Tillbaka till Aktuellt
28.3.2019

Hälften av pensionärerna får mindre än 1 500 euro i månaden i pension. Mer än 3 000 euro i pension får sju procent av pensionstagarna. De största genomsnittliga pensionerna betalades i Grankulla i Nyland, de minsta i Storå i Södra Österbotten. Redan var tredje finländare som fyllt 16 år är pensionär. 

I fjol var den genomsnittliga totalpensionen 1 680 euro i månaden, ca 20 euro mer än år 2017. Medianpensionen var 1 459 euro i månaden, drygt 20 euro mer än år 2017.

Nästan 40 procent av pensionstagarna fick mindre än 1 250 euro i månaden i pension. Bland dem är två av tre kvinnor. Stora pensioner på mer än 3 000 euro fick sju procent av pensionstagarna. En klar majoritet av dem är män.

– Bland stora pensioner är männens andel fortfarande dominerande. Bland pensionstagarna i den högsta decilen är en knapp tredjedel kvinnor. Här har det inte skett någon ändring på tio år, säger statistikchef Tiina Palotie-Heino på Pensionsskyddscentralen.

Männens medelpension var 1 898 euro i månaden och kvinnornas 1 499 euro i månaden, dvs. en dryg femtedel mindre.

Uppgifterna beskriver situationen i slutet av år 2018 och grundar sig på Pensionsskyddscentralens och Folkpensionsanstaltens gemensamma statistik.

Genomsnittlig totalpension år 2018 efter kön kommunvis

Grankulla, Esbo och Helsingfors i topp bland kommunerna

Landets största pensioner betalades i Nyland, där pensionstagarna i genomsnitt fick en pension på 1 994 euro i månaden. Också på Åland var pensionerna högre än genomsnittet i landet (1 808 €).

Alla andra landskap stannar under landets genomsnitt. De i genomsnitt minsta pensionerna betalades i Södra Österbotten, som är ett lantbruksdominerat landskap.

På kommunnivå höjer sig Grankulla klart över landet i övrigt med en medelpension på 3 059 euro. Esbo (2 274 €) och Helsingfors (2 090 €) kommer på andra och tredje plats. Landets lägsta medelpension påträffas i Södra Österbotten i Storå (1 215 €).

I varannan kommun är mer än 40 % pensionstagare

I Finland finns redan nästan 1,5 miljoner personer som får egen pension. Av alla som fyllt 16 år i Finland är redan nästan en tredjedel pensionstagare (33 %). I varannan kommun utgör pensionstagarna redan över 40 procent av befolkningen, i 50 kommuner mer än hälften av befolkningen över 16 års ålder.

– År 2008 fanns det bara två kommuner där pensionärernas andel av befolkningen över 16 år var mer än hälften. Nu finns det redan 50 sådana kommuner. Förändringen har varit snabb och återspeglar förändringen av åldersstrukturen i hela Finland, säger Palotie-Heino.

I synnerhet i Östra Finland är pensionärernas andel stor. Landskapet med den största andelen pensionärer är Södra Savolax (44 %). På följande platser kommer Kajanaland (42 %) och Kymmenedalen (40 %).

Bland landskapen är det endast Nyland som har mindre än 30 procent pensionärer (26 %). På Finlands nordvästkust är befolkningen också yngre än genomsnittet.

Egenpensionstagares befolkningsandel år 2018 efter kommun

Kajanaland har flest sjukpensionstagare bland befolkningen i arbetsför ålder

Ca 200 000 personer, dvs. ca sex procent av befolkningen i arbetsför ålder, är sjukpensionerade. Sjukpensionärernas antal minskade litet från år 2017. Störst är deras andel i Kajanaland (9,1 %) och minst på Åland (3,6 %).

Totalpensionsutgiften år 2018 var 31 miljarder euro, varav arbetspensionerna utgjorde 28 miljarder och FPA-pensionerna 2,4 miljarder.

Pensionsbeloppen i meddelandet avser pension före skatt.

Fördelningen av totalpensionen för egenpensionstagare bosatta i Finland 31.12.2018


Vad beskriver medelpensionen?

  • Den genomsnittliga pensionen per månad till personer som får arbetspension eller folkpension och bor i Finland.
  • Här ingår inte de som får deltidspension, partiell ålderspension eller endast familjepension.

Statistik över pensionstagarna i Finland (Statistiksida och tabeller på Etk.fi)
Totala pensionsutgifter (Statistiksida på Etk.fi)
PSC:s nya pensionsräknare (beaktar inkomstutvecklingen)

Närmare:
Statistikchef Tiina Palotie-Heino, tfn 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Statistikplanerare Heidi Nyman, tfn 029 411 2139, heidi.nyman(at)etk.fi

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.