Tillbaka till Aktuellt
6.2.2024
Kuva: Karoliina Paatos

Enligt en ny rapport från Pensionsskyddscentralen (PSC) ökar pensionen efter skatt på alla inkomstnivåer år 2024. Även köpkraften kan väntas öka efter de senaste årens fall.

Rapporten Kokonaiseläke 2024 (Totalpensionen 2024) visar hur arbetspension, folkpension och beskattning bestäms i år. Indexjusteringarna av pensionerna var stora i början av året, men priserna uppskattas stiga långsammare i fortsättningen. Indexjusteringarna höjde löpande arbetspensioner med 5,7 procent och FPA-pensionerna med 5,9 procent.

Specialsakkunniga Suvi Ritola på PSC uppskattar att beskattningen av pensionerna blir lite lättare och nettopensionerna höjs med 5–6 procent.

– Och om inflationen hålls vid ett par procent, såsom prognoserna visar, ökar pensionstagarnas köpkraft med 3–4 procent.

Under årtiondet har pensionen för dem som endast får FPA-pension ökat reellt med ca 8 procent. Efter fallet år 2022 är högre pensioner huvudsakligen på samma realnivå som för 10 år sedan. På de högsta inkomstnivåerna har sänkningen varit knappa två procent.

Folkpensionen kompletterar arbetspensionen

Låginkomsttagare har kanske inte tjänat in mycket arbetspension. Då utgör folkpensionen ett tillskott till pensionsinkomsten. Hur stor folkpensionen blir beror på arbetspensionens storlek och på huruvida pensionstagaren bor ensam eller med en partner.

– Om en ensamboende pensionstagares år 2024 har mer än 1601 euro i arbetspension per månad, betalas ingen folkpension. Gränsen för pensionstagare som bor med sin partner är 1435 euro i månaden.

Indexjusteringarna av FPA-pensionerna gjordes normalt i början av året, men andra förmåner som är bundna till folkpensionsindex frystes. Exempelvis indexjusteringarna av bostadsbidrag för pensionstagare har frysts för åren 2024–2027.

Garantipensionen tryggar en minimipension på 976,54 euro för alla.

Beskattningen blir lättare

Man måste betala förvärvsinkomstskatt på pensionen, om pensionen överstiger ca 1100 euro i månaden. Pensionstagare får ett pensionsinkomstavdrag, som gör beskattningen lättare.

Löntagare får i sin tur förvärvsinkomstavdrag och arbetsinkomstavdrag och betalar arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter. Äldre personer sporras att arbeta med ett höjt arbetsinkomstavdrag, som beviljas löntagare som fyllt 65 år.

Beskattningen påverkas av bosättningskommunens kommunalskatt. År 2024 är den genomsnittliga kommunalskatten 7,46 procent, lite högre än i fjol.

Läs mer

Aktuellt om pension och beskattning (Etk.fi)

Kokonaiseläke 2024: Katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen. ETK:n raportteja 01/2024. (Julkari.fi)

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.