Tillbaka till Aktuellt
20.8.2021

Pensionsskyddscentralens (PSC) nya avdelning för utlandstjänster inledde sin verksamhet vid årets början. Till avdelningens uppgifter hör att fatta beslut om socialförsäkring vid utlandsarbete, handläggning av utländska pensionsansökningar, pensionsrådgivning och pensionsberäkning samt kundtjänst. När utlandstjänsterna nu är koncentrerade till en avdelning blir det möjligt att producera tjänster mer effektivt.

PSC grundade den nya avdelningen för utlandstjänster för att bättre kunna svara på det ökande antalet finländare som arbetar utomlands. Under de senaste åren har allt fler finländare börjat arbeta utomlands antingen delvis eller helt.  Därför fokuserar PSC sin arbetskraft på de tjänster i vilka behovet är störst.  

Avdelningens arbetstagare har hand om uppgifter som hör till utlandstjänsterna allt från utfärdande av A1-intyg till behandling av utländska pensionsansökningar samt kundrådgivning. På avdelningen görs också uträkningar om uppskattad pension. Dessutom berikar avdelningen arbetstagarnas kunnande och möjliggör cirkulering mellan arbetsuppgifter.

– I vår verksamhet är kundorientering den bärande kraften, dvs. det hur vi tillsammans med kunden får ärenden skötta så flexibelt som möjligt, beskriver avdelningschef Max Rönnberg.

En del av arbetstagarna och företagarna som åker utomlands kan få sitt A1-intyg till och med på en timme. PSC har utvecklat förfarandet för ansökan om intyg under det senaste året till att bli mer flexibelt, och utvecklingen av tjänsterna fortgår.

– Den nya avdelningen ger ytterligare möjligheter till agil utveckling av tjänsterna, summerar Rönnberg.

Utlandsarbete allt mer populärt

Antalet pensionsansökningar som skickas från Finland till utlandet har varit på nedåtgående. Däremot har antalet utsända arbetstagare, dvs. de som ansöker om A1-intyg, kraftigt ökat under flera års tid. Med intyget i fråga kan arbetstagare och företagare bevisa vilket lands socialförsäkringslagstiftning som ska tillämpas på dem vid utlandsarbete.  

Till Pensionsskyddscentralen inkom år 2020 drygt 7000 pensionsansökningar för vidarebefordran till utlandet. Traditionellt sett har finländarna ansökt om utländsk pension från Sverige, men under de senaste åren har landets andel sjunkit.  A1-intyg för utsända arbetstagare beviljades däremot till ca 9300.  

PSC beviljar flest A1-intyg till Sverige följt av Tyskland och Spanien. Förmodligen kommer utlandsarbete att bli allt mer populärare i framtiden.  En inverkande faktor är att distansarbete ser ut att bli vanligare i allt fler anställningar.

– Det har redan under flera års tid varit populärt att arbeta på distans utomlands, men speciellt under coronapandemin har distansarbete utomlands setts som en ny arbetsform i och med att de starka rekommendationerna om distansarbete varit i kraft i också flera finländska företag, säger specialsakkunnig Marjaana Lundqvist.

I fortsättningen kommer det att bli allt lättare att arbeta utomlands, att ansöka om A1-intyg och pension från EU-länder när uppgifter kan utbytas elektroniskt mellan EU-länderna i EESSI-systemet. Av A1-intygen som beviljades år 2020 var en betydande del sådana som gällde arbetstagare med arbete i flera EU-länder. Nuförtiden byter också många arbetstagare arbetsland och har så kallat hybridarbete mellan hemlandet och destinationslandet. Det här kommer antagligen öka i framtiden.

– Vi är förberedda och vi kan slipa vår verksamhet enligt hur olika ansökningsmängder ändras. Den nya avdelningen möjliggör det. 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.