Tillbaka till Aktuellt
5.6.2020

I en ny utredning från Pensionsskyddscentralen studeras avgörandepraxisen inom arbetspensionsrehabiliteringen, hurdan effekt rehabiliteringen har och hur processerna inom den fungerar. Utredningen har gjorts på uppdrag av arbetsmarknadens centralorganisationer.

Arbetspensionsrehabiliteringen är yrkesinriktad rehabilitering som ordnas och bekostas av arbetspensionsanstalterna med målet att främja fortsatt arbete och förebygga arbetsoförmåga.    

I utredningen granskas arbetspensionsrehabiliteringen avseende överensstämmelsen mellan avgörandepraxis och arbetspensionslagstiftning, arbetspensionsrehabiliteringens effekt och funktionaliteten hos processerna.  

I utredningen behandlas lagstiftningen om arbetspensionsrehabiliteringen, lagmotiveringen och tillämpningsanvisningarna.  Överensstämmelsen mellan avgörandepraxis och lagstiftning om arbetspensionsrehabiliteringen behandlas utifrån intervjuer med centrala sakkunniga på området. I intervjuerna accentuerades skälighets- och ändamålsenlighetsprövningen och dess komplexitet. 

Utredningen innehåller en översikt av inhemsk forskning i arbetspensionsrehabiliteringens effekt och processernas funktionalitet.  Enligt bl.a. Arbetshälsoinstitutets undersökningar är det svårt att få hållbara statistiska belägg på effekten av rehabilitering. Effekten av kortvarig arbetsprövning verkar falna på längre sikt.  Enligt sakkunniga bör man fästa mer uppmärksamhet vid omformningen av arbetet och åtgärderna efter rehabiliteringsperioden.  

I fråga om processerna studeras bl.a. rehabiliteringens planmässighet och rättidighet och samarbetet mellan organisationer. Utvecklingsbehov ses i samarbetet, t.ex. beträffande ansvarsfördelningen och informationsutbytet.  

Utredningen har gjorts på uppdrag av centralorganisationerna

Utredningen bygger på ett uppdrag som arbetsmarknadens centralorganisationer gav PSC sommaren 2019. Uppdraget var att utreda överensstämmelsen mellan avgörandepraxis inom den yrkesinriktade rehabiliteringen och arbetspensionslagstiftningen, funktionaliteten hos processerna och den yrkesinriktade rehabiliteringens effekt.  

För utredningen intervjuades sakkunnigläkare och rehabiliteringsspecialister på arbetspensionsanstalterna och sakkunniga vid besvärsnämnden för arbetspensionsärenden.

Publikationen i Julkari-arkivet

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.