Pensionsskyddscentralens representantskap 2017-2019

Pensionsskyddscentralens högsta beslutande organ är representantskapet, som utses av social- och hälsovårdsministeriet. Representantskapet har 30 medlemmar, som representerar social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, arbetstagarna, arbetsgivarna, företagarna och arbetspensionsanstalterna.

Ordförande: kanslischef Päivi Sillanaukee, vice ordförande: budgetchef Hannu Mäkinen.

Representanter för arbetsgivarna: styrelseordförande Antti Zitting, verkställande direktör Olli Holmström, verkställande direktör Jaana Korhola, verkställande direktör Piia-Noora Kauppi, verkställande direktör Timo Lappi

Representanter för arbetsgivarna inom den offentliga sektorn: arbetsmarknadsjurist Jouko Hämäläinen, regeringsrådet Risto Lerssi

Representanter för arbetstagarna: organisationsdirektör Matti Huutola, ordförande Jari Nilosaari, intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo, ordförande Antti Palola, ordförande Maija Pihlajamäki, verksamhetsledare Jyrki Wallin, verksamhetsledare Maria Löfgren

Representanter för lantbruksföretagarna: verkställande direktör Päivi Huotari, jordbrukare Eero Isomaa, agronom Holger Falck

Representanter för företagarna: chef för konkurrensärenden Satu Grekin, chefsekonom Mika Kuismanen

Representant för försäkringskassorna: verkställande direktör Hannu Hokka

Representant för pensionsstiftelserna: director, Financial Control Kari Kantola

Representanter för övriga pensionsanstalter inom privata sektorn: direktör Leena Siirala, direktör Mika Ahonen, lagdirektör Tuula Kallio, verkställande direktör Kari Välimäki, direktör Tiina Laine

Representanter för pensionsanstalter inom den offentliga sektorn: ledning expert Pertti Männistö, ecklesiastikråd Leena Rantanen

På andra webplatser: