Tillbaka till Aktuellt
12.10.2023

Byggarbetsplatser runtom i Finland är föremål för intensivövervakning under vecka 42, när Pensionsskyddscentralen, arbetarskyddsmyndigheterna och Skatteförvaltningen företar gemensamma inspektioner.

Avsikten med inspektionerna är att säkra att rättvisa arbetsvillkor följs och att bekämpa grå ekonomi. Inspektionerna görs i samarbete mellan myndigheterna och riktar sig till byggarbetsplatser och företagen och arbetstagarna där.

Vid inspektionerna övervakar Pensionsskyddscentralen att arbetsgivarna och företagarna uppfyller sin pensionsförsäkringsskyldighet. Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet övervakar bland annat efterlevnaden av beställaransvarslagen, användningen av utländsk arbetskraft, personkorten och byggarbetsplatsförteckningen. Skatteförvaltningen samlar in observationer och jämförelseuppgifter om beskattningen.

– I intervjuer med personer vid kontrollerna får vi veta mera t.ex. om arbete utförs i egenskap av anställd eller företagare, säger inspektionschef Tiia Lahti på Pensionsskyddscentralen.

De som bedriver grå ekonomi skaffar sig själva en orättvis konkurrensfördel på bekostnad av företagare som arbetar hederligt. Effektiv bekämpning av grå ekonomi kräver aktivt samarbete mellan flera myndigheter.

Arbetarskyddsmyndigheterna, Skatteförvaltningen och Pensionsskyddscentralen har haft gemensamma veckor för intensivövervakning redan i 15 års tid. När kontroller görs i samarbete blir verksamheten effektivare, övervakningen mer heltäckande och informationsutbytet mellan myndigheterna snabbare.

Läs mer


Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.