Pensionssystemet i Estland

Det lagstadgade pensionsskyddet i Estland består av bosättningsbaserad folkpension och arbetspension. Arbetspensionen är indelad i en inkomstpension och en fondpension.

Löntagarna och företagarna omfattas av det lagstadgade arbetspensionssystemet. Folkpension betalas ifall personen inte har rätt till arbetspension.

Det lagstadgade pensionsskyddet kan kompletteras med frivilliga tilläggspensioner.

Finansiering (2010/2011)

Finansieringen av inkomstpensioner baserar sig på fördelningssystemet. Fondpensionen är fullt fonderad.

De lagstadgade pensionerna finansieras med arbetsgivar- och arbetstagaravgifter (arbetstagarens avgift endast i fondpensionen) samt med statliga medel.

Av arbetsgivarna tas 33 % ut av bruttolönen för att finansiera socialförsäkringsförmånerna. Av avgiften används 20 procentenheter till finansieringen av de lagstadgade ålders-, invalid- och familjepensionerna och 13 procentenheter till finansiering av sjuk-, moderskaps- och arbetsolycksfallsförmåner. År 2011 är arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 1,4 %.

Avgiften inom fondpensionssystemet är fördelad mellan arbetsgivaren och den anställda. Av inkomstpensionen fonderas 4 % och den anställda betalar två procent i avgift utöver de lagstadgade avgifterna. Fondpensionsavgifterna avbröts temporärt år 2009. Anställda har fått betala avgifter frivilligt sedan år 2010. De som fötts före år 1954 kan fortsätta att betala avgiften på 2 procent och då betalar arbetsgivaren 4 %. För de som fortsatt att betala avgifter frivilligt under år 2011 är avgiften totalt 4 % (den anställda 2 % och arbetsgivaren 2 %) och för de andras del hälften av det ursprungliga (anställd 1 % och arbetsgivaren 2 %). År 2012 återställs avgifterna (arbetsgivare 4 % anställd 2 %) eller fortsätter förhöjt bland dem som betalat frivilligt (anställd 2 % och arbetsgivare 6 %) ända till år 2017.

Av de anställda tas utöver fondpensionsavgiften också en arbetslöshetsförsäkringsavgift ut. Dess belopp år 2011 var 2,8 %.

Försäkringsavgifter betalas av hela lönen och minst för inkomster som är lika stora som minimilönen (278 e/mån (4 350 EEK) år 2010).

Företagarna betalar hela socialförsäkringsavgiften själv. Avgiften har en undre och en övre gräns. Avgiftens undre gräns är minimilönen (278,02 €/mån  år 2010). Avgiften får inte vara högre än 33 procent av en 15-faldig minimilön.

Pensionsålder

I fråga om arbetspensionen är pensionsåldern för män 63 år. Kvinnornas pensionsålder är 61,5 år 2011. Pensionsåldern för kvinnor kommer gradvis att stiga till 63 år före utgången av år 2016. I fråga om folkpensionen är pensionsåldern för både män och kvinnor 63 år.

Pensionsåldern höjs gradvis till 65 år under åren 2017-2026.

Pensionen kan tas ut i förtid tidigast tre år före pensionsåldern, om försäkringstiden är minst 15 år. Då görs en bestående förtidsminskning av pensionen, 0,4 % av pensionen för varje månad med vilken pensionen tidigareläggs (4,8 %/år).  Försäkrade som har minst 15 år försäkringstid bakom sig och som uppfyller vissa villkor kan få pensionen tidigarelagd med 5-10 år. Dessa villkor är bland annat tid för vård av barn och arbete i vissa yrken.

Det är också möjligt att skjuta upp pensionen, varvid pensionen höjs med 0,9 % för varje månad med vilken pensioneringen senareläggs. Det finns ingen övre åldersgräns för uppskovet.

Hur pensionen bestäms

För att få rätt till ålderspension krävs att man varit försäkrad i minst 15 år. Pensionen består av en jämnstor del (grundbelopp) och en inkomstrelaterad del. Ända till och med år 1998 var pensionstillväxten beroende av antalet år i arbete, men från och med år 1999 är den beroende av inbetalda pensionsförsäkringsavgifter. Pensionen fastställs enligt följande formel:

B + S x s + a x I, där

  • B = grundbeloppet 1793,44 EEK/mån (115 €) fr.o.m. 1.4.2011
  • S = arbetsårets gällande värde, fastställs årligen: 4,343 € fr.o.m. 1.4.2011
  • s = antalet år i arbete fram till år 1998
  • a = koefficient (den försäkrades avgifter/genomsnittliga avgifter). För en medelinkomsttagare är koefficienten 1.
  • I = pensionsvärde, fastställs årligen: 4,343 € fr.o.m. 1.4.2010

Fondpensionen bestäms utgående från hur mycket pensionsavgifter den försäkrade har betalat under sin yrkesbana.  Fondpension kan beviljas förutsatt att försäkringsavgifter har betalats för minst fem år.

Folkpensionen betalas som ålders-, invalid- och familjepension. Dess belopp är 128,45 € i månaden år 2011.

Administration

Folkpensionerna och de lagstadgade arbetspensionerna administreras av Socialförsäkringsverket (Sotsiaalkindlustusamet).

Fondpensionerna administreras av fondbolag. Pensionikeskus tillhandahåller närmare information om fondpensionerna.

Socialministeriet (Sotsiaalministeerium) övervakar folkpensionerna och inkomstpensionerna.

Finansministeriet (Rahandusministeerium) administrerar tillsynen av fondpensionerna.

Pensionsförsäkringsavgifterna insamlas av skatteverket (Maksu- ja tolliamet)