Tillbaka till Aktuellt
24.5.2023

Skillnaderna i fysisk funktionsförmåga mellan olika yrkesgrupper växer efter ålderspensioneringen men krymper efter sjukpensionering. Detta framgår av en studie utförd av Pensionsskyddscentralen och Helsingfors universitet. Det är den första studien som undersöker hur den fysiska funktionsförmågan fortsätter att utvecklas hos både ålders- och sjukpensionerade.

I undersökningen har man jämfört förändringen i fysisk funktionsförmåga hos kvinnor som arbetat för Helsingfors stad 10 år före och 10 år efter pensioneringen, kategoriserade enligt yrkesklass. Till den högre yrkesklassen hör till exempel lärare, läkare och sjukskötare, till den lägre bland annat barnvårds- och städpersonal.

Studien fann inga skillnader i fysisk funktionsförmåga mellan yrkesklasser hos vare sig ålders- eller sjukpensionerade 10 år före pensioneringen.

– Efter ålderspensioneringen försämrades funktionsförmågan och skillnaderna mellan olika yrkesklasser ökade, vilket förklaras av att funktionsförmågan hos dem som arbetat i en lägre yrkesklass försämrades mest drastiskt, säger professor i medicinsk sociologi Tea Lallukka från Helsingfors Universitet.

Hos dem som gått i sjukpension planade skillnaderna i funktionsförmåga ut

Under åren före sjukpensioneringen försvagades den fysiska funktionsförmågan snabbare än tidigare, och i den lägre yrkesklassen försvagades den snabbare än i den högre. Åren efter sjukpensioneringen stabiliserades ändå försämringen, och funktionsförmågan förbättrades särskilt i den lägre yrkesklassen.

– Resultatet visar att sjukpensioneringen fungerar på ett förväntat sätt: hälsan och funktionsförmågan förbättras då arbetet upphör. Att skillnaden stabiliseras kan bland annat ha att göra med skillnaden i orsaken till sjukpensionering i olika yrkesklasser, säger Susan Kuivalainen, chef för Pensionsskyddscentralens forskningsavdelning.

I den lägre yrkesklassen var sjukdomar i rörelseorganen de vanligaste orsakerna till beviljandet av sjukpension (53% av exemplen) och i den högre yrkesklassen var den vanligaste orsaken psykisk ohälsa (38% av exemplen).

I undersökningen har beaktats hur ansträngande deltagarnas arbeten varit innan pensioneringen samt deltagarnas hälsobeteende och viktindex. Men dessa faktorer inverkade endast en aning på funktionsförmågans utveckling hos någondera av de pensionerade grupperna.

Funktionsförmågan bör stödjas direkt efter pensioneringen

Enligt forskarna bör politiska åtgärder som stödjer funktionsförmågan riktas mot de grupper som befinner sig i en svagare position, speciellt åren direkt efter pensioneringen.

– Åtgärder som stödjer lägre yrkesklasser kan minska försämringen av funktionsförmågan och därigenom förebygga en ökning av ojämlikheten efter pensioneringen, konstaterar Lallukka.

Forskningsartikel: Trajectories in physical functioning by occupational class among retiring women: the significance of type of retirement and social and health-related factors | Journal of Epidemiology & Community Health

Godkänt artikelmanuskript (Helda)
Avgiftsbelagd version av artikeln (BMJ)

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.