Tillbaka till Aktuellt
9.6.2022

Om man arbetar som offentligt anställd och som anställd inom den privata sektorn eller företagare i två eller flera EU-länder blir man socialförsäkrad i det land där man är offentligt anställd. Det gäller också i sådana fall där den utländska offentliga anställningen helt går ut på distansarbete från Finland.

En person försäkras endast i ett land i sänder, även om hen har arbetsgivare och anställningar i flera länder. Många faktorer påverkar försäkringstillhörigheten, dvs. till vilket land arbetsgivaren ska betala försäkringsavgifterna och från vilket land personen får förmåner. En av dessa faktorer är huruvida personen arbetar som anställd inom den privata sektorn, företagare eller offentligt anställd.

Den offentliga anställningen avgör i vilket land man försäkras

Om en person är offentligt anställd i ett land och anställd inom den privata sektorn i ett annat land ska socialförsäkringsavgifterna för båda anställningarna betalas till det land där personen är offentligt anställd, enligt lagstiftningen i det landet.

Tidigare har det gjorts så endast i de fall där personen fysiskt har utfört arbetet i det land där hen är offentligt anställd.

– Försäkringspraxis ändrades 1.4 och i fortsättningen innebär en offentlig anställning i ett land att personen försäkras i det landet också i fall där personen utför allt sitt arbete som distansarbete från Finland.  Det spelar ingen roll om den offentliga anställningen utomlands är kortvarig eller på deltid, säger enhetschef Noora Allenius.

Både arbetsgivaren och arbetstagaren har skyldigheter

Det är viktigt att den anställda kommer ihåg att tala om för sin finska arbetsgivare om hen också arbetar utomlands, oberoende av om det handlar om en privat eller offentlig anställning. Arbetsgivaren är alltid skyldig att betala försäkringsavgifterna för den anställda till rätt land. Därför måste arbetsgivaren känna till alla privata och offentliga anställningar som arbetstagaren har i Finland och utomlands. 

– Enligt våra iakttagelser arbetar bl.a. anställda vid universitet och inom hälsovården ofta samtidigt eller regelbundet i två eller flera länder. I dessa fall händer det ofta att personen i Finland arbetar som privat anställd och utför motsvarande arbete utomlands som offentligt anställd, säger Allenius.

Arbetsgivare inom dessa branscher gör klokt i att påminna sina anställda om att de redan i förväg ska tala om sina planer på att arbeta som offentligt anställda utomlands utöver arbetet i Finland, även om de arbetar utomlands i liten skala och t.ex. endast under semestrar. 

Måste ansöka om A1-intyg

I sådana fall där en person arbetar i flera EU/EES-länder ska man ansöka om ett A1-intyg. Intyget visar vilket lands sociala trygghet personen omfattas av och till vilket land arbetsgivarna ska betala försäkringsavgifterna.

– I allmänhet är det arbetsgivaren som ansöker om A1-intyg.  Om den anställda har flera arbetsgivare, kan hen också ansöka själv. I Finland ska man alltid ansöka om intyg hos Pensionsskyddscentralen, som avgör försäkringstillhörigheten eller överför ansökan om A1-intyget till ett annat land.

Exempel på offentliga och privata anställningar i olika länder

Personen bor i Finland och arbetar i Finland hos en finländsk aktör inom hälsovården. Arbetet sker i ett anställningsförhållande inom den privata sektorn. Under semestrarna arbetar personen som inhoppare i Norge. Där är personen offentligt anställd.

Allt arbete, också arbetet i Finland, ska försäkras i det land där personen är offentligt anställd. Den finländska arbetsgivaren ska betala lagstadgade socialförsäkringsavgifter till Norge. Det innebär att personen blir social- och pensionsförsäkrad i Norge. Man ska ansöka om ett A1-intyg för personen hos Pensionsskyddscentralen.

Personen bor i Finland och arbetar vid ett finländskt universitet i Finland. Dessutom är hen offentligt anställd vid ett tyskt universitet. Personen distansarbetar från Finland åt det tyska universitetet.

Allt arbete, också arbetet vid det finländska universitetet, ska försäkras i det land där personen är offentligt anställd. Den finländska arbetsgivaren ska betala lagstadgade socialförsäkringsavgifter till Tyskland. Det innebär att personen blir social- och pensionsförsäkrad i Tyskland. Man ska ansöka om ett A1-intyg för personen hos Pensionsskyddscentralen.

Arbete som offentligt anställd och privat anställd i olika länder samtidigt

  • Påminn de anställda om att de ska tala om i förväg om de planerar att börja arbeta åt en utländsk arbetsgivare.
  • Ta reda på i vilket land den anställda ska bli socialförsäkrad i den nya situationen.
  • Ansök eller be den anställda ansöka om ett A1-intyg hos Pensionsskyddscentralen.
  • Ta reda på de regler som gäller i det land där personen ska försäkras och betala socialförsäkringsavgifterna enligt dem.
  • Kontakta Pensionsskyddscentralens kundtjänst, om det är något du undrar över!

Arbete som offentligt anställd och privat anställd i olika länder samtidigt

  • Om du planerar att börja arbeta utomlands utöver ditt arbete i Finland, tala om det för din arbetsgivare.
  • Ansök om ett A1-intyg (vid behov tillsammans med din arbetsgivare) hos Pensionsskyddscentralen.
  • Om din situation ändras, ska du meddela det till den som beviljat A1-intyget och till dina arbetsgivare.
  • När du i sinom tid ansöker om pension ska du komma ihåg att lämna uppgifter om ditt arbete utomlands i ansökningsformuläret.
  • Kontakta Pensionsskyddscentralens kundtjänst, om det är något du undrar över!

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.