Klarspråk om pensionerna, tjänster som träffar rätt

Under strategiperioden prioriterar vi följande:

 • verkställa, följa upp och utvärdera arbetspensionsreformen
 • öka kunskapen om pensionsskyddet med hjälp av kommunikation
 • stödja arbetspensionsbranschen när den ställer gemensamma mål och fattar beslut för att säkra att pensionsskyddet verkställs kostnadseffektivt och
 • utveckla PSC:s och pensionssektorns tjänster som en del av samhället på väg mot digitalisering.

Vision om arbetspensionsskyddet

Arbetspensionen är en viktig del av välfärden och människorna har tilltro till den. Den är finansiellt hållbar, främjar stabiliteten i ekonomin och har ordnats effektivt.

Pensionsskyddscentralen arbetar som stöd för beslutfattarna och som en del av arbetspensionssystemet för att visionen om arbetspensionsskyddet ska bli verklighet. Vi producerar högklassig och brett anlitad sakkunniginformation för utvärdering och utveckling av pensionsskyddet. Vi betjänar våra kunder med god kvalitet och arbetar för att arbetspensionsskyddet ska vara en välfungerande helhet.

Vad gör vi på PSC för att nå upp till visionen?

 • Vi producerar högklassig och brett anlitad information som underlag för utvärderingen och utvecklingen av pensionsskyddet.
 • Vi ger våra kunder service av god kvalitet och arbetar för att arbetspensionen ska vara en välfungerande helhet.
 • Vi är samarbetsvillig, aktiva och pålitliga.
 • Vi är en attraktiv och välmående arbetsplats.

Pensionsskyddscentralens värderingar

Vi går modigt framåt, samarbetar och utvecklar kompetensen.

Vart vill vi komma med strategin?

PSC:s strategiska mål gäller genomslagskraft, resultat och resurser.

 • Samhällsdebatten och beslutsfattandet om pensionsskyddet utgår från tillförlitlig och aktuell sakkunniginformation.
 • Allmänheten känner till vad pensionsskyddet betyder för individen och samhället.
 • Arbetspensionsskyddet verkställs effektivare.
 • PSC:s tjänster är av hög kvalitet, lätta att tillgå och motsvarar kundens behov.
 • PSC har effektiva arbetssätt, redskap och lokaliteter.
 • PSC:s personalantal är rätt dimensionerad och personalen är kompetent, motiverad och välmående.

Våra tjänster och kunder

Pensionsskyddscentralen producerar tjänster som hänför sig till verkställandet av arbetspensionen och utvärderingen och utvecklingen av den samt stödtjänster för dessa.

Våra kunder och intressegrupper kan i princip indelas i två grupper utgående från om de tjänster de anlitar oss för gäller verkställandet eller utvärderingen och utvecklingen. I praktiken är indelningen inte så klar. Arbetspensionsförsäkrarna använder också sådana tjänster som gäller utvärderingen och utvecklingen av arbetspensionen.

 

Läs hela strategin (på finska)