försäkringsavgifter ha betalats under minst 25 % av yrkesbanans längd.  Den försäkringstid som krävs för full grundpension är 90 % av hela yrkesbanans längd.

S2P-pension tillväxer för inkomster som ligger mellan den nedre och den övre inkomstgränsen för försäkringsavgifter. Den nedre gränsen är 82 pund (ca 118 €) i veckan och den övre gränsen är 630 pund (ca 908 €). Pensionen grundar sig på medelinkomsterna under alla försäkringsår.

Ålderspension

Den allmänna pensionsåldern för ålderspension är 65 år för män. Kvinnornas pensionsålder höjs från 60 till 65 år under åren 2010-2020. Ingen möjlighet till förtida uttag.

Det är möjligt att senarelägga pensionen. Minimitiden är 5 veckor och uppskovsförhöjningen är 1,0 % per fem veckors uppskjutning. Om den sökandes egen grundpension blir liten och maken har försäkringsavgifter i Storbritannien, kan den sökande får förhöjd pension med grund av makens perioder. Fr.o.m. 1.5.2010 gäller det här också för manliga sökanden.

Invalidpension

Invalidförmåner kan betalas som kortvariga eller långvariga förmåner (endast långvariga förmåner betalas till boende i utlandet). Beloppet är beroende av arbetsoförmågans varaktighet.

Invalidpensionen ändras inte automatiskt till ålderspension.

Familjepension

Enligt folkförsäkringssystemet betalas familjepensioner till efterlevande makar och barn som förlorat båda föräldrarna.

Enligt S2P-systemet är full efterlevandepension 50 procent av förmånslåtarens pensionsrätt eller ålderspension.

Förmåner i folkförsäkringssystemet som motsvarar familjepensioner är

  • stöd till efterlevande förälder (Widowed Parent’s Allowance, WPA),
  • pension till efterlevande (Bereavement Allowance, tidigare Widow’s Pension),
  • engångsbelopp som betalas till efterlevande (Bereavement Payment, tidigare Widow’s Payment) och
  • understöd till vårdnadshavare av föräldralöst barn (Guardian’s Allowance).

Finansiering

Den anställdas försäkringsavgift är 11 % av de inkomster som överstiger inkomsttröskeln (94 £, ca 135 € i veckan) upp till inkomster som uppgår till den övre gränsen (630 £, ca 908 €). För inkomster som överstiger denna gräns tas ut en avgift på 1 %. Om arbetstagarens inkomster är lägre än den nedre gränsen, tas ingen försäkringsavgift ut och i allmänhet har arbetstagaren inte heller rätt till förmåner för sådan tid. Försäkringsavgifter betalas inte hel-ler om inkomsterna uppgår till den nedre gränsen, men understiger inkomsttröskeln. Då betraktas dock försäkringsavgifterna som betalda och den försäkrade får rätt till förmåner.

Arbetsgivaravgiften är 12,8 % för hela den del av lönen som överstiger inkomsttröskeln.

Sänkta arbetstagar- och arbetsgivaravgifter, om den försäkrade omfattas av ett arbetsgivarspecifikt tilläggspensionssystem.

Administration

Socialministeriet (Department for Work and Pensions, DWP)

För administrationen av det lagstadgade pensionssystemet ansvarar pensionstjänstbyrån, The Pension Service, som är underställd socialministeriet.

För försäkringsavgifternas administration ansvarar skatteverket.

Länkar: