Tillbaka till Aktuellt
29.10.2020

En majoritet av de äldre skjuter upp sin pensionering allt eftersom den nedre gränsen för ålderspension höjs. De fortsätter även att arbeta i samma takt. I fjol gick 45 000 finländare i ålderspension.

Den nedre gränsen för ålderspension ökar med tre månader för varje åldersklass. År 2018 steg den nedre gränsen för ålderspension till 63 år och 3 månader. I fjol var den redan 63 och ett halvt år, när de första födda år 1956 uppnådde pensionsåldern för sin åldersklass.  

Båda höjningarna har flyttat fram kulmen för pensionsövergångarna med tre månader från föregående år, framgår det i Pensionsskyddscentralens (PSC) nya statistik. 

– Eftersom merparten av de arbetande äldre fortsatte arbeta till den nya åldersgränsen för pension, förefaller det som om pensionsreformen förlänger slutdelen av arbetslivet. När den nedre gränsen för ålderspension uppnås är det många som slutar arbeta och går i pension. Nu sker det här ett halvt år senare än vad det gjorde för ett par år sedan, säger PSC:s utvecklingschef Jari Kannisto

Färre nypensionerade med ålderspension än före pensionsreformen

I 2017 års pensionsreform avtalades om att höja den nedre gränsen för pensionsåldern. Nu beror pensionsåldern på födelseåret och den stiger årligen med tre månader. Förutom pensioneringstidpunkten inverkar det här tydligt också på antalen.  

Före pensionsreformen gick 75 000 personer årligen i pension, varav 56 000 i ålderspension. I fjol gick 45 000 finländare i ålderspension.  

– I fjol gick över 10 000 färre i ålderspension än för ett par år sedan. Som en följd av höjningen av pensionsåldern var antalet som uppnådde pensionsåldern i fjol färre än tidigare, berättar Kannisto på PSC.

Höjningen av åldersgränsen har inte ökat på arbetslösheten bland äldre

Under de senaste åren har över 10 000 personer gått i ålderspension efter en period med arbetslöshetsdagpenning. Männens och kvinnornas andelar har varit lika stora. 

– Höjningen av den nedre åldersgränsen för ålderspension har inte ökat på de äldres arbetslöshet. Det goda ekonomiska läget före corona har säkert främjat den gynnsamma utvecklingen, berättar Kannisto.

Antalet nya sjukpensionerade ökade

De nya sjukpensionernas antal har ökat en aning bland 61-åringarna.  

Före 2017 års arbetspensionsreform började årligen ca 2 000 män och kvinnor över 61 års ålder få sjukpension i Finland. År 2018 sjukpensionerades 2 600 i den åldern och i fjol över 3 000.  

– Det ser ut som om målet befinner sig alltför långt borta för en del av sextioåringarna. De sjukpensioneras innan pensionsåldern uppnås. Det var dock väntat att de arbetsoförmögnas antal skulle öka som en följd av att åldersgränsen ändrades, konstaterar Kannisto.

Pensionsålderstabell – den nedre gränsen för pensionsåldern bestäms efter åldersklassen och höjs årligen:

FödelseårLägsta ålder för ålderspension
1954 och tidigare63 år
195563 år 3 mån
195663 år 6 mån
195763 år 9 mån
195864 år
195964 år 3 mån
196064 år 6 mån
196164 år 9 mån
1962–196465 år
1965–Kopplas till den förväntade livslängden. Åldersgränsen stiger årligen med högst två månader från och med år 2030.
Obs. En del av den offentliga sektorns arbetstagare kan ha en yrkesbaserad eller personlig pensionsålder som avviker från åldrarna som nämns ovan.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.