Tillbaka till Aktuellt
14.12.2023

Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade medianinkomster var 3 000 euro i månaden i fjol. Medianen för företagarnas och lantbruksföretagarnas arbetsinkomst var 1 350 euro i månaden. De högsta inkomsterna har 45–49-åringarna, framgår det i Pensionsskyddscentralens (PSC) färska lönestatistik.

Enligt PSC statistik hade 38 procent av de FöPL-försäkrade företagarna en arbetsinkomst som var under 1 000 euro i månaden i fjol och hos 22 procent var den 1 000–1 499 euro i månaden. Av de LFöPL-försäkrade hade 38 procent en månadsarbetsinkomst som var 1 500–2 499 euro. Medianen för företagarnas och lantbruksföretagarnas arbetsinkomst var 1 350 euro i månaden i fjol. 

– För löntagarna utgör förvärvsinkomsterna grunden för pensionsförsäkringen, för företagarna är det däremot arbetsinkomsterna. Skillnaden mellan dem är betydande, vilket senare också syns i storleken på pensionen. Granskat ur arbetspensionsförsäkringens synvinkel var löntagarnas månadsinkomster i genomsnitt över det dubbla jämfört med företagarnas arbetsinkomster år 2022, säger PSC:s statistikplanerare Marjo Kaasila.

Det är meningen att arbetsinkomsten i företagarens FöPL-försäkring ska motsvara värdet av företagarens arbetsinsats mätt i pengar. En bra tumregel är att arbetsinkomsten ska motsvara den lön som företagaren skulle betala till en person som anställts för att utföra samma arbete.  Jordbrukare, yrkesfiskare, renskötare och skogsägare är LFöPL-försäkrade lantbruksföretagare.  I de LFöPL-försäkrade ingår dessutom mottagare av stipendium för vetenskaplig forskning och konstnärlig verksamhet, och de utgör ca 7 procent av de försäkrade.

Manliga löntagares inkomster en femtedel större än kvinnornas

Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade medianinkomster var 3 000 euro i månaden i fjol. Medianen för månadsinkomsten var för män 3 329 euro och för kvinnor 2 703 euro.  

PSC:s Marjo Kaasila påminner om att löntagarnas lönefördelning är starkt sned, och därför beskriver medianinkomsten den genomsnittliga inkomstnivån bättre än medelvärdet.  

Löntagarnas genomsnittliga arbetspensionsförsäkrade månadsinkomst var i fjol ca 3 300 euro i månaden. Medelvärdet för företagarnas och lantbruksföretagarnas månatliga arbetsinkomst var 1 850 euro.

Löntagarnas försäkrade inkomster som störst vid fyrtioårsåldern, hos företagare är arbetsinkomstens topp vid sextioårsåldern

Granskat efter åldersgrupp är de försäkrade månadsinkomsterna som högst hos 45–49-åriga löntagare. Hos dem var medianinkomsterna över 3 600 euro i månaden år 2022.  Hos FöPL-företagare var medianen för den arbetspensionsförsäkrade arbetsinkomsten som högst i de äldre åldersgrupperna. I fjol var medianen för arbetsinkomsten över 1 600 euro hos företagare i åldern 55–64 år, och nära 1 900 euro i månaden hos företagare i åldern 65–68 år.

Bildens data i en tillgänglig Excel-tabell

Hos de LFöPL-försäkrade är medianen för månadsarbetsinkomsten som störst hos 30–34-åringarna. Deras arbetsinkomst var i fjol ca 2 000 euro i månaden.

Kommunsektorn och den privata sektorn växer

Vid utgången av år 2022 fanns det sammanlagt 3,4 miljoner arbetspensionsförsäkrade och av dem var 2,5 miljoner i arbete. Av dessa arbetade närmare 1,9 miljoner på den privata sektorn och drygt 700 000 på den offentliga sektorn. Antalet personer som samtidigt arbetade på båda sektorerna var ca 100 000. 

– I Finland har arbetskraften alltmer koncentrerats till kommunsektorn och den privata sektorn. Arbetstagarantalet har minskat på den statliga sektorn på tio år med tio procent, men har samtidigt ökat på den kommunala sektorn med tio procent. Antalsmässigt har den privata sektorn ändå ökat mest, konstaterar utvecklingschef Jari Kannisto. Samtidigt har lantbruksföretagarnas antal minskat rejält, nära 30 procent. På motsvarande sätt har andra företagares antal ökat en aning.

Statens roll som sysselsättare håller på att minska. Antalet anställda hos staten har minskat 30 procent efter 2005 års pensionsreform, men nu ser det ut som om minskningen stannat på en nivå av 130 000 arbetstagare.

PSC:s statistik tar också i beaktande oregelbundet förvärvsarbete

Den pensionsförsäkringsstatistik som PSC publicerar grundar sig på arbetspensionsförsäkrade inkomster. I dem räknas allt arbetspensionsförsäkrat arbete, även oregelbundna arbeten som kan vara kortvariga eller deltida. Antalet som utför deltidsarbete varierar branschvis, vilket också reflekteras i medelinkomsterna. Hos företagarna har månadsarbetsinkomsten bildats utifrån de månader som försäkringen varit giltig. 

Finlands lönestrukturstatistik publiceras av Statistikcentralen. Enligt Statistikcentralen var heltidsarbetande löntagares totalinkomster i fjol i genomsnitt 3 848 euro i månaden. Medianen var 3 411 euro.

Årligen börjar nära 100 000 unga arbeta

Årligen börjar ca 100 000 nya personer omfattas av arbetspensionssystemet. Majoriteten av dem är unga som inleder sin yrkesbana. Här ingår även invandrare. År 2022 var drygt hälften av de nya försäkrade under 20 år och en nära fjärdedel av dem var 20–29 år.

Förvärvsarbete och företagarverksamhet som personer i åldern 17–68 år utför och bedriver i Finland ska arbetspensionsförsäkras. För företagare är den nedre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten 18 år.

Arbetsgivarna har i Finland en lagstadgad skyldighet att ordna arbetspensionsförsäkring för sina arbetstagare. Arbetsgivaren är i allmänhet ett företag, staten, en kommun eller en församling, men också en privatperson kan vara arbetsgivare.

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.